[นักวิจัย] รายละเอียดข้อมูลจำนวนนักวิจัย (แยกชุดโครงการฯ)ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประเภททุน : เพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
#ชื่อ - สกุล
1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยรัตน์ มูลศรี