รายละเอียดข้อมูลการนำไปใช้ประโยชน์ (ทั้งหมด)

#โครงการวิจัยการนำไปใช้ประโยชน์
1
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
ปีงบประมาณ : 2562
ผลของสูตรอาหารต่อการเจริญเติบโตของเอื้องช้างน้าวในสภาพปลอดเชื้อ
โดย นุชจรี สิงห์พันธ์ [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
ปี พ.ศ. 2562
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
2
ประเภท : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ปีงบประมาณ : 2561
อัตลักษณ์ผ้าทอพื้นเมืองในจังหวัดเพชรบูรณ์  [ชุดโครงการวิจัยย่อย]
โดย ปุณฑริกา สุคนธสิงห์ [คณะวิทยาการจัดการ]
ปี พ.ศ. 2562
พิพิธภัณฑ์หล่มศักดิ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองหล่มสัก
ต. หล่มสัก อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์
3
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2561
การออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ OTOP จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อการเพิ่มผลผลิตงานหัตถกรรมสู่ระบบอุตสาหกรรม  [แผนงานวิจัย]
โดย ขุนแผน ตุ้มทองคำ [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม] และคณะ
ปี พ.ศ. 2562
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านมาตุลี
ต. หนองแม่นา อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์
4
ประเภท : วิจัยสถาบัน
ปีงบประมาณ : 2561
แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานของงานบริหารและธุรการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โดย วิลาวัลย์ เฉลิมพงษ์ [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม] และคณะ
ปี พ.ศ. 2562
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
5
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2561
การศึกษาคุณลักษณะของครูไทยในศตวรรษที่ 21
โดย อนุวัติ คูณแก้ว [คณะครุศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2562
โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม
ต. ท่าด้วง อ. หนองไผ่ จ. เพชรบูรณ์
6
ประเภท : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ปีงบประมาณ : 2561
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก แนวคิด จากศิลปวัฒนธรรมเพชรบูรณ์ นวัตกรรมวัสดุเหลือทิ้ง จากการเกษตร โดยมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์  [แผนงานวิจัย]
โดย น้ำผึ้ง พูนวิวัฒน์ [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม] และคณะ
ปี พ.ศ. 2562
กลุ่มแม่บ้านสตรีก้าวหน้า
ต. สักหลง อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์
7
ประเภท : นักวิจัยรุ่นใหม่
ปีงบประมาณ : 2561
การศึกษาความเป็นมาของพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อศรีเทพ : กรณีศึกษาบ้านนาตะกรุด
โดย สมศักดิ์ ภู่พรายงาม [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2562
โรงเรียนบ้านศรีเทพน้อย
ต. ศรีเทพ อ. ศรีเทพ จ. เพชรบูรณ์
8
ประเภท : นักวิจัยรุ่นใหม่
ปีงบประมาณ : 2561
นาฏยลักษณ์รำเสื้อแขบลาน ตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย อังคณา จันทร์แสงศรี [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2562
โรงเรียนผู้สูงอายุชุมชนบ้านติ้ว
ต. บ้านติ้ว อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์
9
ประเภท : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ปีงบประมาณ : 2561
ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานบุคล ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
โดย อ้อมทิพย์ อุตตโม [คณะวิทยาการจัดการ] และคณะ
ปี พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
10
ประเภท : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ปีงบประมาณ : 2561
สินทรัพย์ทางวัฒนธรรมและนวัตกรรม จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
โดย พิณทิพย์ แก้วแกมทอง [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ปี พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ
ต. นาซำ อ. หล่มเก่า จ. เพชรบูรณ์
11
ประเภท : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ปีงบประมาณ : 2561
วิถีไทย และวัฒนธรรมประชาธิปไตย : ศึกษากรณีจังหวัดเพชรบูรณ์
โดย โดมธราดล อนันตสาน [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์] และคณะ
ปี พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งน้ำเต้า
ต. บุ่งน้ำเต้า อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์
12
ประเภท : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ปีงบประมาณ : 2561
อัตลักษณ์ผ้าทอพื้นเมืองในจังหวัดเพชรบูรณ์  [ชุดโครงการวิจัยย่อย]
โดย ปุณฑริกา สุคนธสิงห์ [คณะวิทยาการจัดการ]
ปี พ.ศ. 2562
สำนักเทศบาลเมืองหล่มสัก
ต. หล่มสัก อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์
13
ประเภท : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ปีงบประมาณ : 2561
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยการคืนป่าสู่ธรรมชาติต้นน้ำป่าสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย สุวัฒน์ อินทรประไพ [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
ต. ท่าอิบุญ อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์
14
ประเภท : วิจัยสถาบัน
ปีงบประมาณ : 2561
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบฐานข้อมูลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โดย บรรจง สุรินทร์ [สถาบันวิจัยและพัฒนา] และคณะ
ปี พ.ศ. 2562
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
15
ประเภท : นักวิจัยรุ่นใหม่
ปีงบประมาณ : 2561
การสกัดน้ำมัน และองค์ประกอบกรดไขมัน ของน้ำมันรำข้าวลืมผัวในจังหวัดเพชรบูรณ์
โดย นันทรักษ์ รอดเกตุ [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี] และคณะ
ปี พ.ศ. 2562
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
16
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2561
อิทธิพลของปัจจัยด้านสังคมและปัจจัยด้านสุขภาพต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุจังหวัดเพชรบูรณ์
โดย เพชรธยา แป้นวงษา [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี] และคณะ
ปี พ.ศ. 2562
โรงพยาบาลบึงสามพัน
ต. ซับสมอทอด อ. บึงสามพัน จ. เพชรบูรณ์
17
ประเภท : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ปีงบประมาณ : 2561
การผลิตสื่อการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นสำหรับเยาวชน
โดย พีรวัฒน์ สุขเกษม [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม] และคณะ
ปี พ.ศ. 2561
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ต. ในเมือง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
18
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2560
การศึกษาโครงสร้างต้นทุนการผลิตอ้อยจังหวัดเพชรบูรณ์
โดย ดอกอ้อ ขวัญนิน [คณะวิทยาการจัดการ] และคณะ
ปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
19
ประเภท : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ปีงบประมาณ : 2561
การพัฒนาชุดควบคุมโรงเรือนระบบอัจฉริยะด้วยสมองกลฝังตัว สำหรับเกษตรกร จังหวัดเพชรบูรณ์ 
โดย วรชัย ศรีสมุดคำ [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
ปี พ.ศ. 2561
สาขาเทโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
20
ประเภท : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ปีงบประมาณ : 2561
กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของโรงแรมและรีสอร์ท เพื่อสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน 
โดย กฤษติญา มูลศรี [คณะวิทยาการจัดการ] และคณะ
ปี พ.ศ. 2561
รีสอร์ทแทนรักทะเลหมอก
ต. เขาค้อ อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์
21
ประเภท : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ปีงบประมาณ : 2561
กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของโรงแรมและรีสอร์ท เพื่อสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน 
โดย กฤษติญา มูลศรี [คณะวิทยาการจัดการ] และคณะ
ปี พ.ศ. 2561
รีสอร์ทภูอินเลิฟ
ต. เขาค้อ อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์
22
ประเภท : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ปีงบประมาณ : 2561
กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของโรงแรมและรีสอร์ท เพื่อสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน 
โดย กฤษติญา มูลศรี [คณะวิทยาการจัดการ] และคณะ
ปี พ.ศ. 2561
ภูตระการรีสอร์ท
ต. แคมป์สน อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์
23
ประเภท : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ปีงบประมาณ : 2561
การเพิ่มมูลค่าผ้าทอพื้นเมืองในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อสื่อสารอัตลักษณ์ สู่การพัฒนาเชิงพาณิชย์  [แผนงานวิจัย]
โดย นภาลัย บุญทิม [คณะวิทยาการจัดการ] และคณะ
ปี พ.ศ. 2561
กลุ่มทอผ้าบ้านอีเลิศ
ต. นาซำ อ. หล่มเก่า จ. เพชรบูรณ์
24
ประเภท : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ปีงบประมาณ : 2561
การสร้างยุทธศาสตร์วิธีการนวดแผนไทยสำหรับผู้พิการทางสายตาด้อยโอกาสในจังหวัดเพชรบูรณ์  [ชุดโครงการวิจัยย่อย]
โดย ธีรภัทร กิจจารักษ์ [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2561
สมาคมคนพิการจังหวัดเพชรบูรณ์
ต. ตาลเดี่ยว อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์
25
ประเภท : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ปีงบประมาณ : 2561
การเพิ่มมูลค่าผ้าทอพื้นเมืองในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อสื่อสารอัตลักษณ์ สู่การพัฒนาเชิงพาณิชย์  [แผนงานวิจัย]
โดย นภาลัย บุญทิม [คณะวิทยาการจัดการ] และคณะ
ปี พ.ศ. 2561
กลุ่มทอผ้าวัดศรีฐานวังบาล
ต. วังบาล อ. หล่มเก่า จ. เพชรบูรณ์
26
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2561
ผลของการใช้กิจกรรมจิตตปัญญาศึกษาต่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษาครู
โดย นันทวัน พัวพัน [คณะครุศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2561
โรงเรียนผาแดงวิทยาคม จ.เพชรบูรณ์
ต. ปากช่อง อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์
27
ประเภท : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ปีงบประมาณ : 2561
การพัฒนาคู่มือการค้าระหว่างประเทศของผู้ประกอบการมะขามแปรรูป
โดย จินตรัตน์ แสงศิริ [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2561
สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
28
ประเภท : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ปีงบประมาณ : 2561
ชีววิทยาและการอนุรักษ์แมงกะพรุนน้ำจืด ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์   [แผนงานวิจัย]
โดย กาญจน์ คุ้มทรัพย์ [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี] และคณะ
ปี พ.ศ. 2561
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
29
ประเภท : วิจัยสถาบัน
ปีงบประมาณ : 2561
การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการใช้งานระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โดย อุดมศักดิ์ ภู่พิมล [สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
ปี พ.ศ. 2561
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
30
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2560
การพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมตกแต่งบ้านพักอาศัยจากเส้นใยเศษของวัชพืชและวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาไปสู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์
โดย ทิวา แก้วเสริม [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
ปี พ.ศ. 2561
ศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านท่องเที่ยวบ้านห้วยโป่ง
ต. บ้านหวาย อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์
31
ประเภท : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ปีงบประมาณ : 2561
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง ความเป็นพลเมืองอาเซียน สำหรับ นักเรียนประถมศึกษา
โดย ปรมะ แก้วพวง [คณะครุศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2561
สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
32
ประเภท : วิจัยสถาบัน
ปีงบประมาณ : 2561
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โดย จำรัส ด้วงดี [สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
ปี พ.ศ. 2561
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
33
ประเภท : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ปีงบประมาณ : 2561
การพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับ นักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โดย สมใจ กงเติม [คณะครุศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2561
สำนักศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
34
ประเภท : วิจัยสถาบัน
ปีงบประมาณ : 2561
การสร้างสมรรถนะหลักสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โดย ฐะปะนีย์ บุญตั้ง [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ปี พ.ศ. 2561
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
35
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2561
การพัฒนาชุดอุปกรณ์การปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาลสำหรับการอุปโภค เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชน
โดย ปิยรัตน์ มูลศรี [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี] และคณะ
ปี พ.ศ. 2561
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยใหญ่
ต. ห้วยใหญ่ อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
36
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2561
การมีส่วนร่วมในการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยการใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการในศตวรรษที่ 21 : เรื่องภูมิปัญญาการปลูกมะขามหวาน
โดย ศานต์ พานิชสิติ [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม] และคณะ
ปี พ.ศ. 2561
โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง
ต. ท่าพล อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
37
ประเภท : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ปีงบประมาณ : 2561
แนวทางการพัฒนาศักยภาพตลาดย้อนยุค เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน กรณีศึกษา : พื้นที่ตลาดอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย ปราณีต ใจหนัก [คณะวิทยาการจัดการ]
ปี พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลหล่มเก่า
ต. หล่มเก่า อ. หล่มเก่า จ. เพชรบูรณ์
38
ประเภท : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ปีงบประมาณ : 2561
การพัฒนาศักยภาพเจ้าบ้านน้อยวิถีไทหล่ม
โดย ภรวลัญช์ มาอยู่ [คณะวิทยาการจัดการ] และคณะ
ปี พ.ศ. 2561
สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
39
ประเภท : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ปีงบประมาณ : 2561
กลยุทธ์การลงทุนภาคธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ โดยชุมชนบ้านเสลียงแห้ง 3 ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน
โดย พริมาดา บัวหลวง [คณะวิทยาการจัดการ]
ปี พ.ศ. 2561
โฮมเสตย์เสลียงแห้ง 3
ต. หนองแม่นา อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์
40
ประเภท : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ปีงบประมาณ : 2561
การจัดการโครงสร้างต้นทุนผลิตภัณฑ์ของฝากของผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย สาวิตรี วงศ์สุรเศรษฐ์ [คณะวิทยาการจัดการ] และคณะ
ปี พ.ศ. 2561
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านขี้นาคแผนใหม่
ต. วังบาล อ. หล่มเก่า จ. เพชรบูรณ์
41
ประเภท : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ปีงบประมาณ : 2561
การพัฒนาอินเทอร์เน็ทออฟทิงส์ เพื่อวินิจฉัย และป้องกันการเกิดโรคในไก่ไข่ของกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 
โดย พิทักษ์ จิตรสำราญ [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม] และคณะ
ปี พ.ศ. 2561
สาขาวิชาเอกสัตวศาสตร์ หลักสูตรเกาตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
42
ประเภท : วิจัยสถาบัน
ปีงบประมาณ : 2561
การพัฒนาระบบบริหารจัดการห้องบริการ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โดย อภิรักษ์ อุ่นดี [สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
ปี พ.ศ. 2561
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
43
ประเภท : วิจัยสถาบัน
ปีงบประมาณ : 2561
การวิเคราะห์คุณภาพน้ำตาลทรายตามมาตรฐาน ICUMSA
โดย ขนิษฐา ศรีสวัสดิ์ [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ปี พ.ศ. 2561
ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
44
ประเภท : วิจัยสถาบัน
ปีงบประมาณ : 2561
การพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารงานวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยโปรแกรม Google site
โดย สุกัญญา ทับทอง [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ปี พ.ศ. 2561
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
45
ประเภท : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ปีงบประมาณ : 2561
ออกแบบและพัฒนาเครื่องแล่ปลาเพื่อแปรรูป ปลาน้ำจืด โดยการเชื่อมโยงเทคโนโลยีร่วมกับภูมิปัญญาชาวบ้าน : กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์ จากปลาน้ำจืดในจังหวัดเพชรบูรณ์
โดย วิทยา หนูช่างสิงห์ [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม] และคณะ
ปี พ.ศ. 2561
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
46
ประเภท : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ปีงบประมาณ : 2561
การพัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อติดตามและพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นรายบุคคล กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โดย เอ็ม สายคำหน่อ [คณะวิทยาการจัดการ]
ปี พ.ศ. 2561
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
47
ประเภท : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ปีงบประมาณ : 2561
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับการจัดการองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพการปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้ บนโมบายแอปพลิเคชันของจังหวัดเพชรบูรณ์ 
โดย ชลลดา ม่วงธนัง [คณะวิทยาการจัดการ] และคณะ
ปี พ.ศ. 2561
สวนของ คุณประสาน ประทิต
ต. วังนกแอ่น อ. วังทอง จ. พิษณุโลก
48
ประเภท : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ปีงบประมาณ : 2561
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับการจัดการองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพการปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้ บนโมบายแอปพลิเคชันของจังหวัดเพชรบูรณ์ 
โดย ชลลดา ม่วงธนัง [คณะวิทยาการจัดการ] และคณะ
ปี พ.ศ. 2561
สวนของ คุณรุด แช่เฮ้า
ต. ชอนไพร อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
49
ประเภท : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ปีงบประมาณ : 2561
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับการจัดการองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพการปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้ บนโมบายแอปพลิเคชันของจังหวัดเพชรบูรณ์ 
โดย ชลลดา ม่วงธนัง [คณะวิทยาการจัดการ] และคณะ
ปี พ.ศ. 2561
ไร่นรวรรธน์ 95
ต. นายม อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
50
ประเภท : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ปีงบประมาณ : 2561
การพัฒนารูปแบบการป้องกันการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดย ธิดารักษ์ ลือชา [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งน้ำเต้า
ต. บุ่งน้ำเต้า อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์
51
ประเภท : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ปีงบประมาณ : 2561
การจัดการข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในจังหวัดเพชรบูรณ์  [แผนงานวิจัย]
โดย ทัสนันทน์ ตรีนันทรัตน์ [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี] และคณะ
ปี พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ต. ในเมือง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
52
ประเภท : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ปีงบประมาณ : 2561
การพัฒนาชุดกิจกรรมทัศนศิลป์ เพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของนักเรียน ชั้นประถม ศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 1 
โดย อลิสณา อนันตะอาด [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2561
โรงเรียนบ้านดงขุย(ดงขุยวิทยาคาร)
ต. ดงขุย อ. ชนแดน จ. เพชรบูรณ์
53
ประเภท : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ปีงบประมาณ : 2561
กลวิธีทางภาษาอังกฤษของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต้อนรับของสถานประกอบการประเภทอุตสาหกรรมบริการในการสร้างความพึงพอใจต่อข้อร้องเรียนแก่ลูกค้าชาวต่างชาติ : กรณีศึกษาธุรกิจโรงแรมในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
โดย รัชนีวรรณ ประยงค์กุล [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2561
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
54
ประเภท : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ปีงบประมาณ : 2561
กลวิธีทางภาษาอังกฤษของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต้อนรับของสถานประกอบการประเภทอุตสาหกรรมบริการในการสร้างความพึงพอใจต่อข้อร้องเรียนแก่ลูกค้าชาวต่างชาติ : กรณีศึกษาธุรกิจโรงแรมในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
โดย รัชนีวรรณ ประยงค์กุล [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2561
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
55
ประเภท : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ปีงบประมาณ : 2561
การพัฒนาคู่มือการฝึกภาษาอังกฤษเพื่อการขายสินค้าของผู้ประกอบการโอทอป (OTOP) ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
โดย วันวิสาข์ หมื่นจง [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2561
สาขาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
56
ประเภท : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ปีงบประมาณ : 2561
การจัดการพลังงานไฟฟ้าแสงสว่างและออกแบบชุดควบคุมความสว่างโคมไฟถนนเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าบนพื้นฐานความปลอดภัยในการคมนาคมสำหรับชุมชนต้นแบบบ้านสะเดียง
