ปีงบประมาณ

2562

เลือกปีงบปรมาณ

จำนวนนักวิจัย (แยกชุดโครงการฯ)

165

ข้อมูลจำนวนนักวิจัย (แยกชุดโครงการฯ)
#ประเภททุนฯหน่วยงาน/คณะจำนวนนักวิจัย
1ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทุนภายในคณะคณะครุศาสตร์3
2ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทุนภายในคณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์10
3ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทุนภายในคณะคณะวิทยาการจัดการ9
4ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นักวิจัยรุ่นใหม่คณะครุศาสตร์2
5ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นักวิจัยรุ่นใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์3
6ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นักวิจัยรุ่นใหม่คณะวิทยาการจัดการ1
7ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นักวิจัยรุ่นใหม่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1
8ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นักวิจัยรุ่นใหม่คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม1
9ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการคณะครุศาสตร์13
10ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์17
11ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการคณะวิทยาการจัดการ11
12ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี9
13ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม10
14ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์2
15ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1
16ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1
17ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2
18ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศคณะครุศาสตร์3
19ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์7
20ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศคณะวิทยาการจัดการ12
21ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25
22ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม22