[นักวิจัย] รายละเอียดข้อมูลจำนวนนักวิจัย (แยกชุดโครงการฯ)ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประเภททุน : เพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
#ชื่อ - สกุล
1อาจารย์สุภัทธนีย์ ขุนสิงห์สกุล
2อาจารย์อลิสณา อนันตะอาด