โดย นฤมล วันน้อย [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
ปี พ.ศ. 2561
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
57
ประเภท : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ปีงบประมาณ : 2561
การตอบรับของนักท่องเที่ยวต่อกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี พ.ศ.2560 
โดย ณัฐแก้ว ข้องรอด [คณะวิทยาการจัดการ]
ปี พ.ศ. 2561
สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
58
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2561
การพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อการพึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
โดย สุพิชชา โชติกำจร [คณะวิทยาการจัดการ] และคณะ
ปี พ.ศ. 2561
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านบ้านโนนสะอาด หมู่ 8
ต. ดงมูลเหล็ก อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
59
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2561
การประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพและความเป็นอยู่ของคนในหมู่บ้านและชุมชนพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย บวรลักษณ์ เงินมา [คณะวิทยาการจัดการ] และคณะ
ปี พ.ศ. 2561
ที่มำการผู้ใหญ่บ้านโนนสะอาด หมู่ 8
ต. ดงมูลเหล็ก อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
60
ประเภท : วิจัยสถาบัน
ปีงบประมาณ : 2561
แนวทางการพัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โดย เกื้อกูล พิมพ์ดี [สถาบันวิจัยและพัฒนา] และคณะ
ปี พ.ศ. 2561
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
61
ประเภท : นักวิจัยรุ่นใหม่
ปีงบประมาณ : 2561
สภาพปัญหาและปัจจัยในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โดย เกรียงไกร ทิมศร [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี] และคณะ
ปี พ.ศ. 2561
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
62
ประเภท : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ปีงบประมาณ : 2561
การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนภายใต้รูปแบบ "โคก หนองนา โมเดล" : พื้นที่ลุ่มน้ำป่าสักตอนบนในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย มณีรักษ์ กาญจนรางกูร [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ปี พ.ศ. 2561
โรงเรียนบ้านหินโง่น-สักง่า
ต. ศิลา อ. หล่มเก่า จ. เพชรบูรณ์
63
ประเภท : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ปีงบประมาณ : 2561
การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนภายใต้รูปแบบ "โคก หนองนา โมเดล" : พื้นที่ลุ่มน้ำป่าสักตอนบนในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย มณีรักษ์ กาญจนรางกูร [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ปี พ.ศ. 2561
ที่ทำการกำนันตำบลนางั่ว
ต. นางั่ว อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
64
ประเภท : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ปีงบประมาณ : 2561
การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนภายใต้รูปแบบ "โคก หนองนา โมเดล" : พื้นที่ลุ่มน้ำป่าสักตอนบนในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย มณีรักษ์ กาญจนรางกูร [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ปี พ.ศ. 2561
โรงเรียนเมืองศรีเทพ
ต. ศรีเทพ อ. ศรีเทพ จ. เพชรบูรณ์
65
ประเภท : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ปีงบประมาณ : 2561
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยการคืนป่าสู่ธรรมชาติต้นน้ำป่าสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย สุวัฒน์ อินทรประไพ [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
66
ประเภท : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ปีงบประมาณ : 2561
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยการคืนป่าสู่ธรรมชาติต้นน้ำป่าสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย สุวัฒน์ อินทรประไพ [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2561
นักวชาการอิสระ
ต. บุ่งไหม อ. วารินชำราบ จ. อุบลราชธานี
67
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2561
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทางสุขภาพของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย วิภารัศมิ์ พรพฤฒิพันธุ์ [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์] และคณะ
ปี พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก
ต. บ้านโคก อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
68
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2561
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทางสุขภาพของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย วิภารัศมิ์ พรพฤฒิพันธุ์ [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์] และคณะ
ปี พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก
ต. บ้านโคก อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
69
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2561
การวิจัยและพัฒนายกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียน ด้วยรูปแบบการปฏิบัติการสอนโดยใช้หลักสูตรเป็นฐานและการบูรณาการภาษาอังกฤษในสาระการเรียนรู้ผ่านกระบวนการศึกษาชั้นเรียนและการนิเทศออนไลน์
โดย แขก บุญมาทัน [คณะครุศาสตร์] และคณะ
ปี พ.ศ. 2561
โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม
ต. ท่าด้วง อ. หนองไผ่ จ. เพชรบูรณ์
70
ประเภท : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ปีงบประมาณ : 2561
การพัฒนาเทคโนโลยีสายรัดข้อมืออิเล็กทรอนิกส์เตือนภัยสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน
โดย วาสนา วงศ์ษา [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม] และคณะ
ปี พ.ศ. 2561
สาขาวิชาวิศกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี
71
ประเภท : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ปีงบประมาณ : 2561
การจัดการความรู้ด้านไวยากรณ์ภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
โดย สำราญ ท้าวเงิน [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประภมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จังหวัดเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
72
ประเภท : วิจัยสถาบัน
ปีงบประมาณ : 2561
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561
โดย ณัฐณิชา อินจำปา [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
ปี พ.ศ. 2561
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
73
ประเภท : วิจัยสถาบัน
ปีงบประมาณ : 2561
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561
โดย ณัฐณิชา อินจำปา [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
ปี พ.ศ. 2561
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
74
ประเภท : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ปีงบประมาณ : 2561
การประเมินความพร้อมของระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
โดย นทีธร นาคพรหม [คณะครุศาสตร์] และคณะ
ปี พ.ศ. 2561
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
75
ประเภท : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ปีงบประมาณ : 2561
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้นำกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษา 
โดย อโณทัย พลเยี่ยม เพชรแสง [คณะครุศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2561
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
76
ประเภท : วิจัยสถาบัน
ปีงบประมาณ : 2561
การพัฒนาระบบ Network monitoring ด้วยโปรแกรม Cacti กรณีศึกษาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โดย วิเศษ เกตุดี [สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
ปี พ.ศ. 2561
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
77
ประเภท : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ปีงบประมาณ : 2561
การพัฒนาคู่มือการฝึกภาษาอังกฤษเพื่อการขายสินค้าของผู้ประกอบการโอทอป (OTOP) ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
โดย วันวิสาข์ หมื่นจง [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2561
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหล่มสัก
ต. หล่มสัก อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์
78
ประเภท : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ปีงบประมาณ : 2561
อิทธิพลของพืชอาหารสัตว์ร่วมกับอาหารข้น เสริมด้วยละอองข้าวโพดที่มีต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของโคบราห์มันระยะรุ่น 
โดย ประธาน เรียงลาด [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
ปี พ.ศ. 2561
ผู้เลี้ยงโคขุนบ้านหัวถนน หมู่ 8
ต. ศาลาลาย อ. ชนแดน จ. เพชรบูรณ์
79
ประเภท : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ปีงบประมาณ : 2561
ระบบน้ำพลังงานสนามแม่เหล็กเพื่อเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตของผักไฮโดรโปนิกส์ 
โดย ณัฐพล ภู่ระหงษ์ [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม] และคณะ
ปี พ.ศ. 2561
สวนคุณจุ่ง
ต. ตาลเดี่ยว อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์
80
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2561
เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงจากธรรมชาติ โดยใช้สารสกัดของพืชที่มีอยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์
โดย ศานิตย์ สุวรรณวงศ์ [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี] และคณะ
ปี พ.ศ. 2561
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ต. ในเมือง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
81
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2561
คุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำของอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์
โดย ณัฐรินทร์ ศิริรัตนนันท์ [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม] และคณะ
ปี พ.ศ. 2561
วิชาเอกเพราะเสี้ยงสัตร์น้ำ หลักสูตรเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
82
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2561
การพัฒนาชุดผลิตถ่านอัดแท่งจากถ่านไม้ไผ่
โดย สนธยา วันชัย [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
ปี พ.ศ. 2561
สาขาเทคโยโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
83
ประเภท : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ปีงบประมาณ : 2561
พัฒนาผลิตภัณฑ์กาแฟเทียมจากส่วนเหลือของผลผลิตทางการเกษตรในอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย ชนิรัตน์ ผึ่งบรรหาร [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม] และคณะ
ปี พ.ศ. 2561
หมู่ 7
ต. หนองแม่นา อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์
84
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2561
ความต้องการใช้เทคโนโลยีเครื่องฉีกก้านใบยาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีกับเกษตรกรในจังหวัดเพชรบูรณ์
โดย ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์ [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม] และคณะ
ปี พ.ศ. 2561
44/1 ม. 11
ต. น้ำก้อ อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์
85
ประเภท : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ปีงบประมาณ : 2561
ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย ปิยพงศ์ บางใบ [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม] และคณะ
ปี พ.ศ. 2561
หมู่ 6
ต. เขาค้อ อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์
86
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2560
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยการผสมผสานวัสดุและศิลปกรรมของท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
โดย มานะ อินพรมมี [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
ปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประภมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จังหวัดเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
87
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2560
การสร้างเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในจังหวัดเพชรบูรณ์อย่างยั่งยืน เพื่อการบูรณาการการเรียนรู้สู่ชุมชนสำหรับรองรับประชาคมอาเซียน  [แผนงานวิจัย]
โดย ปาณิสรา คงปัญญา [คณะวิทยาการจัดการ] และคณะ
ปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประภมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จังหวัดเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
88
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2560
การจัดการความรู้ทางภาษาและวัฒนธรรมกับแนวทางการสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร  [แผนงานวิจัย]
โดย สำราญ ท้าวเงิน [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์] และคณะ
ปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประภมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จังหวัดเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
89
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2560
การประเมินระดับกำลังต้านทานแผ่นดินไหวสำหรับอาคารสาธารณะในจังหวัดเพชรบูรณ์ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม
โดย เอนกพงศ์ ธรรมาธิวัฒน์ [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
ปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประภมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จังหวัดเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
90
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2560
การพัฒนาศักยภาพด้านคณิตศาสตร์ของผู้เรียน ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นการจักสาน
โดย ณัฐกานต์ พึ่งกุศล [คณะครุศาสตร์] และคณะ
ปี พ.ศ. 2561
โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง
ต. วังโป่ง อ. วังโป่ง จ. เพชรบูรณ์
91
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2560
การพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานระหว่างกังหันลมร่วมกับเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อเป็นต้นแบบครัวเรือนตามแนวพระราชดำริพลังงานทดแทนสำหรับหมู่บ้านทหารผ่านศึกบ้านเสลียงแห้ง 1 ตำบลสะเดาะพง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย นิสิต องอาจ [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม] และคณะ
ปี พ.ศ. 2561
แปลงสาธิต โคก หนอง นา โมเดล เพชรบูรณ์ : เครือข่าย เพชบุระตามรอยพ่อของแผ่นดิน
ต. นางั่ว อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
92
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2560
การพัฒนาชุดฝึกทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการด้วยตนเองเพื่อการเผยแพร่งานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษของนักวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โดย จินตรัตน์ แสงศิริ [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์] และคณะ
ปี พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งน้ำเต้า
ต. บุ่งน้ำเต้า อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์
93
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2560
ผลของการใช้โปรแกรมการออกกำลังกายที่ส่งผลต่อสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลนาเฉลียง จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย วิธวรรธน์ สีชื่น [คณะครุศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2561
สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
94
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2560
การเลี้ยงลูกปลานิลด้วยไข่น้ำร่วมกับอาหารเม็ดสำเร็จรูปปลาดุกในบ่อวงซีเมนต์เพื่อช่วยลดต้นทุนค่าอาหารปลา
โดย ณัฐรินทร์ ศิริรัตนนันท์ [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม] และคณะ
ปี พ.ศ. 2561
วิชาเอกเพราะเสี้ยงสัตร์น้ำ หลักสูตรเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
95
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2560
ผลของโปรแกรมการให้ความรู้และการบริหารร่างกายแบบมณีเวช เพื่อลดการปวดหลังในนักศึกษา
โดย เพชรธยา แป้นวงษา [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี] และคณะ
ปี พ.ศ. 2561
โรงพยาบาลบึงสามพัน
ต. ซับสมอทอด อ. บึงสามพัน จ. เพชรบูรณ์
96
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2560
ภาวะความยากจนและคุณภาพชีวิตของครัวเรือนเกษตรกรในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์
โดย สุพิชชา โชติกำจร [คณะวิทยาการจัดการ] และคณะ
ปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
97
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2560
การผลิตนิทานพื้นบ้านเสียงภาษาอังกฤษออนไลน์เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม สำหรับนักเรียนพิการทางสายตา : กรณีศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
โดย จีรพรรณ พรหมประเสริฐ [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์] และคณะ
ปี พ.ศ. 2561
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
98
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2560
การพัฒนาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากพลังงานน้ำและพลังงานลม
โดย ณัฐพล ภู่ระหงษ์ [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม] และคณะ
ปี พ.ศ. 2561
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
99
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2560
ความต้องการและการยกระดับคุณภาพแรงงานด้านภาษาอังกฤษของหน่วยงานในจังหวัดเพชรบูรณ์
โดย เครือวัลย์ อินทรสุข [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์] และคณะ
ปี พ.ศ. 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
100
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2560
การอนุรักษ์ แนวทางการใช้ประโยชน์และการพัฒนามันพื้นเมืองสกุล Dioscorea sp. สู่อุตสาหกรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์  [แผนงานวิจัย]
โดย นุชจรี สิงห์พันธ์ [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม] และคณะ
ปี พ.ศ. 2561
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
101
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2560
การประมาณค่าผลรวมประชากร ในการสำรวจตัวอย่างเมื่อมีข้อมูลสูญหาย
โดย ชูเกียรติ โพนแก้ว [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ปี พ.ศ. 2561
สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ต. โพธิ์ อ. เมืองศรีสะเกษ จ. ศรีสะเกษ
102
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2560
ศึกษาพฤติกรรมการบริหารร้านกาแฟของผู้ประกอบการที่มีผลต่อความต้องการกาแฟของนักท่องเที่ยว อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย พิมพ์พร เกษดี [คณะวิทยาการจัดการ]
ปี พ.ศ. 2561
กลุ่มผู้ผลิต "ไร่กาแฟจ่านรินทร์"
ต. ริมสีม่วง อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์
103
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2560
การไพโรไลซิสชีวมวลจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อใช้ประโยชน์ด้านเกษตรอินทรีย์
โดย ปิยรัตน์ มูลศรี [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี] และคณะ
ปี พ.ศ. 2561
วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์เพชรบูรณ์
ต. ในเมือง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
104
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2560
การคำนวณค่ารังสีรวมของดวงอาทิตย์จากข้อมูลอุตุนิยมวิทยา สำหรับจังหวัดเพชรบูรณ์
โดย ตรีนุช เอลลิส [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี] และคณะ
ปี พ.ศ. 2561
สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์
ต. ในเมือง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
105
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2560
การประเมินการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์
โดย ปรมะ แก้วพวง [คณะครุศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2561
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ต. ในเมือง อ. เมืองพิษณุโลก จ. พิษณุโลก
106
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2560
ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานราชการฝ่ายกองช่างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์
โดย พิศุทธิ์ บัวเปรม [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม] และคณะ
ปี พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
ต. ดงมูลเหล็ก อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
107
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2560
การประหยัดพลังงานไฟฟ้าอย่างยั่งยืน เพื่อชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
โดย สุชิรา นวลกำแหง [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม] และคณะ
ปี พ.ศ. 2561
โรงเรียนประชานุเคราะห์ 57
ต. บ้านโตก อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
108
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2560
การประหยัดพลังงานไฟฟ้าอย่างยั่งยืน เพื่อชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
โดย สุชิรา นวลกำแหง [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม] และคณะ
ปี พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
ต. ดงมูลเหล็ก อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
109
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2560
การวิจัยและพัฒนาเสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิล เพื่อการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐชั้นประทวนในจังหวัดเพชรบูรณ์  [แผนงานวิจัย]
โดย ธรรม์ณชาติ วันแต่ง [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม] และคณะ
ปี พ.ศ. 2561
ตำรสจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
110
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2560
การพัฒนาเครื่องป้องกันนกรบกวนระบบอัตโนมัติด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง กรณีศึกษาชุมชนสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย นภาพร ตุ้มทองคำ [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม] และคณะ
