รายละเอียดข้อมูลนักวิจัย
User No Image
คำนำหน้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ชื่อ - สกุล
ปิยรัตน์ มูลศรี
คณะ/สำนัก
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต [วท.บ. 4 ปี]
แผนก/สาขา
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา (มหาบัณฑิต)
เพศ
ชาย
ที่อยู่ที่ทำงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
อีเมลล์