[นักวิจัย] รายละเอียดข้อมูลจำนวนนักวิจัย (แยกชุดโครงการฯ)ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประเภททุน : เพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
#ชื่อ - สกุล
1อาจารย์กนิฐา แสงกระจ่าง