ปี พ.ศ. 2561
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
111
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2560
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการปลูกกาแฟอำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย อัจฉรา กลิ่นจันทร์ [คณะวิทยาการจัดการ]
ปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเกาตรอำเภอน้ำหนาว จงหวัดเพชรบูรณ์
ต. น้ำหนาว อ. น้ำหนาว จ. เพชรบูรณ์
112
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2560
ประสิทธิภาพของการประชาสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ ท่ามกลางกระแสเครือข่ายสังคม (Social Network)
โดย ณัฐแก้ว ข้องรอด [คณะวิทยาการจัดการ]
ปี พ.ศ. 2561
สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา จ.เพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
113
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2560
ชุดผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยระบบน้ำแบบสูบกลับขนาดเล็ก
โดย สนธยา วันชัย [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
ปี พ.ศ. 2561
สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนอกส์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
114
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2560
การจัดการองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมและความปลอดภัยทางไฟฟ้าสู่ชุมชนตำบลบ้านติ้ว เพื่อเป็นชุมชนต้นแบบในการพัฒนาและยกระดับความปลอดภัยด้านไฟฟ้าสู่องค์กรปกครองท้องถิ่น  [แผนงานวิจัย]
โดย นฤมล วันน้อย [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
ปี พ.ศ. 2561
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 และชุมชนบ้านติ้ว
ต. บ้านติ้ว อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์
115
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2560
กลไกการออกฤทธิ์ของสารสกัดลูปินิฟอลิน จากลำต้นชะเอมเหนือต่อการต้านเชื้อสแตฟฟิโลคอคคัส ออเรียส ที่ดื้อต่อยาเมทิซิลลิน
โดย กมล อยู่สุข [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี] และคณะ
ปี พ.ศ. 2561
โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ แผนกเภสัชกรรม
ต. ในเมือง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
116
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2560
รูปแบบการออกกำลังกายด้วยแอโรบิคด๊านซ์ ต่อสมรรถภาพกายด้านดัชนีมวลกาย สัดส่วนรอบเอวรอบสะโพก และระบบหายใจ ในประชนทั่วไปที่มีภาวะน้ำหนักเกิน
โดย พลากร ชาญณรงค์ [คณะครุศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2561
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
117
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2560
การพัฒนาตัวบ่งชี้การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
โดย อนุวัติ คูณแก้ว [คณะครุศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2561
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
118
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2560
การพัฒนาหลักสูตรวัฒนธรรมอาเซียน สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โดย สมใจ กงเติม [คณะครุศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2561
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ต. ในเมือง อ. เมืองพิษณุโลก จ. พิษณุโลก
119
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2560
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นการใช้เทคโนโลยีชีวภาพกับเกษตรอินทรีย์สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โดย น้ำฝน เบ้าทองคำ [คณะครุศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2561
โรงเรียนบ้านสักแห้ง
ต. ชอนไพร อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
120
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2560
การพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โดย อาทิตยา ขาวพราย [คณะครุศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2561
โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม
ต. วังงิ้วใต้ อ. ดงเจริญ จ. พิจิตร
121
ประเภท : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ปีงบประมาณ : 2561
การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิก เพื่อการเรียนรู้อาหารพื้นบ้านจังหวัดเพชรบูรณ์
โดย กนิฐา แสงกระจ่าง [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2561
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาพิทยา
ต. บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อ. เนินมะปราง จ. พิษณุโลก
122
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2560
พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
โดย จิตรนันท์ ศรีเจริญ [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ปี พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ต. ในเมือง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
123
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2560
การจัดการความรู้สู่ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งแบบบวร กรณีศึกษาวัดท่ากกแก ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย ธันยมัย รังสิกรรพุม [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์] และคณะ
ปี พ.ศ. 2561
หอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์
ต. ในเมือง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
124
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2560
การสืบค้นย้อนกลับผลิตภัณฑ์ข้าวคุณภาพแบบสูญญากาศของเกษตรกร จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย วรชัย ศรีสมุดคำ [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม] และคณะ
ปี พ.ศ. 2561
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
125
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2560
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสัตว์น้ำ
โดย มณีรักษ์ กาญจนรางกูร [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ปี พ.ศ. 2561
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
126
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2560
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสัตว์น้ำ
โดย มณีรักษ์ กาญจนรางกูร [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ปี พ.ศ. 2561
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
127
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2560
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสัตว์น้ำ
โดย มณีรักษ์ กาญจนรางกูร [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ปี พ.ศ. 2561
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
128
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2560
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสัตว์น้ำ
โดย มณีรักษ์ กาญจนรางกูร [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ปี พ.ศ. 2561
สำนักงานประมงอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
129
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2560
การจัดการเทคโนโลยีการอบแห้งสมุนไพรว่านชักมดลูกด้วยเครื่องอบแห้งสองพลังงาน สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการสมุนไพรอบแห้ง อำเภอเขาค้อ จังหวัดแพชรบูรณ์
โดย บุษบากร คงเรือง [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม] และคณะ
ปี พ.ศ. 2561
ไร่ทายาท
ต. เข็กน้อย อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์
130
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2560
การบริหารจัดการการท่องเที่ยวและการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยว แบบโฮมสเตย์ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย รักชนก สมศักดิ์ [คณะวิทยาการจัดการ] และคณะ
ปี พ.ศ. 2561
กลุ่มโฮมสเตย์เสลียงแห้ง 3
ต. หนองแม่นา อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์
131
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2560
การส่งเสริมการตระหนักเรียนรู้ในวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในจังหวัดเพชรบูรณ์ กรณีศึกษาหอภูมิปัญญาและวิถีชาวบ้านเพชรบูรณ์
โดย ชาญชัย สุขสกุล [คณะวิทยาการจัดการ] และคณะ
ปี พ.ศ. 2561
หอภูมิปัญญาและวิถีชาวบ้าน
ต. ในเมือง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
132
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2560
การพัฒนาโน้ตดนตรีมาตรฐานสำหรับดนตรีตุ๊บเก่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย กมล บุญเขต [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์] และคณะ
ปี พ.ศ. 2561
โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก
ต. ดงมูลเหล็ก อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
133
ประเภท : วิจัยสถาบัน
ปีงบประมาณ : 2560
ศึกษาแนวทางในการนำระบบบริหารงานคุณภาพมาใช้ในการพัฒนางานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โดย รัตนา ชมมัย [สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
ปี พ.ศ. 2561
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
134
ประเภท : วิจัยสถาบัน
ปีงบประมาณ : 2560
การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โดย ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์ [สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ] และคณะ
ปี พ.ศ. 2561
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
135
ประเภท : วิจัยสถาบัน
ปีงบประมาณ : 2560
พฤติกรรมการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ของนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
โดย เทพ เพียมะลัง [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
ปี พ.ศ. 2561
คณะเทคโรโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
136
ประเภท : นักวิจัยรุ่นใหม่
ปีงบประมาณ : 2560
การออกแบบและสร้างเครื่องพับโลหะแผ่นขนาดเล็ก เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนในวิชาเทคโนโลยีโลหะแผ่น
โดย เอราวัณ ชาญพหล [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
ปี พ.ศ. 2561
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลติ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
137
ประเภท : นักวิจัยรุ่นใหม่
ปีงบประมาณ : 2560
การผลิตถ่านอัดแท่งจากเปลือกมะขาม
โดย หทัยนุช จันทร์ชัยภูมิ [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
ปี พ.ศ. 2561
ชนภูมิถ่านอัดแท่งและนานาภัณฑ์
ต. ยางงาม อ. หนองไผ่ จ. เพชรบูรณ์
138
ประเภท : วิจัยสถาบัน
ปีงบประมาณ : 2560
การศึกษาแนวทางการพัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โดย มัทนา รามศิริ [สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
ปี พ.ศ. 2561
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
139
ประเภท : วิจัยสถาบัน
ปีงบประมาณ : 2560
การศึกษาการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนัก สถาบัน ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โดย ณัฐยา สุโนพันธ์ [สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
ปี พ.ศ. 2561
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
140
ประเภท : นักวิจัยรุ่นใหม่
ปีงบประมาณ : 2560
การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารด้วยวิธีการสอนแบบตรง และวิธีการสอนหลากหลายเทคนิค
โดย ธีรพงษ์ โสภารักษ์ [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2561
โครงเรียนห้วยสะแก
ต. ห้วยสะแก อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
141
ประเภท : วิจัยสถาบัน
ปีงบประมาณ : 2560
การจัดการสารเคมีและของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดย วรินธร ชาติสุภาพ [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี] และคณะ
ปี พ.ศ. 2561
หลักสูตรสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
142
ประเภท : นักวิจัยรุ่นใหม่
ปีงบประมาณ : 2560
การตัดสินใจเลือกเรียนในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์
โดย ไมตรี ไชยมงคล [คณะครุศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2561
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
143
ประเภท : นักวิจัยรุ่นใหม่
ปีงบประมาณ : 2560
การออกแบบกราฟิกสำหรับทำโปสเตอร์บทความทางวิชาการ
โดย วิมลวรรณ วงค์ศิริ [คณะวิทยาการจัดการ] และคณะ
ปี พ.ศ. 2561
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
144
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2560
ผลิตไฟฟ้าจากลมระบายความร้อนของคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศ
โดย ณรงค์ศักดิ์ แพงสาย [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
ปี พ.ศ. 2560
ร้านรุ่งเรืองการไฟฟ้า
ต. หล่มสัก อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์
145
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2560
การหาวิธีที่เหมาะสมในการสกัดและการวิเคราะห์ปริมาณสารแอนทราควิโนนและเมธิลแอนทรานิเลทจากพืช
โดย รุจิรา คุ้มทรัพย์ [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี] และคณะ
ปี พ.ศ. 2560
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
146
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2560
การส่งเสริมการผลิตและการใช้ประโยชน์จากกล้วยหินในจังหวัดเพชรบูรณ์  [แผนงานวิจัย]
โดย จันทร์จิรา โต๊ะขวัญแก้ว [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม] และคณะ
ปี พ.ศ. 2560
เครื่อข่ายเชิงประเด็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ภาคเนือตอนล่าง) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ต. ท่าโพธิ์ อ. เมืองพิษณุโลก จ. พิษณุโลก
147
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2560
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการค้าสำหรับผู้ประกอบการโอทอป (OTOP) ในจังหวัดเพชรบูรณ์
โดย วันวิสาข์ หมื่นจง [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2560
สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
148
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2560
พัฒนาการประมาณราคางานก่อสร้าง สู่ชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย เดชา ด้วงมาก [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม] และคณะ
ปี พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง
ต. พญาวัง อ. บึงสามพัน จ. เพชรบูรณ์
149
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2560
การศึกษาทรัพยากรชุมชน เพื่อเป็นฐานการเสริมสร้างทรัพยากรที่สำคัญ ของจังหวัดเพชรบูรณ์  [แผนงานวิจัย]
โดย ดวงจันทร์ สีหาราช [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี] และคณะ
ปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประภมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จังหวัดเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
150
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2560
การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก จ.เพชรบูรณ์
โดย สุวิมล พันธ์โต [คณะวิทยาการจัดการ]
ปี พ.ศ. 2560
โครงการประชารัฐ จ.เพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
151
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2560
การจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเชิงบูรณาการ จังหวัดพิษณุโลก พิจิตร และ เพชรบูรณ์
โดย วิญญู พันธ์โต [คณะวิทยาการจัดการ]
ปี พ.ศ. 2560
เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ และโครงการ Green Market จ.เพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
152
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2560
การจัดการท่องเที่ยวเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยจักรยาน จ.เพชรบูรณ์
โดย พิชยพิมพ์ คำเพียร [คณะวิทยาการจัดการ]
ปี พ.ศ. 2560
ท่องเที่ยวและกีฬา จ.เพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
153
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2560
การศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของข้าวด้วยลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีน rbcl
โดย สุรเชษฐ เอี่ยมสำอาง [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ปี พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
154
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2560
การจัดการความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและความร่วมมือในการรองรับการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน
โดย แก้วตา ผิวพรรณ [คณะวิทยาการจัดการ]
ปี พ.ศ. 2560
องค์กรบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย
ต. เข็กน้อย อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์
155
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2560
การจัดการความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและความร่วมมือในการรองรับการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน
โดย แก้วตา ผิวพรรณ [คณะวิทยาการจัดการ]
ปี พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย
ต. เข็กน้อย อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์
156
ประเภท : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ปีงบประมาณ : 2562
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชนเผ่า บนเขาค้อ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย ปรมะ แก้วพวง [คณะครุศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2560
โรงเรียนบ้านดงขุย(ดงขุยวิทยาคาร)
ต. ดงขุย อ. ชนแดน จ. เพชรบูรณ์
157
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2560
การพัฒนาเทคนิคการขับไล่นกก่อความรำคาญด้วยวิธีทางกายภาพและชีวเคมี
โดย กาญจน์ คุ้มทรัพย์ [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี] และคณะ
ปี พ.ศ. 2560
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
158
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2560
การศึกษาสภาพการจัดการศึกษาตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย สุปราณี พิศมัย [คณะครุศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2560
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
ต. ช้างเผือก อ. เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่
159
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2560
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับสนับสนุนการบริหารงานหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โดย เอ็ม สายคำหน่อ [คณะวิทยาการจัดการ]
ปี พ.ศ. 2560
สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
160
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2560
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษากับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โดย กมลฉัตร กล่อมอิ่ม [คณะครุศาสตร์] และคณะ
ปี พ.ศ. 2560
โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
ต. บึงพระ อ. เมืองพิษณุโลก จ. พิษณุโลก
161
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2560
สารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้วิถีชุมชนเมืองมะขามหวานสู่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์  [แผนงานวิจัย]
โดย กนิฐา แสงกระจ่าง [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์] และคณะ
ปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40
ต. บ้านโตก อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
162
ประเภท : วิจัยสถาบัน
ปีงบประมาณ : 2560
การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระดับหลักสูตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โดย กุหลาบ ชาติชะนะ [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
ปี พ.ศ. 2560
คณะเทคโนการเกษตรและเทคโนอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
163
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2559
การจัดทำบัญชีของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปและผลิตภัณฑ์อาหารในจังหวัดเพชรบูรณ์
โดย ไพโรจน์ พรเจริญ [คณะวิทยาการจัดการ]
ปี พ.ศ. 2560
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
164
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2559
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ P.O.W.E.R Learning ในรายวิชาการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร สำหรับนักศึกษาครู
โดย สมใจ กงเติม [คณะครุศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2560
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ต. พลายชุมพล อ. เมืองพิษณุโลก จ. พิษณุโลก
165
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2559
ปัจจัยที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษในศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์
โดย สุภาพร ชูสาย [คณะครุศาสตร์] และคณะ
ปี พ.ศ. 2560
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์
ต. บ้านโตก อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
166
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2559
การผลิตและการใช้ประโยชน์ปุ๋ยมูลไส้เดือนคุณภาพสูงในการผลิตพืชอินทรีย์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและความสามารถในการแข่งขันให้กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตพืชอินทรีย์ในจังหวัดเพชรบูรณ์  [แผนงานวิจัย]
โดย ศิวดล แจ่มจำรัส [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
ปี พ.ศ. 2560
บ้านพักนายปัญญา เทียนนาวา
ต. ในเมือง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
167
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2559
การผลิตผงไก่ย่างข้าวเบือสำเร็จรูป
โดย ศิริวรางค์ ปทุมมาศ [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม] และคณะ
ปี พ.ศ. 2560
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
168
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2559
การพัฒนากิจกรรมแนะแนวเสริมสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย วิไลวรรณ วิภาจักษณกุล [คณะครุศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2560
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ต. ในเมือง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
169
ประเภท : สกอ.
ปีงบประมาณ : 2559
ความหลากหลายชนิดของแมลงกินได้ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ปรุงจากแมลงกินได้ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น
โดย รุจิรา คุ้มทรัพย์ [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี] และคณะ
ปี พ.ศ. 2560
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 17
ต. ปากช่อง อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์
170
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2559
การพัฒนารูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
โดย มนัสนันท์ ปิ่นพิทักษ์ [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์] และคณะ
ปี พ.ศ. 2560
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
171
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2559
ศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติงานราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายกองช่างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีต่อชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
โดย พิศุทธิ์ บัวเปรม [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม] และคณะ
ปี พ.ศ. 2560
องค์กรบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่
ต. ห้วยใหญ่ อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
172
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2559
ศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติงานราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายกองช่างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีต่อชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
โดย พิศุทธิ์ บัวเปรม [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม] และคณะ
ปี พ.ศ. 2560
ต. บ้านโคก
ต. บ้านโคก อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
173
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2559
ศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติงานราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายกองช่างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีต่อชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
โดย พิศุทธิ์ บัวเปรม [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม] และคณะ
ปี พ.ศ. 2560
องค์กรบริหารส่วนตำบลวังชมภู
ต. วังชมภู อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
174
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2559
ศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติงานราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายกองช่างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีต่อชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
โดย พิศุทธิ์ บัวเปรม [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม] และคณะ
ปี พ.ศ. 2560
องค์กรบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่
ต. ห้วยใหญ่ อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
175
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2559
ศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติงานราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายกองช่างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีต่อชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
โดย พิศุทธิ์ บัวเปรม [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม] และคณะ
ปี พ.ศ. 2560
องค์กรบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่
ต. ห้วยใหญ่ อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
176
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2559
การพัฒนากระบวนการผลิตและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการแปรรูปมะขามด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย พิณทิพย์ แก้วแกมทอง [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ปี พ.ศ. 2560
องค์กรบริหารส่วนตำบลหลักด่าน
ต. หลักด่าน อ. น้ำหนาว จ. เพชรบูรณ์
177
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2559
การเสริมเมล็ดมะขามในอาหารปลานิล
โดย พรทิศา ทองสนิทกาญจน์ [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม] และคณะ
ปี พ.ศ. 2560
อาคารปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตร์น้ำ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบ
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
178
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2559
เชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับการผลิตโปรดิวเซอร์แก็ส
โดย ปิยรัตน์ มูลศรี [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี] และคณะ
ปี พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ
ต. เขาค้อ อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์
179
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2559
ปัญหา อุปสรรค และการพัฒนาศักยภาพในการจัดทำบัญชีกองทุนหมู่บ้าน ต.ดงมูลเหล็ก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
โดย อดุลย์ศิริ สัตย์เจริญ [คณะวิทยาการจัดการ]
ปี พ.ศ. 2560
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านบ้านโนนสะอาด หมู่ 8
ต. ดงมูลเหล็ก อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
180
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2559
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อพัฒนาทักษะด้านการอ่านสำหรับเด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โดย นิตยา นาคอินทร์ [คณะครุศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2560
โรงเรียนสำราญราษฏร์วิทยา
ต. ในเมือง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
181
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2559
การออกแบบและสร้างเครื่องคัดแยกขนาดละมุดเพลาหมุนวางคู่สำหรับเกษตรกรชาวสวนละมุด : กรณีศึกษาหมู่บ้านสวนละมุด ตำบลหนองไขว่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย ธรรม์ณชาติ วันแต่ง [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม] และคณะ
ปี พ.ศ. 2560
บ้านสวนละมุด
ต. หนองไขว่ อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์
182
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2559
การสร้างมูลค่าเพิ่มจากการเลี้ยงปลาหมอร่วมกับปลานิล
โดย ธนภัทร วรปัสสุ [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม] และคณะ
ปี พ.ศ. 2560
สาขาวิชาการจัดการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
183
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2558
ผลของไคโตซานต่อการเจริญเติบโตของปลาหมอ
โดย ธนภัทร วรปัสสุ [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม] และคณะ
ปี พ.ศ. 2560
สาขาวิชาการจัดการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
184
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2559
การศึกษากระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นหมูสู่เชิงพาณิชย์
โดย ตรีชฎา อุทัยดา [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ปี พ.ศ. 2560
มาร์ชหมูสด
ต. นาเฉลียง อ. หนองไผ่ จ. เพชรบูรณ์
185
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2559
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเพื่อเพิ่มมูลค่าจากเปลือกหุ้มเมล็ดมะขามในจังหวัดเพชรบูรณ์
โดย ชนากานต์ วิญญกุล [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี] และคณะ
ปี พ.ศ. 2560
สมุนไพรชญานิน
ต. แคมป์สน อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์
186
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2559
ผลของการแปรรูปต่อสารต้านอนุมูลอิสระของข้าวเหนียวดำสำเร็จรูปบรรจุถุงรีทอร์ต
โดย ขวัญจิตต์ อนุกูลวัฒนา [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ปี พ.ศ. 2560
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตผักปลอดสารพิษ ต.ชอนไพร
ต. ชอนไพร อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
187
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2559
การส่งเสริมการขายสินค้าของฝากของที่ระลึกด้วยการทำเหมืองข้อมูลตามอุปสงค์ของนักท่องเที่ยวของการพยากรณ์อนุกรมเวลา
โดย กุณฑลีรัฐ พิมพิลา [คณะครุศาสตร์] และคณะ
ปี พ.ศ. 2560
ภูอาบหมอกรีสอร์ท
ต. เขาค้อ อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์
188
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2560
การใช้แนวคิดจากวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของเยาวชน
โดย กอบกาญจน์ วิเศษรัมย์ [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2560
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
189
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2559
สมบัติบางประการของโดมิเนชันของ k- ไฮเพอร์กราฟเอกรูป
โดย กฤตวิทย์ ลิ่มกุล [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ปี พ.ศ. 2560
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
190
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2559
การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูหมักจากมะขาม (Tamarindus indica L.) และแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงพาณิชย์
โดย ธนาวรรณ สุขเกษม [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี] และคณะ
ปี พ.ศ. 2560
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
191
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2559
ชุดผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันใช้แล้วโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาจากธรรมชาติ
โดย ศศิกานต์ ปานปราณีเจริญ [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี] และคณะ
ปี พ.ศ. 2560
หมู่ 4
ต. ท่าพล อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
192
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2559
เปรียบเทียบการใช้ชนิดและปริมาณปุ๋ยอินทรีย์ในการปลูกอ้อยเพื่อเกษตรกรรายย่อย ในอำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย การันต์ ผึ่งบรรหาร [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม] และคณะ
ปี พ.ศ. 2560
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
193
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2559
การพัฒนาเครื่องกะเทาะเปลือกมะขามหวานสำหรับใช้ในการแปรรูปมะขามหวานของกลุ่มผู้ประกอบการแปรรูปมะขามในจังหวัดเพชรบูรณ์
โดย วิทยา หนูช่างสิงห์ [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
ปี พ.ศ. 2560
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปมะขามไร่บุญคง
ต. วังชมภู อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
194
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2559
สืบสานภูมิปัญญาเครื่องมือประมงพื้นบ้านลุ่มน้ำป่าสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย ปิยพงศ์ บางใบ [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม] และคณะ
ปี พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลนายม
ต. นายม อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
195
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2559
สืบสานภูมิปัญญาเครื่องมือประมงพื้นบ้านลุ่มน้ำป่าสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย ปิยพงศ์ บางใบ [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม] และคณะ
ปี พ.ศ. 2560
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10
ต. นายม อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
196
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2559
การพัฒนาผลิตภัณฑ์มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองผลอ่อนแช่อิ่มแบบเร็ว
โดย ชนิรัตน์ ผึ่งบรรหาร [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม] และคณะ
ปี พ.ศ. 2560
อาคารคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
197
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2559
บทบาทของกองทัพกับการพัฒนาความมั่นคงตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษากองพลทหารม้าที่ 1
โดย ภาราดา ชัยนิคม [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์] และคณะ
ปี พ.ศ. 2560
สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
198
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2559
การวิจัยและพัฒนาเครื่องฉีกก้านใบยาสำหรับกลุ่มเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์
โดย ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์ [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
ปี พ.ศ. 2560
ไร่ยาสูบ นายสุภัทร สิทธิมณี
ต. ห้วยสะแก อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
199
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2559
การวิจัยและพัฒนาเครื่องฉีกก้านใบยาสำหรับกลุ่มเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์
โดย ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์ [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
ปี พ.ศ. 2560
ไร่ยาสูบ นายวสุรัตน์ หาศิริ
ต. นายม อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
200
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2559
การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านนางั่ว หมู่ที่ 11 ตำบลนางั่ว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย สุภาพร วิสุงเร [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ปี พ.ศ. 2560
กลุ่มแม่บ้านบ้านนางั่วเหนือ หมู่ที่ 11
ต. นางั่ว อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
201
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2559
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ของกลุ่มอาชีพเพื่อพร้อมรับการเปิด AEC กรณีศึกษากลุ่มอาชีพไส้เมี่ยงสมุนไพร จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย วิภาวดี ผกามาศ [คณะวิทยาการจัดการ]
ปี พ.ศ. 2560
กลุ่มอาชีพไส้เมี่ยงสมุนไพร
ต. วังชมภู อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
202
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2560
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
โดย อโณทัย พลเยี่ยม เพชรแสง [คณะครุศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2560
โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม
ต. ซับสมบูรณ์ อ. วิเชียรบุรี จ. เพชรบูรณ์
203
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2560
การพัฒนาชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับกิจกรรม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
โดย นทีธร นาคพรหม [คณะครุศาสตร์] และคณะ
ปี พ.ศ. 2560
โรงเรียนบ้านท่าแดง
ต. ท่าแดง อ. หนองไผ่ จ. เพชรบูรณ์
204
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2559
การพัฒนาเพื่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนพิการ ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  [แผนงานวิจัย]
โดย ณัฐพล ชัยทวิชธานันท์ [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม] และคณะ
ปี พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า
ต. นาป่า อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
205
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2559
ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดทำบัญชีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการแปรรูปผลิตภัณฑ์มะขามจังหวัดเพชรบูรณ์
โดย รุ่งลักษณา ดีแจ่ม [คณะวิทยาการจัดการ] และคณะ
ปี พ.ศ. 2560
สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
206
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2559
การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชา คณิตศาสตร์ที่ได้รับและไม่ได้รับการปรับความรู้พื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์
โดย อาดุลย์ จงรักษ์ [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี] และคณะ
ปี พ.ศ. 2560
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
ต. ในเมือง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
207
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2559
สมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซากของไก่กระดูกดำในสภาพการเลี้ยงที่แตกต่างกันในช่วงอายุ 2-20 สัปดาห์
โดย จันทร์จิรา โต๊ะขวัญแก้ว [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม] และคณะ
ปี พ.ศ. 2560
ฟาร์มเลี้ยงไก่ดำ นายธงชัย เทพโสดา
ต. ดงมูลเหล็ก อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
208
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2559
การพัฒนาชุดควบคุมการรับพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
โดย สนธยา วันชัย [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
ปี พ.ศ. 2560
สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
209
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2559
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้ปกครองในการส่งเสริมการบริโภคผักและผลไม้สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน : กรณีศึกษา เขตอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย กัญญารัตน์ เดือนหงาย [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี] และคณะ
ปี พ.ศ. 2560
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
210
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2559
ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกยางพาราในจังหวัดเพชรบูรณ์
โดย นภาลัย บุญทิม [คณะวิทยาการจัดการ]
ปี พ.ศ. 2560
การยางแห่งประเทศไทย สาขาเพชรบูรณ์
ต. ในเมือง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
211
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2559
การศึกษาอัตราชุกภาวะพร่องเอนไซม์กลูโคส 6 ฟอสเฟต ดีไฮโดรจีเนส ในนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โดย กัญญารัตน์ เดือนหงาย [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี] และคณะ
ปี พ.ศ. 2560
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
212
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2559
การศึกษาอัตราชุกภาวะพร่องเอนไซม์กลูโคส 6 ฟอสเฟต ดีไฮโดรจีเนส ในนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โดย กัญญารัตน์ เดือนหงาย [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี] และคณะ
ปี พ.ศ. 2560
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
213
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2559
การศึกษาอัตราชุกภาวะพร่องเอนไซม์กลูโคส 6 ฟอสเฟต ดีไฮโดรจีเนส ในนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โดย กัญญารัตน์ เดือนหงาย [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี] และคณะ
ปี พ.ศ. 2560
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
214
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2559
การศึกษาอัตราชุกภาวะพร่องเอนไซม์กลูโคส 6 ฟอสเฟต ดีไฮโดรจีเนส ในนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โดย กัญญารัตน์ เดือนหงาย [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี] และคณะ
ปี พ.ศ. 2560
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
215
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2559
การศึกษาอัตราชุกภาวะพร่องเอนไซม์กลูโคส 6 ฟอสเฟต ดีไฮโดรจีเนส ในนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โดย กัญญารัตน์ เดือนหงาย [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี] และคณะ
ปี พ.ศ. 2560
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
216
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2559
การศึกษาอัตราชุกภาวะพร่องเอนไซม์กลูโคส 6 ฟอสเฟต ดีไฮโดรจีเนส ในนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โดย กัญญารัตน์ เดือนหงาย [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี] และคณะ
ปี พ.ศ. 2560
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
217
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2559
ปัญหาในการสื่อสารและการปรับตัวข้ามวัฒนธรรมของชาวต่างชาติที่ทำงานในสถาบันการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
โดย บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย [คณะวิทยาการจัดการ]
ปี พ.ศ. 2560
โรงเรียนหนองไผ่
ต. หนองไผ่ อ. หนองไผ่ จ. เพชรบูรณ์
218
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2559
การสร้างชุดผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับทดแทนพลังงานไฟฟ้าในระบบส่องสว่างเพื่อการประหยัดพลังงานในอาคาร
โดย กฤษฏิ์พนธ์ พรรณรัตนชัย [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม] และคณะ
ปี พ.ศ. 2560
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
219
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2559
แนวทางพัฒนาการจัดการความรู้ทางภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านปราชญ์ชาวบ้านในจังหวัดเพชรบูรณ์
โดย พีรวัฒน์ สุขเกษม [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม] และคณะ
ปี พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
220
ประเภท : วิจัยสถาบัน
ปีงบประมาณ : 2559
การพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานและการจัดอันดับผลงานของผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุน
โดย วณิชยา เพชรรัตน์ [สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน] และคณะ
ปี พ.ศ. 2560
งานกองกลางเจ้าหน้าที่ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏฌพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
221
ประเภท : วิจัยสถาบัน
ปีงบประมาณ : 2559
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์โครงการศูนย์ประชุมเอนกประสงค์พร้อมลานจอดรถ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โดย ใกล้รุ่ง เกตะวันดี [สำนักงานอธิการบดี] และคณะ
ปี พ.ศ. 2560
กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบอี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
222
ประเภท : วิจัยสถาบัน
ปีงบประมาณ : 2559
การพัฒนาระบบตารางสอนอัตโนมัติ
โดย ขวัญชัย แก่นไทย [สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน] และคณะ
ปี พ.ศ. 2560
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
223
ประเภท : นักวิจัยรุ่นใหม่
ปีงบประมาณ : 2559
การเพิ่มมูลค่าและออกแบบรูปแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก จากผ้าทอเมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
โดย ฤทัยทิพย์ รัตนพันธ์ [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2560
สาขาศิลปกรรม คณะมุนษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
224
ประเภท : วิจัยสถาบัน
ปีงบประมาณ : 2559
การพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานและการจัดอันดับผลงานของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
โดย สุจิตรา ดีดาร์ [สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน] และคณะ
ปี พ.ศ. 2560
งานกองกลางเจ้าหน้าที่ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏฌพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
225
ประเภท : วิจัยสถาบัน
ปีงบประมาณ : 2559
การพัฒนาระบบประมวลค่า FTES อัตโนมัติ
โดย วารินทร์ เพชระบูรณิน [สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน] และคณะ
ปี พ.ศ. 2560
กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบอี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
226
ประเภท : วิจัยสถาบัน
ปีงบประมาณ : 2559
ความพึงพอใจการให้บริการงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ของนักศึกษาปี 1 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โดย ชลธิชา จันทร์แก้ว [สำนักงานอธิการบดี]
ปี พ.ศ. 2560
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
227
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2559
การศึกษาผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน โดยใช้ผังความคิดทางปัญญา วิชา ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
โดย เจษฎาพร ปาคำวัง [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ปี พ.ศ. 2560
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
228
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2559
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานเทศบาลตำบล ในจังหวัดเพชรบูรณ์
โดย วิภารัศมิ์ พรพฤฒิพันธุ์ [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์] และคณะ
ปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเทศบาลตำบลวังโป่ง
ต. วังโป่ง อ. วังโป่ง จ. เพชรบูรณ์
229
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2559
การปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิตขนมทองม้วนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านกุดกุ่ม ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  [แผนงานวิจัย]
โดย ปัญญา เทียนนาวา [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม] และคณะ
ปี พ.ศ. 2560
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านกุมกุ้ม
ต. บุ่งคล้า อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์
230
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2559
ทัศนคติทางการเมืองของประชาชน : ศึกษากรณีจังหวัดเพชรบูรณ์
โดย อภิไท สอนทอง [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์] และคณะ
