[นักวิจัย] รายละเอียดข้อมูลจำนวนนักวิจัย (แยกชุดโครงการฯ)ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประเภททุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
#ชื่อ - สกุล
1อาจารย์กมล อยู่สุข
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจน์ คุ้มทรัพย์
3อาจารย์ขนิษฐา ศรีนวล
4อาจารย์ขวัญจิตต์ อนุกูลวัฒนา
5อาจารย์ชชุรัตน์ ศรีจันทวงศ์
6อาจารย์ชูเกียรติ โพนแก้ว
7อาจารย์ฐิณาภัณฑ์ นิธิยุวิทย์
8อาจารย์ทัสนันทน์ ตรีนันทรัตน์
9อาจารย์ธนาวรรณ พิณะเวศน์
10อาจารย์ธนาวรรณ สุขเกษม
11รองศาสตราจารย์ ดร. พวงผกา แก้วกรม
12อาจารย์ยุภา คำตะพล
13อาจารย์รุจิรา คุ้มทรัพย์
14อาจารย์วิลาสินี ดีปัญญา
15อาจารย์ศศิกานต์ ปานปราณีเจริญ
16ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิธร แท่นทอง
17อาจารย์ศานิตย์ สุวรรณวงศ์
18อาจารย์ศุภาวัลย์ นันตา
19อาจารย์สุรางค์รัตน์ พันแสง
20อาจารย์สุรเชษฐ เอี่ยมสำอาง
21อาจารย์อภิวัฒน์ คำภีระ
22ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาดุลย์ จงรักษ์
23อาจารย์อิสระ ตั้งสุวรรณ์
24อาจารย์เจษฎาพร ปาคำวัง
25อาจารย์ ดร. เสาวภา ชูมณี