[นักวิจัย] รายละเอียดข้อมูลจำนวนนักวิจัย (แยกชุดโครงการฯ)ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คณะครุศาสตร์
ประเภททุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
#ชื่อ - สกุล
1อาจารย์ ดร. กมลฉัตร กล่อมอิ่ม
2อาจารย์ณัฐตะวัน ลิ้มประสงค์
3อาจารย์ปรมะ แก้วพวง