ปี พ.ศ. 2560
ที่ว่าการอำเภอชนแดน
ต. ชนแดน อ. ชนแดน จ. เพชรบูรณ์
231
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2559
ทัศนคติทางการเมืองของประชาชน : ศึกษากรณีจังหวัดเพชรบูรณ์
โดย อภิไท สอนทอง [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์] และคณะ
ปี พ.ศ. 2560
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
ต. หนองไผ่ อ. หนองไผ่ จ. เพชรบูรณ์
232
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2559
ทัศนคติทางการเมืองของประชาชน : ศึกษากรณีจังหวัดเพชรบูรณ์
โดย อภิไท สอนทอง [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์] และคณะ
ปี พ.ศ. 2560
อำเภวังโป่ง
ต. วังโป่ง อ. วังโป่ง จ. เพชรบูรณ์
233
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2559
การออกแบบและพัฒนาเครื่องผ่าไม้ไก่ย่าง
โดย นรัตว์ รัตนวัย [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม] และคณะ
ปี พ.ศ. 2560
กลุ่มชุมชนขายไก่และทำไม้ปิ้งไก่ย่างสามแยกวิเชียร
ต. สระประดู่ อ. วิเชียรบุรี จ. เพชรบูรณ์
234
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2559
ทัศนคติทางการเมืองของประชาชน : ศึกษากรณีจังหวัดเพชรบูรณ์
โดย อภิไท สอนทอง [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์] และคณะ
ปี พ.ศ. 2560
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
235
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2559
ทัศนคติทางการเมืองของประชาชน : ศึกษากรณีจังหวัดเพชรบูรณ์
โดย อภิไท สอนทอง [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์] และคณะ
ปี พ.ศ. 2560
ที่ทำการปกครองอำเถอวิเชียรบุรี
ต. ท่าโรง อ. วิเชียรบุรี จ. เพชรบูรณ์
236
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2559
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพุทธศาสนาในการปลูกฝังความรู้และคุณธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยลัยราชภัฏภาคเหนือตอนล่าง
โดย สุวัฒน์ อินทรประไพ [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์] และคณะ
ปี พ.ศ. 2560
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ต. นครสวรรค์ตก อ. เมืองนครสวรรค์ จ. นครสวรรค์
237
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2559
รูปแบบวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงอายุเพื่อการถ่ายทอดสุขภาวะสำหรับชุมชนในจังหวัดเพชรบูรณ์
โดย ปวิตรา โคบำรุง [คณะวิทยาการจัดการ]
ปี พ.ศ. 2560
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อบต.ดงมูลเหล็ก
ต. ดงมูลเหล็ก อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
238
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2559
การออกแบบและประดิษฐ์เครื่องหั่นสมุนไพรว่านชักมดลูกเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรในจังหวัดเพชรบูรณ์
โดย บุษบากร คงเรือง [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม] และคณะ
ปี พ.ศ. 2560
ไร่ทายาท เขาค้อ
ต. เข็กน้อย อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์
239
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2559
การยกระดับความรู้ความเข้าใจเรื่องความมั่นคงในประชาคมอาเซียนของนักศึกษา กรณีศึกษาสาขารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โดย พัชยา เลือดชัยพฤกษ์ [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์] และคณะ
ปี พ.ศ. 2560
สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
240
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2559
การสร้างเครื่องตรวจจับเสียงภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการ การออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้องสำหรับนักเรียนชาวเขาชั้นประถมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านหนองแม่นา ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย จีรพรรณ พรหมประเสริฐ [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์] และคณะ
ปี พ.ศ. 2560
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโยโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีการเกาตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
241
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2559
แนวทางการส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์เพื่อสร้างสุขภาวะชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนางั่ว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย กิติยวดี สีดา [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์] และคณะ
ปี พ.ศ. 2560
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ
ต. นางั่ว อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
242
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2559
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพุทธศาสนาในการปลูกฝังความรู้และคุณธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยลัยราชภัฏภาคเหนือตอนล่าง
โดย สุวัฒน์ อินทรประไพ [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์] และคณะ
ปี พ.ศ. 2560
วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ต. หล่มสัก อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์
243
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2559
การพัฒนาและจัดการอุปสงค์ด้านการตลาดการท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ์
โดย สุพิชชา โชติกำจร [คณะวิทยาการจัดการ] และคณะ
ปี พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา
ต. หนองแม่นา อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์
244
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2559
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานเทศบาลตำบล ในจังหวัดเพชรบูรณ์
โดย วิภารัศมิ์ พรพฤฒิพันธุ์ [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์] และคณะ
ปี พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลบัววัฒนา
ต. บัววัฒนา อ. หนองไผ่ จ. เพชรบูรณ์
245
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2559
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานเทศบาลตำบล ในจังหวัดเพชรบูรณ์
โดย วิภารัศมิ์ พรพฤฒิพันธุ์ [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์] และคณะ
ปี พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลท่าพล
ต. ท่าพล อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
246
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2559
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานเทศบาลตำบล ในจังหวัดเพชรบูรณ์
โดย วิภารัศมิ์ พรพฤฒิพันธุ์ [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์] และคณะ
ปี พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลพุเตย
ต. พุเตย อ. วิเชียรบุรี จ. เพชรบูรณ์
247
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2559
พัฒนาแอพพลิเคชั่นเสริมการเรียนรู้เรื่องอุปกรณ์ไอซีทีน่ารู้ร่วมกับเทคโนโลยีความจริงเสริม
โดย เขมปริต ขุนราชเสนา [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ปี พ.ศ. 2560
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
248
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2559
การสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีไทหล่มให้เป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน
โดย ทิวาวรรณ ศิริเจริญ [คณะวิทยาการจัดการ] และคณะ
ปี พ.ศ. 2560
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
249
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2559
การสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีไทหล่มให้เป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน
โดย ทิวาวรรณ ศิริเจริญ [คณะวิทยาการจัดการ] และคณะ
ปี พ.ศ. 2560
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพิษณุโลก
ต. ในเมือง อ. เมืองพิษณุโลก จ. พิษณุโลก
250
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2559
กระบวนการสื่อสารเพื่อสร้าง ต่อรอง และรักษาอัตลักษณ์ "ความเป็นม้ง" ของกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง ในอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย รักชนก สมศักดิ์ [คณะวิทยาการจัดการ] และคณะ
ปี พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย
ต. เข็กน้อย อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์
251
ประเภท : นักวิจัยรุ่นใหม่
ปีงบประมาณ : 2559
การศึกษาคำศัพท์ภาษาไทหล่ม กรณีศึกษาอำเภอหล่มเก่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย สมพิศ สายบุญชื่น [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์] และคณะ
ปี พ.ศ. 2560
ชมรมอนุรักษ์ศิลปวัฒธรรมไทหล่ม วัดท่ากกแก
ต. ตาลเดี่ยว อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์
252
ประเภท : นักวิจัยรุ่นใหม่
ปีงบประมาณ : 2559
การศึกษาคำศัพท์ภาษาไทหล่ม กรณีศึกษาอำเภอหล่มเก่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย สมพิศ สายบุญชื่น [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์] และคณะ
ปี พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
ต. วังบาล อ. หล่มเก่า จ. เพชรบูรณ์
253
ประเภท : นักวิจัยรุ่นใหม่
ปีงบประมาณ : 2559
ระบบส่องสว่างพลังงานสนามแม่เหล็ก
โดย ณัฐพล ภู่ระหงษ์ [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
ปี พ.ศ. 2560
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
254
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2559
ระดับทักษะกีฬาฟุตบอลของนักศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ปีการศึกษา 2558
โดย วิธวรรธน์ สีชื่น [คณะครุศาสตร์] และคณะ
ปี พ.ศ. 2560
สาขาวิชาพละศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
255
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2559
ผลของการปรับสมดุลร่างกายด้วยมณีเวชต่อการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อในผู้สูงอายุ
โดย เพชรธยา แป้นวงษา [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ปี พ.ศ. 2560
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยใหญ่
ต. ห้วยใหญ่ อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
256
ประเภท : วิจัยสถาบัน
ปีงบประมาณ : 2559
ทัศนคติของชุมชนรอบมหาวิทยาลัยที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โดย สุวรรณี พุฒตรง [สำนักงานอธิการบดี] และคณะ
ปี พ.ศ. 2560
สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
257
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2559
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานเทศบาลตำบล ในจังหวัดเพชรบูรณ์
โดย วิภารัศมิ์ พรพฤฒิพันธุ์ [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์] และคณะ
ปี พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลท้ายดง
ต. ท้ายดง อ. วังโป่ง จ. เพชรบูรณ์
258
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2559
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการด้วยการบูรณาการระหว่างข้อเสนอการพัฒนางานกับแผนการพัฒนาตนเองของครูผู้สอนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
โดย อนุวัติ คูณแก้ว [คณะครุศาสตร์] และคณะ
ปี พ.ศ. 2559
โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ
ต. กันจุ อ. บึงสามพัน จ. เพชรบูรณ์
259
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2559
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการด้วยการบูรณาการระหว่างข้อเสนอการพัฒนางานกับแผนการพัฒนาตนเองของครูผู้สอนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
โดย อนุวัติ คูณแก้ว [คณะครุศาสตร์] และคณะ
ปี พ.ศ. 2559
โรงเรียนบ้านหินโง่น
ต. ศิลา อ. หล่มเก่า จ. เพชรบูรณ์
260
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2559
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการด้วยการบูรณาการระหว่างข้อเสนอการพัฒนางานกับแผนการพัฒนาตนเองของครูผู้สอนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
โดย อนุวัติ คูณแก้ว [คณะครุศาสตร์] และคณะ
ปี พ.ศ. 2559
โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง
ต. ท่าพล อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
261
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2559
การจำแนกพันธุ์และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของข้าวพื้นเมืองด้วยเทคนิคอาร์เอพีดี
โดย สุรเชษฐ เอี่ยมสำอาง [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี] และคณะ
ปี พ.ศ. 2559
หลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
262
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2559
ผลของพื้นที่ที่ใช้เพาะปลูกต่อปริมาณสารอินนูลีนและฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์ของหัวแก่นตะวัน
โดย น้ำฝน เบ้าทองคำ [คณะครุศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2559
สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
263
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2559
การจัดการน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคแบบมีส่วนร่วมของชุมชนสะเดียง
โดย ดำรัสวิทย์ ปทุมมาศ [คณะครุศาสตร์] และคณะ
ปี พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
264
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2559
การส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองคาร์บอนต่ำ
โดย กาญจน์ คุ้มทรัพย์ [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี] และคณะ
ปี พ.ศ. 2559
องค์กรบริหารส่วนตำบลวังโบสถ์
ต. วังโบสถ์ อ. หนองไผ่ จ. เพชรบูรณ์
265
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2559
การใช้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ให้บริการธุรกิจสปาในเขตอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์
โดย ชุติมา อ่ำทอง [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2559
โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ (หน่วยงานแพทย์แผนไทย)
ต. ในเมือง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
266
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2559
การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้ปลูกสตอรว์เบอร์รี อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  [แผนงานวิจัย]
โดย ชาญชัย สุขสกุล [คณะวิทยาการจัดการ]
ปี พ.ศ. 2559
สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังวัดเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
267
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2559
การสร้างระบบเตือนอุทกภัยช่วงฤดูน้ำหลากของลุ่มแม่น้ำป่าสักตอนบน
โดย ยศวรรธน์ จันทนา [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม] และคณะ
ปี พ.ศ. 2559
เครือข่ายคนต้นน้ำ เพชบุระตามรอยพ่อของแผ่นดิน/ค่ายฝึกปฏิบัติการกสิกรรมธรรมชาติเขาค้อ
ต. สะเดาะพง อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์
268
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2559
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์สู่ตลาดโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย สมคิด ฤทธิ์เนติกุล [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม] และคณะ
ปี พ.ศ. 2559
เครือข่ายเกษตรอินทรีย์จังหวัดเพชรบูรณ์
ต. ห้วยใหญ่ อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
269
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2559
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเป็นมัคคุเทศก์ สำหรับผู้ให้บริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยว ในจังหวัดเพชรบูรณ์
โดย วันวิสาข์ หมื่นจง [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลหล่มเก่า
ต. หล่มเก่า อ. หล่มเก่า จ. เพชรบูรณ์
270
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2559
การถ่ายทอดองค์ความรู้การบริหารจัดการขยะชุมชนเพื่อพัฒนาต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์  [แผนงานวิจัย]
โดย พรทวี กองร้อย [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี] และคณะ
ปี พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างตะลูด
ต. ช้างตะลูด อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์
271
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2559
การประเมินศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในเขตพื้นที่ จังหวัดเพชรบูรณ์และผลกระทบต่อความเสถียรภาพของระบบกำลังไฟฟ้าภาคเหนือประเทศไทย
โดย นฤมล วันน้อย [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
ปี พ.ศ. 2559
สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
272
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2559
การจัดการความรู้ทางภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในจังหวัดเพชรบูรณ์สู่ทุนทางปัญญา  [แผนงานวิจัย]
โดย สำราญ ท้าวเงิน [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์] และคณะ
ปี พ.ศ. 2559
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
273
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2558
อัตราความชุกของโรคพยาธิเข็มหมุดในเด็กปฐมวัย เขตอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย กัญญารัตน์ เดือนหงาย [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี] และคณะ
ปี พ.ศ. 2559
โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน
ต. ตาดกลอย อ. หล่มเก่า จ. เพชรบูรณ์
274
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2558
สืบสานภูมิปัญญาผู้สูงอายุที่ถูกลืม : บ้านนางั่ว จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย สุภาพร บางใบ [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม] และคณะ
ปี พ.ศ. 2559
ชมรมผู้สูงอายุบ้านนางั่ว
ต. นางั่ว อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
275
ประเภท : วิจัยสถาบัน
ปีงบประมาณ : 2559
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการใช้บริการหอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โดย มัทนา รามศิริ [สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
ปี พ.ศ. 2559
งานหอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
276
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2559
นโยบายสาธารณะการตลาดโคเนื้อสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน กรณีศึกษาบ้านหนองแจง ตำบลหนองแจง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย สนธยา ชมภู [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2559
กลุ่มโคเนื้อหนองแจงตะวันตก
ต. หนองแจง อ. บึงสามพัน จ. เพชรบูรณ์
277
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2558
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำป่าสักเพื่อการเกษตรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดลพบุรี
โดย สุวัฒน์ อินทรประไพ [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2559
อบต.ตาดกลอย
ต. ตาดกลอย อ. หล่มเก่า จ. เพชรบูรณ์
278
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2558
ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้ของเกษตรกรใน ต.ดงมูลเหล็ก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
โดย นภาลัย บุญทิม [คณะวิทยาการจัดการ]
ปี พ.ศ. 2559
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
279
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2558
พัฒนานวัตกรรมเครื่องสื่อสารแบบไร้สายเพื่อส่งเสริมการค้าการส่งออกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย จีรพรรณ พรหมประเสริฐ [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์] และคณะ
ปี พ.ศ. 2559
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
280
ประเภท : นักวิจัยรุ่นใหม่
ปีงบประมาณ : 2558
การเสริมโปรตีนเซริซินในอาหารปลานิลต่อระบบภูมิคุ้มกัน
โดย พรทิศา ทองสนิทกาญจน์ [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
ปี พ.ศ. 2559
อาคารปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
281
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2558
การประเมินคุณค่าทางโภชนาการในกระยาสารทจากข้าวกล้องพญาลืมแกงงอก
โดย ตรีชฎา อุทัยดา [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ปี พ.ศ. 2559
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวพญาลืมแกงงอก หมู่ที่ 3
ต. น้ำหนาว อ. น้ำหนาว จ. เพชรบูรณ์
282
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2558
ศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) ลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โดย พิศุทธิ์ บัวเปรม [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม] และคณะ
ปี พ.ศ. 2559
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
283
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2558
ปัจจัยที่ส่งผลให้ท้องถิ่นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน
โดย ปวิตรา โคบำรุง [คณะวิทยาการจัดการ]
ปี พ.ศ. 2559
สำนักงานเทศบาลตำบลนางั่ว
ต. นางั่ว อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
284
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2558
ศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) ลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โดย พิศุทธิ์ บัวเปรม [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม] และคณะ
ปี พ.ศ. 2559
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
285
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2558
การศึกษาความต้องการใช้ข้อความและสื่อภาษาอังกฤษเพื่อประชาสัมพันธ์การส่งออกมะม่วงน้ำดอกไม้ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย ชุติมา อ่ำทอง [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
ต. ดงมูลเหล็ก อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
286
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2559
ระบบวางแผนการท่องเที่ยวอัตโนมัติ จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย ไพศาล สุธีบรรเจิด [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ปี พ.ศ. 2559
สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
287
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2558
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำป่าสักเพื่อการเกษตรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดลพบุรี
โดย สุวัฒน์ อินทรประไพ [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2559
อบต.กองทูล
ต. กองทูล อ. หนองไผ่ จ. เพชรบูรณ์
288
ประเภท : วิจัยสถาบัน
ปีงบประมาณ : 2559
ระบบบริหารจัดการการฝึกอบรมออนไลน์ กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โดย ทองสุก คำตะพล [สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ] และคณะ
ปี พ.ศ. 2559
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
289
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2558
การศึกษาช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนหมู่บ้านหนองรางช้างตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย ณัฐณิชา อินทร์เพ็ญ [คณะวิทยาการจัดการ]
ปี พ.ศ. 2559
บ้านหนองรางช้าง
ต. หนองแม่นา อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์
290
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2558
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานและแนวทางการพัฒนาบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โดย เครือวัลย์ อินทรสุข [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2559
หลักสูตรนิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
291
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2558
วิจัยรูปแบบและวิธีการบำบัดน้ำเสียจากชุมชนรีสอร์ท และร้านอาหารในเขตการท่องเที่ยวอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย ฐากูร อนุสรณ์พาณิชกุล [คณะวิทยาการจัดการ] และคณะ
ปี พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ
ต. เขาค้อ อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์
292
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2559
พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์และผลกระทบต่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์
โดย หยาดพิรุณ ศุภรากรสกุล [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ปี พ.ศ. 2559
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
ต. หล่มสัก อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์
293
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2559
การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อลดการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชโดยใช้สารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์
โดย อัคกะบัทคาน ปาทาน [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี] และคณะ
ปี พ.ศ. 2559
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวปลอดสารพิษตำบลชอนไพร
ต. ชอนไพร อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
294
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2558
ประสิทธิผลของสื่อวีดีทัศน์ในการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ของเด็กก่อนวัยเรียน โรงเรียนบ้านกกไทร ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย กัญญารัตน์ เดือนหงาย [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี] และคณะ
ปี พ.ศ. 2559
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
295
ประเภท : สกอ.
