[นักวิจัย] รายละเอียดข้อมูลจำนวนนักวิจัย (แยกชุดโครงการฯ)ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คณะวิทยาการจัดการ
ประเภททุน : นักวิจัยรุ่นใหม่
#ชื่อ - สกุล
1อาจารย์ศุภรัตน์ แก้วเสริม