รายละเอียดข้อมูลนักวิจัย
User Image
คำนำหน้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ชื่อ - สกุล
กฤษติญา มูลศรี
คณะ/สำนัก
คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต [บธ.บ. 4 ปี]
แผนก/สาขา
สาขาวิชา การจัดการ
เพศ
หญิง
ที่อยู่ที่ทำงาน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
อีเมลล์