ปีงบประมาณ : 2559
การวิจัยกระบวนการพัฒนาทักษะการทำวิจัยของนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยการใช้การจัดการเรียนรู้แบบอริยสัจสี่ เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
โดย บุญช่วย สุทธิรักษ์ [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
ปี พ.ศ. 2559
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
296
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2558
การพัฒนารูปแบบองค์กรแห่งความสุขในระดับชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
โดย จิรโรจน์ บุญราช [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
ต. ดงมูลเหล็ก อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
297
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2558
การออกแบบและประดิษฐ์เครื่องฉีกก้านใบยาสำหรับกลุ่มเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์
โดย ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์ [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม] และคณะ
ปี พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะ
ต. นาเกาะ อ. หล่มเก่า จ. เพชรบูรณ์
298
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2558
การศึกษาประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลท่าพล อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย ชัญญภัทร นกมั่น [คณะวิทยาการจัดการ] และคณะ
ปี พ.ศ. 2559
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านวังยาวร่วมใจ
ต. ท่าพล อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
299
ประเภท : นักวิจัยรุ่นใหม่
ปีงบประมาณ : 2559
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โดย อโณทัย พลเยี่ยม เพชรแสง [คณะครุศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2559
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
ต. ดงมูลเหล็ก อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
300
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2558
อัตราความชุกของโรคพยาธิเข็มหมุดในเด็กปฐมวัย เขตอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย กัญญารัตน์ เดือนหงาย [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี] และคณะ
ปี พ.ศ. 2559
โรงเรียนบ้านอุ่มกะทาด
ต. ศิลา อ. หล่มเก่า จ. เพชรบูรณ์
301
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2558
การศึกษาและพัฒนาสารเคลือบผิวมะม่วงน้ำดอกไม้ด้วยไคโตซาน
โดย ชนากานต์ วิญญกุล [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ปี พ.ศ. 2559
สวนมะม่วงคุณไตรรัตน์ เปียถนอม
ต. ดงมูลเหล็ก อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
302
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2558
การพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการของสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โดย เครือวัลย์ อินทรสุข [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2559
หลักสูตรสาขานิติศาสตร์ คณะมุนษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
303
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2558
การศึกษาช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนหมู่บ้านหนองรางช้างตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย ณัฐณิชา อินทร์เพ็ญ [คณะวิทยาการจัดการ]
ปี พ.ศ. 2559
บ้านหนองรางช้าง
ต. หนองแม่นา อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์
304
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2558
การออกแบบและพัฒนาสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพชบุระ สำหรับผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดเพชรบูรณ์  [แผนงานวิจัย]
โดย ขุนแผน ตุ้มทองคำ [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม] และคณะ
ปี พ.ศ. 2559
กลุ่มไผ่เงินเฟอร์นิเจอร์
ต. น้ำร้อน อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
305
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2558
การประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เพื่อพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว เชื่อมโยงกับเทศกาลงานกาชาดมะขามหวานของจังหวัดเพชรบูรณ์
โดย ธนาวรรณ พิณะเวศน์ [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ปี พ.ศ. 2559
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
306
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2559
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลชุมชนในการสนับสนุนสู่อาหารปลอดภัยในจังหวัดเพชรบูรณ์
โดย กนิฐา แสงกระจ่าง [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2559
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
307
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2558
การศึกษารายละเอียดของโรงไฟฟ้าพลังน้ำห้วยป่าเลา
โดย เอนกพงศ์ ธรรมาธิวัฒน์ [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
ปี พ.ศ. 2559
โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ สำนักงานชลประทานที่ 10 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ต. ป่าเลา อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
308
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2558
ปริมาณธาตุอาหาร และคุณค่าทางโภชนาการ ในผลมะม่วงน้ำดอกไม้ในเขตเพาะปลูกตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย รุจิรา คุ้มทรัพย์ [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี] และคณะ
ปี พ.ศ. 2559
สวนมะม่วงคุณไตรรัตน์ เปียถนอม
ต. ดงมูลเหล็ก อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
309
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2558
การออกแบบวงจรซีเควนเชียลลอจิกด้วยวิธีขั้นตอนเชิงวิวัฒนาการ
โดย สนธยา วันชัย [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
ปี พ.ศ. 2559
สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์-คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
310
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2559
สมการโครงสร้างเชิงสาเหตุของความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
โดย กฤษติญา มูลศรี [คณะวิทยาการจัดการ]
ปี พ.ศ. 2559
สถานตรวจสภาพรถ ห้วยสะแก
ต. ห้วยสะแก อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
311
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2558
การศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อพัฒนาสู่การเป็นประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษาในเขตชุมชนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย วันวิสาข์ หมื่นจง [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2559
อบต.ดงมูลเหล็ก
ต. ดงมูลเหล็ก อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
312
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2558
การศึกษาแนวทางการจัดการและนำระบบสารสนเทศมาใช้กับศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โดย ศานต์ พานิชสิติ [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม] และคณะ
ปี พ.ศ. 2559
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
313
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2558
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำป่าสักเพื่อการเกษตรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดลพบุรี
โดย สุวัฒน์ อินทรประไพ [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2559
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
314
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2558
ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพต่อดัชนีชี้วัดภาวะอ้วนในนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
โดย เพชรธยา แป้นวงษา [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี] และคณะ
ปี พ.ศ. 2559
โรงเรียนประชานุเคราะห์ 57 เพชรบูรณ์ ต.บ้านโตก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
ต. บ้านโตก อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
315
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2558
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำป่าสักเพื่อการเกษตรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดลพบุรี
โดย สุวัฒน์ อินทรประไพ [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2559
ทต.บ้านโภชน์
ต. บ้านโภชน์ อ. หนองไผ่ จ. เพชรบูรณ์
316
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2558
ศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) ลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โดย พิศุทธิ์ บัวเปรม [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม] และคณะ
ปี พ.ศ. 2559
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
317
ประเภท : วิจัยสถาบัน
ปีงบประมาณ : 2558
การพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โดย พิมพ์ชญา กรอุตตมา [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2559
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
318
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2559
การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยวิศวกรรมการเคลือบผิว กรณีศึกษาสินค้ากลุ่มตีมีดบ้านใหม่และสินค้ากลุ่มสตรีก้าวหน้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย สุวิมล เทียกทุม [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม] และคณะ
ปี พ.ศ. 2559
พัฒนาชมชนอุตสาหกรรมพาณิช อบต.
ต. สักหลง อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์
319
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2558
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำป่าสักเพื่อการเกษตรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดลพบุรี
โดย สุวัฒน์ อินทรประไพ [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2559
อบต.สามแยก
ต. สามแยก อ. วิเชียรบุรี จ. เพชรบูรณ์
320
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2558
การพัฒนาเครื่องแยกเมล็ดออกจากเนื้อมะขามหวานสำหรับใช้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ประกอบการแปรรูปมะขามหวาน จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย วิทยา หนูช่างสิงห์ [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม] และคณะ
ปี พ.ศ. 2559
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
321
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2559
สมการโครงสร้างเชิงสาเหตุของความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
โดย กฤษติญา มูลศรี [คณะวิทยาการจัดการ]
ปี พ.ศ. 2559
SP Resort
ต. สระประดู่ อ. วิเชียรบุรี จ. เพชรบูรณ์
322
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2558
การพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนของชาวบ้านตำบลหนองแม่นา
โดย ปราณีต ใจหนัก [คณะวิทยาการจัดการ]
ปี พ.ศ. 2559
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4
ต. หนองแม่นา อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์
323
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2558
ทุนทางสังคมกับการจัดการมรดกทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรม กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านวัดโฆษา บ้านท่าช้าง ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย ใจสคราญ จารึกสมาน [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2559
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชวัดโฆษา
ต. ห้วยไร่ อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์
324
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2559
การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยวิศวกรรมการเคลือบผิว กรณีศึกษาสินค้ากลุ่มตีมีดบ้านใหม่และสินค้ากลุ่มสตรีก้าวหน้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย สุวิมล เทียกทุม [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม] และคณะ
ปี พ.ศ. 2559
กลุ่มสตรีก้าวหน้า
ต. สักหลง อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์
325
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2559
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษาเพื่อส่งเสริมความสมารถในการวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา  [ชุดโครงการวิจัยย่อย]
โดย กมลฉัตร กล่อมอิ่ม [คณะครุศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2559
โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
ต. บึงพระ อ. เมืองพิษณุโลก จ. พิษณุโลก
326
ประเภท : นักวิจัยรุ่นใหม่
ปีงบประมาณ : 2558
การศึกษาผลของวัสดุปลูกจากปุ๋ยหมักจากเปลือก ฝักมะขามต่อคุณภาพของดินพร้อมปลูก
โดย ศิวดล แจ่มจำรัส [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
ปี พ.ศ. 2559
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
327
ประเภท : พิจารณาผ่าน วช.
ปีงบประมาณ : 2557
การจัดการศัตรูมะขามหวานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะขามหวาน จังหวัดเพชรบูรณ์  [แผนงานวิจัย]
โดย พิพัฒน์ ชนาเทพาพร [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
ปี พ.ศ. 2559
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมการแปรรูปมะขามหวานบ้านโนนเสาธง และกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตมะขามหวานบ้านตะเบาะ
ต. ตะเบาะ อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
328
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2558
การศึกษาระบบการขนส่งด้วยรถไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยใช้วิธีการสร้างแบบจำลองและเมตาฮิวริสติกอัลกอลิทึม
โดย ปัญญา เทียนนาวา [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม] และคณะ
ปี พ.ศ. 2559
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
329
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2558
การศึกษาและสร้างเครื่องต้นแบบการตรวจวัดและบันทึกการใช้พลังงานไฟฟ้าแบบไร้สาย สำหรับโครงข่ายเฝ้าติดตามคุณภาพกำลังไฟฟ้าและประเมินผลการอนุรักษ์พลังงานอัจฉริยะ
โดย นฤมล วันน้อย [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
ปี พ.ศ. 2559
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
330
ประเภท : วิจัยสถาบัน
ปีงบประมาณ : 2558
ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานบริหารและธุรการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โดย วนิดา ภักดิ์จรุง [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ปี พ.ศ. 2559
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
331
ประเภท : นักวิจัยรุ่นใหม่
ปีงบประมาณ : 2558
การพัฒนาผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่มะม่วงน้ำปลาหวาน
โดย ชนิรัตน์ ผึ่งบรรหาร [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
ปี พ.ศ. 2559
อาคารคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
332
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2558
การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตสำหรับ การผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองในตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  [แผนงานวิจัย]
โดย นรัตว์ รัตนวัย [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม] และคณะ
ปี พ.ศ. 2559
กลุ่มชุมชนผู้ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบ้านดงมูลเหล็ก
ต. ดงมูลเหล็ก อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
333
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2558
การพัฒนาโปรแกรมจำลองการจัดตารางการทำงานของหน่วยประมวลผลกลาง
โดย พิมพ์พรรณ ทิพยแสง [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม] และคณะ
ปี พ.ศ. 2559
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
334
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2558
รูปแบบการเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกข้าวคุณภาพด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดย ยศวรรธน์ จันทนา [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม] และคณะ
ปี พ.ศ. 2559
เครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดเพชรบูรณ์ และเครือข่ายเกษตรอินทรีย์จังหวัดเพชรบูรณ์
ต. ห้วยใหญ่ อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
335
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2558
ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้ของเกษตรกรใน ต.ดงมูลเหล็ก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
โดย นภาลัย บุญทิม [คณะวิทยาการจัดการ]
ปี พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
ต. ดงมูลเหล็ก อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
336
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2558
ผลการเสริมแคลเซียมบิวทีเรทในอาหารต่อการเจริญเติบโตของลูกสุกรหย่านม
โดย จันทร์จิรา โต๊ะขวัญแก้ว [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม] และคณะ
ปี พ.ศ. 2559
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
337
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2558
การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โดย สมใจ กงเติม [คณะครุศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2559
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ต. ในเมือง อ. เมืองพิษณุโลก จ. พิษณุโลก
338
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2558
การจัดการความรู้เรื่องมะม่วงน้ำดอกไม้เขตพื้นที่ตำบลดงมูลเหล็ก  [ชุดโครงการวิจัยย่อย]
โดย ทัสนันทน์ ตรีนันทรัตน์ [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี] และคณะ
ปี พ.ศ. 2559
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
339
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2558
การออกแบบและประดิษฐ์เครื่องฉีกก้านใบยาสำหรับกลุ่มเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์
โดย ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์ [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม] และคณะ
ปี พ.ศ. 2559
ผู้ใหญ่บ้าน
ต. ในเมือง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
340
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2558
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำป่าสักเพื่อการเกษตรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดลพบุรี
โดย สุวัฒน์ อินทรประไพ [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2559
อบต.เพชรละคร
ต. เพชรละคร อ. หนองไผ่ จ. เพชรบูรณ์
341
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2558
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำป่าสักเพื่อการเกษตรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดลพบุรี
โดย สุวัฒน์ อินทรประไพ [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลตาลเดี่ยว
ต. ตาลเดี่ยว อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์
342
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2558
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำป่าสักเพื่อการเกษตรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดลพบุรี
โดย สุวัฒน์ อินทรประไพ [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2559
อบต.ระวิง
ต. ระวิง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
343
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2558
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำป่าสักเพื่อการเกษตรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดลพบุรี
โดย สุวัฒน์ อินทรประไพ [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2559
อบต.กันจุ
ต. กันจุ อ. บึงสามพัน จ. เพชรบูรณ์
344
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2558
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำป่าสักเพื่อการเกษตรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดลพบุรี
โดย สุวัฒน์ อินทรประไพ [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2559
อบต.สักหลง
ต. สักหลง อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์
345
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2558
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำป่าสักเพื่อการเกษตรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดลพบุรี
โดย สุวัฒน์ อินทรประไพ [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2559
สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียร
ต. สระประดู่ อ. วิเชียรบุรี จ. เพชรบูรณ์
346
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2558
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำป่าสักเพื่อการเกษตรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดลพบุรี
โดย สุวัฒน์ อินทรประไพ [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2559
อบต.ท่าอิบุญ
ต. ท่าอิบุญ อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์
347
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2558
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำป่าสักเพื่อการเกษตรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดลพบุรี
โดย สุวัฒน์ อินทรประไพ [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2559
อบต.ชอนไพร
ต. ชอนไพร อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
348
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2558
การศึกษาประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลท่าพล อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย ชัญญภัทร นกมั่น [คณะวิทยาการจัดการ] และคณะ
ปี พ.ศ. 2559
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มตัดเย็บผ้าบ้านดงเจริญ
ต. ท่าพล อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
349
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2558
ศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) ลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โดย พิศุทธิ์ บัวเปรม [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม] และคณะ
ปี พ.ศ. 2559
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
350
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2559
ฤทธิ์การต้านเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดลูปินิฟอลินจากลำต้นชะเอมเหนือต่อเชื้อบาซิลลัส ซีเลียส
โดย กมล อยู่สุข [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ปี พ.ศ. 2559
โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ แผนกเภสัชกรรม
ต. ในเมือง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
351
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2559
ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและกำลังใจในการทำงานของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในเขตตำบลท่าพลอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย กริชชัย ขาวจ้อย [คณะวิทยาการจัดการ] และคณะ
ปี พ.ศ. 2559
วิสาหกิจชุมชน ในเขตตำบลท่าพล
ต. ท่าพล อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
352
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2559
ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและกำลังใจในการทำงานของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในเขตตำบลท่าพลอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย กริชชัย ขาวจ้อย [คณะวิทยาการจัดการ] และคณะ
ปี พ.ศ. 2559
วิสาหกิจชุมชน ในเขตตำบลท่าพล
ต. ท่าพล อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
353
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2559
ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและกำลังใจในการทำงานของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในเขตตำบลท่าพลอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย กริชชัย ขาวจ้อย [คณะวิทยาการจัดการ] และคณะ
ปี พ.ศ. 2559
วิสาหกิจชุมชน ในเขตตำบลท่าพล
ต. ท่าพล อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
354
ประเภท : วิจัยสถาบัน
ปีงบประมาณ : 2559
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โดย กัญญา สายสิงห์เทศ [คณะวิทยาการจัดการ] และคณะ
ปี พ.ศ. 2559
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
355
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2558
อัตราความชุกของโรคพยาธิเข็มหมุดในเด็กปฐมวัย เขตอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย กัญญารัตน์ เดือนหงาย [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี] และคณะ
ปี พ.ศ. 2559
โรงเรียนบ้านศฺลา
ต. ศิลา อ. หล่มเก่า จ. เพชรบูรณ์
356
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2558
อัตราความชุกของโรคพยาธิเข็มหมุดในเด็กปฐมวัย เขตอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย กัญญารัตน์ เดือนหงาย [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี] และคณะ
ปี พ.ศ. 2559
โรงเรียนบ้านหินฮาว
ต. หินฮาว อ. หล่มเก่า จ. เพชรบูรณ์
357
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2558
อัตราความชุกของโรคพยาธิเข็มหมุดในเด็กปฐมวัย เขตอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย กัญญารัตน์ เดือนหงาย [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี] และคณะ
ปี พ.ศ. 2559
โรงเรียนบ้านท่าผู
ต. หินฮาว อ. หล่มเก่า จ. เพชรบูรณ์
358
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2558
อัตราความชุกของโรคพยาธิเข็มหมุดในเด็กปฐมวัย เขตอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย กัญญารัตน์ เดือนหงาย [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี] และคณะ
ปี พ.ศ. 2559
โรงเรียนบ้านโจะโหวะ
ต. บ้านเนิน อ. หล่มเก่า จ. เพชรบูรณ์
359
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2558
อัตราความชุกของโรคพยาธิเข็มหมุดในเด็กปฐมวัย เขตอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย กัญญารัตน์ เดือนหงาย [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี] และคณะ
ปี พ.ศ. 2559
โรงเรียนบ้านนาเกาะ
ต. นาเกาะ อ. หล่มเก่า จ. เพชรบูรณ์
360
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2558
อัตราความชุกของโรคพยาธิเข็มหมุดในเด็กปฐมวัย เขตอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย กัญญารัตน์ เดือนหงาย [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี] และคณะ
ปี พ.ศ. 2559
โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
ต. หล่มเก่า อ. หล่มเก่า จ. เพชรบูรณ์
361
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2558
อัตราความชุกของโรคพยาธิเข็มหมุดในเด็กปฐมวัย เขตอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย กัญญารัตน์ เดือนหงาย [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี] และคณะ
ปี พ.ศ. 2559
โรงเรียนบ้านเนินมิตรภาพที่ 47
ต. บ้านเนิน อ. หล่มเก่า จ. เพชรบูรณ์
362
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2559
แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้เพื่อการส่งออกในเขตอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย แก้วตา ผิวพรรณ [คณะวิทยาการจัดการ] และคณะ
ปี พ.ศ. 2559
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตมะม่วงคุณภาพเพื่อการส่งออกตำบลบ้านโภชน์
ต. บ้านโภชน์ อ. หนองไผ่ จ. เพชรบูรณ์
363
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2558
การอนุรักษ์และสืบทอดประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมของคนในตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย แขก บุญมาทัน [คณะครุศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2559
โรงเรียนบ้านห้วยมงคล
ต. ห้วยสะแก อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
364
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2558
การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการส่งออกมะม่วงน้ำดอกไม้
โดย จินตรัตน์ แสงศิริ [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
ต. ดงมูลเหล็ก อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
365
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2558
การส่งเสริมการค้าปลีกมะม่วงน้ำดอกไม้แปรรูป ตำบลดงมูลเหล็ก จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย เจน จันทรสุภาเสน [คณะวิทยาการจัดการ] และคณะ
ปี พ.ศ. 2559
เทศบาลเมืองบางมูลนาก
ต. เนินมะกอก อ. บางมูลนาก จ. พิจิตร
366
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2558
เหตุจูงใจในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โดย ณัฐกานต์ พึ่งกุศล [คณะครุศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2559
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
367
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2558
การพัฒนาความรู้และส่งเสริมทักษะด้านไอซีที ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  [แผนงานวิจัย]
โดย ณัฐพล ชัยทวิชธานันท์ [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม] และคณะ
ปี พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
ต. ดงมูลเหล็ก อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
368
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2559
การพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เขียนแบบก่อสร้าง สู่ชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย เดชา ด้วงมาก [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม] และคณะ
ปี พ.ศ. 2559
สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อไทย
ต. บ่อไทย อ. หนองไผ่ จ. เพชรบูรณ์
369
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2559
การพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เขียนแบบก่อสร้าง สู่ชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย เดชา ด้วงมาก [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม] และคณะ
ปี พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่
ต. ห้วยใหญ่ อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
370
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2558
ทัศนคติของผู้ฟังเทศน์มหาชาติ กรณีศึกษา : วัดในเขตอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย โดมธราดล อนันตสาน [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์] และคณะ
ปี พ.ศ. 2559
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
371
ประเภท : วิจัยสถาบัน
ปีงบประมาณ : 2559
การพัฒนาระบบการจัดการสื่อสารด้วยเทคโนโลยี Voice over IP ผ่านเว็บมหาวิทยาลัย
โดย ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์ [สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
ปี พ.ศ. 2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
372
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2558
การศึกษาสารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพรท้องถิ่น 5 ชนิด ต่อการยับยั้งเชื้อ Colletotrichum gloeoosporioides (Penz.)Sacc. ในมะม่วงน้ำดอกไม้
โดย ธนาวรรณ สุขเกษม [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี] และคณะ
ปี พ.ศ. 2559
หลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
373
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2558
พฤติกรรมการรู้สารสนเทศของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โดย นงลักษ์ ยุทธศิลปเสวี [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2559
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
374
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2559
นวัตกรรมการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดย ณัฐตะวัน ลิ้มประสงค์ [คณะครุศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2559
โรงเรียนบ้านสะเดียง
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
375
ประเภท : สกอ.
ปีงบประมาณ : 2559
ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพของอาหารธรรมชาติในป่าภูเขา บ้านห้วยสนามทราย อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย จินตรัตน์ แสงศิริ [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์] และคณะ
ปี พ.ศ. 2559
ที่ทำการหมู่บ้าน บ้านห้วยสนามทราย
ต. โคกมน อ. น้ำหนาว จ. เพชรบูรณ์
376
ประเภท : วิจัยสถาบัน
ปีงบประมาณ : 2559
ศึกษาความพึงพอใจของผู้มารับบริการงานพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โดย อัมพวรรณ ชุมพรรัตน์ [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ปี พ.ศ. 2559
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
377
ประเภท : วิจัยสถาบัน
ปีงบประมาณ : 2559
การพัฒนาตนเองที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โดย วนิดา ภักดิ์จรุง [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ปี พ.ศ. 2559
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
378
ประเภท : นักวิจัยรุ่นใหม่
ปีงบประมาณ : 2559
การพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยใช้สะเต็มศึกษา
โดย กติญา บุญสวน [คณะครุศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2559
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
ต. ในเมือง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
379
ประเภท : สกอ.
ปีงบประมาณ : 2559
สถาปัตยกรรมบ้านเรือนพักอาศัยด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่การพัฒนาอย่างมั่นคงแข็งแรง สร้างกระบวนบวนการชุมชนมีส่วนร่วมในจังหวัดเพชรบูรณ์
โดย นิสิต องอาจ [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม] และคณะ
ปี พ.ศ. 2559
ชุมชนท้องถิ่น หมู่ที่ 8 ตำบลป่าเลา
ต. ป่าเลา อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
380
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2558
การพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนของชาวบ้านตำบลหนองแม่นา
โดย ปราณีต ใจหนัก [คณะวิทยาการจัดการ]
ปี พ.ศ. 2559
หมู่ 4 บ้านหนองรางช้าง
ต. หนองแม่นา อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์
381
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2558
การเตรียมไฟโบรอินเมมเบรนที่มีรูพรุนระดับไมโครเมตรโดยใช้วิธีการอิมัลชัน
โดย ปิยรัตน์ มูลศรี [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ปี พ.ศ. 2559
หลักสูตรสาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ต. ท่าอิฐ อ. เมืองอุตรดิตถ์ จ. อุตรดิตถ์
382
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2558
การบริหารจัดการน้ำเพื่อการเพาะปลูกมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ด้วยแนวคิดวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ กรณีศึกษามะม่วงน้ำดอกไม้ของชุมชนดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย พรทวี กองร้อย [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ปี พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
ต. ดงมูลเหล็ก อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
383
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2558
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 สำหรับสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์  [แผนงานวิจัย]
โดย พรพิมล อ่อนศรี [คณะครุศาสตร์] และคณะ
ปี พ.ศ. 2559
โรงเรียนบ้านวังงิ้ววิทยาคม
ต. วังงิ้วใต้ อ. ดงเจริญ จ. พิจิตร
384
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2558
ศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) ลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โดย พิศุทธิ์ บัวเปรม [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม] และคณะ
ปี พ.ศ. 2559
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
385
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2558
ปัญหาการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค กรณีศึกษาความปลอดภัยของผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าทางอินเตอเน็ต
โดย มนัสนันท์ ปิ่นพิทักษ์ [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2559
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
386
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2558
กลยุทธ์ในการพัฒนาของกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย ศรีเสด็จ กองแกน [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
ต. ดงมูลเหล็ก อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
387
ประเภท : สกอ.
ปีงบประมาณ : 2559
ความหลากหลายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองเพชรบูรณ์ การอนุรักษ์ และฟื้นฟูด้วยการเผยแพร่สู่ชุมชนและโรงเรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์
โดย ศศิธร แท่นทอง [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี] และคณะ
ปี พ.ศ. 2559
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ต. พลายชุมพล อ. เมืองพิษณุโลก จ. พิษณุโลก
388
ประเภท : สกอ.
ปีงบประมาณ : 2559
ความหลากหลายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองเพชรบูรณ์ การอนุรักษ์ และฟื้นฟูด้วยการเผยแพร่สู่ชุมชนและโรงเรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์
โดย ศศิธร แท่นทอง [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี] และคณะ
ปี พ.ศ. 2559
โรงเรียนบ้านหินโง่น
ต. ศิลา อ. หล่มเก่า จ. เพชรบูรณ์
389
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2559
การพัฒนาระบบบริหารข้อมูลงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรด้วยเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี
โดย เอ็ม สายคำหน่อ [คณะวิทยาการจัดการ]
ปี พ.ศ. 2559
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ต. เมือง อ. เมืองเลย จ. เลย
390
ประเภท : วิจัยสถาบัน
ปีงบประมาณ : 2558
การศึกษาการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โดย สันธยา นันทพรหม [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ปี พ.ศ. 2559
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
391
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2559
การศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและการป้องกันเชื้อราของแตงกวา โดยใช้สารผสมนาโนซิงค์ออกไซด์
โดย สุปราณี พิศมัย [คณะครุศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2559
ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ต. ช้างเผือก อ. เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่
392
ประเภท : วิจัยสถาบัน
ปีงบประมาณ : 2559
โครงการพัฒนาระบบค้นหาเบอร์โทรศัพท์ภายในและการเข้าถึงระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์บนระบบปฏิบัติการ IOS
โดย วรรณภัสร์ ปราบพาลา [สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
ปี พ.ศ. 2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
393
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2558
แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินของครัวเรือนภาคการเกษตรในจังหวัดเพชรบูรณ์
โดย สุพิชชา โชติกำจร [คณะวิทยาการจัดการ]
ปี พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา
ต. หนองแม่นา อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์
394
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2558
การศึกษาแนวโน้มความต้องการหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โดย สุภาพร วิสุงเร [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ปี พ.ศ. 2559
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
395
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2558
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย อ้อมทิพย์ อุตตโม [คณะวิทยาการจัดการ] และคณะ
ปี พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
ต. ดงมูลเหล็ก อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
396
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2559
การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อลดการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชโดยใช้สารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์
โดย อัคกะบัทคาน ปาทาน [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี] และคณะ
ปี พ.ศ. 2559
สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
397
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2558
สภาพการใช้และปัญหาการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติของบรรณารักษ์ในห้องสมุดโรงเรียน
โดย อาภาภรณ์ วรรณา [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์] และคณะ
ปี พ.ศ. 2559
ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
398
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2558
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ ความคิดเห็นและรูปแบบรายการจากสื่อวิทยุโทรทัศน์ ของประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ กรณีศึกษา สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
โดย ณัฐแก้ว ข้องรอด [คณะวิทยาการจัดการ]
ปี พ.ศ. 2559
สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
399
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2558
ความหนาแน่นที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายเตา และความสามารถในการดูดซึมปริมาณแอมโมเนียที่ละลายในน้ำ
โดย ณัฐรินทร์ ศิริรัตนนันท์ [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม] และคณะ
ปี พ.ศ. 2558
หลักสูตรเกษตรศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
400
ประเภท : ทั่วไป
ปีงบประมาณ : 2557
การพัฒนาคู่มือพิธีปฏิบัติในงานฌาปนกิจของชาวตำบลหนองย่างทอย อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย เอกชัย แสงโสดา [คณะวิทยาการจัดการ]
ปี พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างทอย
ต. หนองย่างทอย อ. ศรีเทพ จ. เพชรบูรณ์
401
ประเภท : ทั่วไป
ปีงบประมาณ : 2556
ความต้องการการท่องเที่ยวและปัจจัยส่งเสริมการท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย หยาดพิรุณ ศุภรากรสกุล [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ปี พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร
ต. ชอนไพร อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
402
ประเภท : สกอ.
ปีงบประมาณ : 2558
ความหลากหลายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองและการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ของข้าวพื้นเมืองเพชรบูรณ์
โดย ศศิธร แท่นทอง [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี] และคณะ
ปี พ.ศ. 2558
สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ต. บ้านดู่ อ. เมืองเชียงราย จ. เชียงราย
403
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2558
สืบสานภูมิปัญญาผู้สูงอายุที่ถูกลืม : บ้านนางั่ว จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย สุภาพร บางใบ [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม] และคณะ
ปี พ.ศ. 2558
หมู่บ้านท่าเมี่ยง หมู่ 10
ต. นายม อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
404
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2558
ความรู้และการเตรียมความพร้อมต่อภัยคุกคามรูปแบบใหม่ : กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาในอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย ภาราดา ชัยนิคม [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2558
โรงเรียนเพชรพิทยาคมจังหวัดเพชรบูรณ์
ต. ในเมือง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
405
ประเภท : พิจารณาผ่าน วช.
ปีงบประมาณ : 2557
การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกข้าวอินทรีย์ในจังหวัดเพชรบูรณ์
โดย อัจฉรา กลิ่นจันทร์ [คณะวิทยาการจัดการ]
ปี พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
ต. ดงมูลเหล็ก อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
406
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2558
การใช้ภาษาที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์บันเทิง
โดย กอบกาญจน์ วิเศษรัมย์ [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2558
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
ต. น้ำชุน อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์
407
ประเภท : ทั่วไป
ปีงบประมาณ : 2557
การพัฒนาสวัสดิการสำหรับผู้ประสบปัญหาในบ้านพักเด็กและครอบครัวอย่างมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์
โดย นนทชา ชัยทวิชธานันท์ [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก
ต. บ้านโคก อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
408
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2558
แนวโน้มอุดมการณ์ทางการเมืองของนักศึกษา : กรณีศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โดย พัชยา เลือดชัยพฤกษ์ [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2558
สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
409
ประเภท : พิจารณาผ่าน วช.
