รายละเอียดข้อมูลการนำไปใช้ประโยชน์ (ทั้งหมด)

#โครงการวิจัยการนำไปใช้ประโยชน์
21
ประเภท : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ปีงบประมาณ : 2561
กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของโรงแรมและรีสอร์ท เพื่อสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน 
โดย กฤษติญา มูลศรี [คณะวิทยาการจัดการ] และคณะ
ปี พ.ศ. 2561
รีสอร์ทภูอินเลิฟ
ต. เขาค้อ อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์
22
ประเภท : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ปีงบประมาณ : 2561
กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของโรงแรมและรีสอร์ท เพื่อสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน 
โดย กฤษติญา มูลศรี [คณะวิทยาการจัดการ] และคณะ
ปี พ.ศ. 2561
ภูตระการรีสอร์ท
ต. แคมป์สน อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์
23
ประเภท : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ปีงบประมาณ : 2561
การเพิ่มมูลค่าผ้าทอพื้นเมืองในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อสื่อสารอัตลักษณ์ สู่การพัฒนาเชิงพาณิชย์  [แผนงานวิจัย]
โดย นภาลัย บุญทิม [คณะวิทยาการจัดการ] และคณะ
ปี พ.ศ. 2561
กลุ่มทอผ้าบ้านอีเลิศ
ต. นาซำ อ. หล่มเก่า จ. เพชรบูรณ์
24
ประเภท : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ปีงบประมาณ : 2561
การสร้างยุทธศาสตร์วิธีการนวดแผนไทยสำหรับผู้พิการทางสายตาด้อยโอกาสในจังหวัดเพชรบูรณ์  [ชุดโครงการวิจัยย่อย]
โดย ธีรภัทร กิจจารักษ์ [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2561
สมาคมคนพิการจังหวัดเพชรบูรณ์
ต. ตาลเดี่ยว อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์
25
ประเภท : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ปีงบประมาณ : 2561
การเพิ่มมูลค่าผ้าทอพื้นเมืองในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อสื่อสารอัตลักษณ์ สู่การพัฒนาเชิงพาณิชย์  [แผนงานวิจัย]
โดย นภาลัย บุญทิม [คณะวิทยาการจัดการ] และคณะ
ปี พ.ศ. 2561
กลุ่มทอผ้าวัดศรีฐานวังบาล
ต. วังบาล อ. หล่มเก่า จ. เพชรบูรณ์
26
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2561
ผลของการใช้กิจกรรมจิตตปัญญาศึกษาต่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษาครู
โดย นันทวัน พัวพัน [คณะครุศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2561
โรงเรียนผาแดงวิทยาคม จ.เพชรบูรณ์
ต. ปากช่อง อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์
27
ประเภท : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ปีงบประมาณ : 2561
การพัฒนาคู่มือการค้าระหว่างประเทศของผู้ประกอบการมะขามแปรรูป
โดย จินตรัตน์ แสงศิริ [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2561
สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
28
ประเภท : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ปีงบประมาณ : 2561
ชีววิทยาและการอนุรักษ์แมงกะพรุนน้ำจืด ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์   [แผนงานวิจัย]
โดย กาญจน์ คุ้มทรัพย์ [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี] และคณะ
ปี พ.ศ. 2561
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
29
ประเภท : วิจัยสถาบัน
ปีงบประมาณ : 2561
การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการใช้งานระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โดย อุดมศักดิ์ ภู่พิมล [สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
ปี พ.ศ. 2561
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
30
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2560
การพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมตกแต่งบ้านพักอาศัยจากเส้นใยเศษของวัชพืชและวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาไปสู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์
โดย ทิวา แก้วเสริม [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
ปี พ.ศ. 2561
ศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านท่องเที่ยวบ้านห้วยโป่ง
ต. บ้านหวาย อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์