[นักวิจัย] รายละเอียดข้อมูลจำนวนนักวิจัย (แยกชุดโครงการฯ)ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประเภททุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
#ชื่อ - สกุล
1อาจารย์การันต์ ผึ่งบรรหาร
2อาจารย์จันทร์จิรา โต๊ะขวัญแก้ว
3อาจารย์ชนิรัตน์ ผึ่งบรรหาร
4อาจารย์ณัฐพล ภู่ระหงษ์
5อาจารย์ธนภัทร วรปัสสุ
6อาจารย์นรัตว์ รัตนวัย
7อาจารย์นฤมล วันน้อย
8อาจารย์นิสิต องอาจ
9อาจารย์ปิยพงศ์ บางใบ
10อาจารย์พรทิศา ทองสนิทกาญจน์
11อาจารย์พิทักษ์ จิตรสำราญ
12อาจารย์พิพัฒน์ ชนาเทพาพร
13อาจารย์พิมพ์พรรณ ทิพยแสง
14อาจารย์ สิบโท ดร. พิศุทธิ์ บัวเปรม
15อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีวรชัย ศรีสมุดคำ
16อาจารย์วิทยา หนูช่างสิงห์
17อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์
18อาจารย์ศิวดล แจ่มจำรัส
19ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา วันชัย
20อาจารย์สมคิด ฤทธิ์เนติกุล
21อาจารย์หทัยนุช จันทร์ชัยภูมิ
22อาจารย์เอราวัณ ชาญพหล