[นักวิจัย] รายละเอียดข้อมูลจำนวนนักวิจัย (แยกชุดโครงการฯ)ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คณะครุศาสตร์
ประเภททุน : นักวิจัยรุ่นใหม่
#ชื่อ - สกุล
1อาจารย์กานต์ชนก แซ่อุ่ย
2อาจารย์สลักจิตร คณะฤทธิ์