[นักวิจัย] รายละเอียดข้อมูลจำนวนนักวิจัย (แยกชุดโครงการฯ)ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประเภททุน : นักวิจัยรุ่นใหม่
#ชื่อ - สกุล
1อาจารย์ขวัญจิรา เจียนสกุล
2อาจารย์หทัยชนก อ่างหิรัญ
3อาจารย์อุไรวรรณ ศรีนารางค์