[นักวิจัย] รายละเอียดข้อมูลจำนวนนักวิจัย (แยกชุดโครงการฯ)ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประเภททุน : นักวิจัยรุ่นใหม่
#ชื่อ - สกุล
1อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร.สุมาลี พิมพันธุ์