[นักวิจัย] รายละเอียดข้อมูลจำนวนนักวิจัย (แยกชุดโครงการฯ)ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประเภททุน : เพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
#ชื่อ - สกุล
1อาจารย์ดวงจันทร์ สีหาราช
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์พณณา ตั้งวรรณวิทย์