ปีงบประมาณ : 2557
การจัดการความรู้ความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์  [ชุดโครงการวิจัยย่อย]
โดย สำราญ ท้าวเงิน [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร
ต. ชอนไพร อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
410
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2558
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์กันกระแทกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากแกลบสำหรับใช้ในการขนส่งของผู้ผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้ ตำบลดงมูลเหล็ก
โดย สุวิมล เทียกทุม [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม] และคณะ
ปี พ.ศ. 2558
สาขาเทคโนโลยีการผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
411
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2558
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบจิกซอว์ เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ รายวิชา EDCI201 การออกแบบการจัดการเรียนรู้
โดย สุวัทนา สงวนรัตน์ [คณะครุศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2558
โรงเรียนบ้านบัวทอง
ต. พิมลราช อ. บางบัวทอง จ. นนทบุรี
412
ประเภท : ทั่วไป
ปีงบประมาณ : 2557
ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของกลุ่มอาชีพ : กรณีศึกษากลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์จากผ้า ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์
โดย ปุณฑริกา สุคนธสิงห์ [คณะวิทยาการจัดการ]
ปี พ.ศ. 2558
พัฒนาการอำเภอเขาค้อ
ต. เขาค้อ อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์
413
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2558
ความรู้และการเตรียมความพร้อมต่อภัยคุกคามรูปแบบใหม่ : กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาในอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย ภาราดา ชัยนิคม [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2558
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
ต. ในเมือง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
414
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2558
การบริหารจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ รายวิชา EDAD101 การบริหารจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
โดย ณัฐตะวัน ลิ้มประสงค์ [คณะครุศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2558
โรงเรียนวัดหัวโพ (หัวโพประศาสน์วิทยา)
ต. หัวโพ อ. บางแพ จ. ราชบุรี
415
ประเภท : วิจัยสถาบัน
ปีงบประมาณ : 2558
ศึกษาความคิดเห็นและความต้องการของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โดย ยอดชาย สายทอง [สำนักงานอธิการบดี]
ปี พ.ศ. 2558
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
416
ประเภท : ทั่วไป
ปีงบประมาณ : 2557
ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของกลุ่มอาชีพ : กรณีศึกษากลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์จากผ้า ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์
โดย ปุณฑริกา สุคนธสิงห์ [คณะวิทยาการจัดการ]
ปี พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
ต. ดงมูลเหล็ก อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
417
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2558
ทุนทางภาษาและวัฒนธรรมกับการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในจังหวัดเพชรบูรณ์  [แผนงานวิจัย]
โดย สำราญ ท้าวเงิน [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์] และคณะ
ปี พ.ศ. 2558
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านติ้ว หมู่ที่ 3
ต. บ้านติ้ว อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์
418
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2558
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ จากการมีส่วนร่วมของชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์  [แผนงานวิจัย]
โดย กนิฐา แสงกระจ่าง [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์] และคณะ
ปี พ.ศ. 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
419
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2558
ความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์ของชุมชนจากพืชสมุนไพรและเห็ดในพื้นที่อ่างเก็บน้ำคลองลำกง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์  [แผนงานวิจัย]
โดย สุวิทย์ วรรณศรี [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี] และคณะ
ปี พ.ศ. 2558
โรงเรียนบ้าน กม. 35
ต. หนองไผ่ อ. หนองไผ่ จ. เพชรบูรณ์
420
ประเภท : ทั่วไป
ปีงบประมาณ : 2557
การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตำบลศิลา อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย พิชยพิมพ์ คำเพียร [คณะวิทยาการจัดการ]
ปี พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลศิลา
ต. ศิลา อ. หล่มเก่า จ. เพชรบูรณ์
421
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2558
ศึกษาพฤติกรรมการสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์ ด้านใฝ่หาความรู้ ด้านความมีระเบียบวินัย สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โดย กมลฉัตร กล่อมอิ่ม [คณะครุศาสตร์] และคณะ
ปี พ.ศ. 2558
โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
ต. บึงพระ อ. เมืองพิษณุโลก จ. พิษณุโลก
422
ประเภท : ทั่วไป
ปีงบประมาณ : 2557
การศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โดย สุภาพร ชูสาย [คณะครุศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2558
ศูนย์ให้คำปรึกษาและการแนะแนวคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
423
ประเภท : ทั่วไป
ปีงบประมาณ : 2557
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการการท่องเที่ยวชุมชนหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย ภรวลัญช์ มาอยู่ [คณะวิทยาการจัดการ]
ปี พ.ศ. 2558
สำนักการท่องเที่ยวและการกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
424
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2558
การบริหารจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติจากการมีส่วนร่วมของชุมชน  [ชุดโครงการวิจัยย่อย]
โดย สุวิมล พันธ์โต [คณะวิทยาการจัดการ]
ปี พ.ศ. 2558
โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก
ต. ดงมูลเหล็ก อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
425
ประเภท : ทั่วไป
ปีงบประมาณ : 2557
การศึกษาประวัติและความเลื่อมใสศรัทธาของประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่มีต่อหลวงพ่อทบ: กรณีศึกษาตำบลวังชมภู อำเภอเมือง และตำบลชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย จันทร์พิมพ์ มีเปี่ยม [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร
ต. ชอนไพร อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
426
ประเภท : ทั่วไป
ปีงบประมาณ : 2557
การศึกษาภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้านในอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย สุภาพร วิสุงเร [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ปี พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
ต. ดงมูลเหล็ก อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
427
ประเภท : สกอ.
ปีงบประมาณ : 2555
การพัฒนาส่งเสริมเพิ่มคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นผลิตภัณฑ์ชุดเครื่องนอนด้วยบาติกเคมีและสีธรรมชาติของกลุ่มศิลปหัตถกรรมชุมชนตำบลวังชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย อนงค์พรรณ หัตถมาศ [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
ปี พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
ต. ดงมูลเหล็ก อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
428
ประเภท : สกอ.
ปีงบประมาณ : 2554
การจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในจังหวัดเพชรบูรณ์  [แผนงานวิจัย]
โดย ศันสนีย์ อุตมอ่าง [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
ปี พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
ต. ดงมูลเหล็ก อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
429
ประเภท : ทั่วไป
ปีงบประมาณ : 2557
ประเพณีบุญผะเหวด : กรณีศึกษาประเพณีบุญผะเหวด ชาวไทย-หล่ม อำเภอหล่มสักและอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย กมล บุญเขต [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า
ต. นาป่า อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
430
ประเภท : พิจารณาผ่าน วช.
ปีงบประมาณ : 2557
การสร้างระบบเตือนภัยและเฝ้าระวังภัยพิบัติของจังหวัดเพชรบูรณ์  [แผนงานวิจัย]
โดย เอนกพงศ์ ธรรมาธิวัฒน์ [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
ปี พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า
ต. นาป่า อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
431
ประเภท : พิจารณาผ่าน วช.
ปีงบประมาณ : 2555
การเพิ่มผลผลิตผักปลอดสารเคมีทางการเกษตรแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรในจังหวัดเพชรบูรณ์  [แผนงานวิจัย]
โดย สุวิทย์ วรรณศรี [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ปี พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า
ต. นาป่า อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
432
ประเภท : ทั่วไป
ปีงบประมาณ : 2557
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัยเพื่อช่วยในการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร
โดย เอ็ม สายคำหน่อ [คณะวิทยาการจัดการ]
ปี พ.ศ. 2558
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ต. ในเมือง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
433
ประเภท : ทั่วไป
ปีงบประมาณ : 2557
การศึกษากระบวนการเรียนรู้ของครูและนักเรียนที่เรียนคณิตศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยระบบพี่เลี้ยง
โดย ทิวาพร ขันผนึก [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ปี พ.ศ. 2558
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ต. ในเมือง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
434
ประเภท : พิจารณาผ่าน วช.
ปีงบประมาณ : 2556
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษของสถานศึกษาที่สนองการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  [แผนงานวิจัย]
โดย สำราญ ท้าวเงิน [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2558
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ต. ในเมือง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
435
ประเภท : ทั่วไป
ปีงบประมาณ : 2556
การพัฒนาสูตรสบู่ข้าวลืมผัวและสบู่ถ่านฝักมะขาม
โดย วิไลพร ปองเพียร [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ปี พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก
ต. บ้านโคก อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
436
ประเภท : สกอ.
ปีงบประมาณ : 2554
การประเมินผลกระทบจากขยะและการใช้ประโยชน์จากคาร์บอนฟุตพริ้นในชุมชนและโรงเรียน  [ชุดโครงการวิจัยย่อย]
โดย พวงผกา แก้วกรม [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ปี พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก
ต. บ้านโคก อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
437
ประเภท : การเรียนการสอน
ปีงบประมาณ : 2556
การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่าย เรื่องเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา สำหรับวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
โดย อิศราพร ชัยงาม [คณะครุศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2558
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
ต. ในเมือง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
438
ประเภท : การเรียนการสอน
ปีงบประมาณ : 2556
ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาพฤติกรรมมนุษย์ กับการพัฒนาทักษะชีวิต ด้วยกระบวนการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษา
โดย สุภาพร ชูสาย [คณะครุศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2558
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
ต. ในเมือง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
439
ประเภท : การเรียนการสอน
ปีงบประมาณ : 2555
การพัฒนาชุดกิจกรรมการสอน เรื่อง การรับรู้เสียงควบกล้ำพยัญชนะต้นในภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดย อโณทัย พลเยี่ยม เพชรแสง [คณะครุศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2558
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
ต. ในเมือง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
440
ประเภท : สกอ.
ปีงบประมาณ : 2558
การจัดการข้อมูลการวัดและประเมินผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ข้อมูลปี 2553 และ 2556 ในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์และพิจิตร
โดย แขก บุญมาทัน [คณะครุศาสตร์] และคณะ
ปี พ.ศ. 2558
โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา)
ต. ในเมือง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
441
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2558
ผลของสารนาโนซิงค์ออกไซต์ในการยับยั้งเชื้อราแป้งของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้
โดย สุปราณี พิศมัย [คณะครุศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2558
มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ
ต. ช้างเผือก อ. เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่
442
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2558
ปัจจัยที่มีผลต่อ ต้นทุนการผลิต ผลผลิต และผลตอบแทน จากการปลูกมันสำปะหลังของเกษตรกรในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์
โดย หยาดพิรุณ ศุภรากรสกุล [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ปี พ.ศ. 2558
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
443
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2558
ความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์ของชุมชนจากพืชสมุนไพรและเห็ดในพื้นที่อ่างเก็บน้ำคลองลำกง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์  [แผนงานวิจัย]
โดย สุวิทย์ วรรณศรี [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี] และคณะ
ปี พ.ศ. 2558
อบต.วังท่าดี อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
ต. วังท่าดี อ. หนองไผ่ จ. เพชรบูรณ์
444
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2558
การบริหารจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ รายวิชา EDAD101 การบริหารจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
โดย ณัฐตะวัน ลิ้มประสงค์ [คณะครุศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2558
โรงเรียนบางบัวทอง
ต. พิมลราช อ. บางบัวทอง จ. นนทบุรี
445
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2558
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบจิกซอว์ เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ รายวิชา EDCI201 การออกแบบการจัดการเรียนรู้
โดย สุวัทนา สงวนรัตน์ [คณะครุศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2558
โรงเรียนวัดหัวโพ (หัวโพประศาสน์วิทยา)
ต. หัวโพ อ. บางแพ จ. ราชบุรี
446
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2558
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานและแนวทางการพัฒนาบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โดย ชญาณ์นันท์ ณัชภัคปฐมภพ [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์] และคณะ
ปี พ.ศ. 2558
หน่วยงานืั้ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไปทำงาน
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
447
ประเภท : วิจัยสถาบัน
ปีงบประมาณ : 2558
ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดสรรงบประมาณกับการดำเนินงานตามระบบบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานและแนวทางการจัดสรรงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โดย ใกล้รุ่ง เกตะวันดี [สำนักงานอธิการบดี]
ปี พ.ศ. 2558
กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
448
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2558
การพัฒนาหนังสือภาพ ชุดมะขามหวานเมืองเพชรบูรณ์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาช่วงชั้นที่ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์
โดย ปรมะ แก้วพวง [คณะครุศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2558
โรงเรียนบ้านโนนตะแบก
ต. ดงมูลเหล็ก อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
449
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2558
การสืบสานพลังงานทดแทนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ : การพัฒนาระบบรดน้ำอัตโนมัติจากเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อรดน้ำต้นมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย เสริมศักดิ์ ทิพย์วงศ์ [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม] และคณะ
ปี พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
ต. ชอนไพร อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
450
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2558
ชุดตรวจสอบสถานภาพห้องเรียนไร้สายเพื่อแจ้งเตือนผ่านระบบเครือข่าย
โดย สมคิด ฤทธิ์เนติกุล [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
ปี พ.ศ. 2558
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
451
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2558
การพัฒนาสารไทเทเนียมไดออกไซด์เคลือบบนวัสดุกันกระแทกเพื่อยืดอายุการเก็บรักษามะม่วงน้ำดอกไม้หลังการเก็บเกี่ยว
โดย บุษบากร คงเรือง [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม] และคณะ
ปี พ.ศ. 2558
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
452
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2558
การพัฒนากลยุทธ์การมีส่วนร่วมการบริหารสถานศึกษาเพื่อพร้อมรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
โดย ดำรัสวิทย์ ปทุมมาศ [คณะครุศาสตร์] และคณะ
ปี พ.ศ. 2558
โรงเรียนบ้านคลองทราย
ต. ซับน้อย อ. วิเชียรบุรี จ. เพชรบูรณ์
453
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2558
การศึกษาบริบทชุมชนเพื่อการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : กรณีศึกษาพื้นที่เพาะปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย ตรียากานต์ พรมคำ [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์] และคณะ
ปี พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
ต. ดงมูลเหล็ก อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
454
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2558
การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและเพิ่มมูลค่าข้าวพญาลืมแกง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์  [แผนงานวิจัย]
โดย ชาญชัย สุขสกุล [คณะวิทยาการจัดการ] และคณะ
ปี พ.ศ. 2558
สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำหนาว
ต. น้ำหนาว อ. น้ำหนาว จ. เพชรบูรณ์
455
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2558
คลัสเตอร์ เครื่องมือเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน กรณีศึกษา : กลุ่มผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้ เพื่อการส่งออก ตำบลดงมูลเหล็ก จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย จตุพร จันทร์เพชร [คณะวิทยาการจัดการ]
ปี พ.ศ. 2558
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 ตำบลดงมูลเหล็ก
ต. ดงมูลเหล็ก อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
456
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2558
ความรู้และการเตรียมความพร้อมต่อภัยคุกคามรูปแบบใหม่ : กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาในอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย ภาราดา ชัยนิคม [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2558
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
ต. ในเมือง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
457
ประเภท : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ : 2558
สืบสานภูมิปัญญาผู้สูงอายุที่ถูกลืม : บ้านนางั่ว จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย สุภาพร บางใบ [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม] และคณะ
ปี พ.ศ. 2558
หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาการงานอาชีพและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุเตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
458
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2558
การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ของมะขามในจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยโปรแกรม Rapid Miner และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อนำไปใช้ประโยชน์
โดย กุณฑลีรัฐ พิมพิลา [คณะครุศาสตร์] และคณะ
ปี พ.ศ. 2558
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ต. บ้านกร่าง อ. เมืองพิษณุโลก จ. พิษณุโลก
459
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2558
การจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการวิจัยด้วยโจทย์ความหลากหลายทางชีวภาพของมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง
โดย น้ำฝน เบ้าทองคำ [คณะครุศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2558
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ต. บ้านกร่าง อ. เมืองพิษณุโลก จ. พิษณุโลก
460
ประเภท : ทั่วไป
ปีงบประมาณ : 2557
การกำจัดฟอสฟอรัสในน้ำเสียจากการซักล้างโดยแหนแดง
โดย พรทวี กองร้อย [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ปี พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
ต. ดงมูลเหล็ก อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
461
ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ : 2558
การเมืองในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ อบต. ในเขตพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย วุฒิพงศ์ บัวช้อย [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์] และคณะ
ปี พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู
ต. วังชมภู อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
462
ประเภท : ทั่วไป
ปีงบประมาณ : 2556
การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ไอศกรีมลูกหม่อน
โดย ตรีชฎา อุทัยดา [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ปี พ.ศ. 2557
โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
ต. บ้านกลาง อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์
463
ประเภท : การเรียนการสอน
ปีงบประมาณ : 2556
ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาพฤติกรรมมนุษย์ กับการพัฒนาทักษะชีวิต ด้วยกระบวนการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษา
โดย สุภาพร ชูสาย [คณะครุศาสตร์]
ปี พ.ศ. 2557
ศูนย์ให้คำปรึกษาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
464
ประเภท : สกอ.
ปีงบประมาณ : 2557
ความหลากชนิดของเห็ดไมคอร์ไรซาและการเพาะเชื้อในห้องปฏิบัติการ
โดย พวงผกา แก้วกรม [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ปี พ.ศ. 2557
ชุมชนพัฒนวรพงษ์
ต. ริมสีม่วง อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์
465
ประเภท : ทั่วไป
ปีงบประมาณ : 2557
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัยเพื่อช่วยในการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร
โดย เอ็ม สายคำหน่อ [คณะวิทยาการจัดการ]
ปี พ.ศ. 2557
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ต. ชมพู อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง
466
ประเภท : ทั่วไป
ปีงบประมาณ : 2556
การวิเคราะห์คุณค่าทางโภ