การตีพิมพ์เผยแพร่

#ปีพ.ศ.ชื่อผลงานการตีพิมพ์ผู้นำเสนอผลงานคะแนนวันที่นำเสนอ
812561การบูรณาการการจัดการทุนทางวัฒนธรรมในฐานะนวัตกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสำหรับรองรับประชาคมอาเซียน
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ปาณิสรา คงปัญญา
  [คณะวิทยาการจัดการ]
0.202 กุมภาพันธ์ 2561
822561การพัฒนาระบบพยากรณ์บริหารจัดการสินค้าจากฐานทรัพยากรชุมชน
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
เอ็ม สายคำหน่อ
  [คณะวิทยาการจัดการ]
0.202 กุมภาพันธ์ 2561
832561The Development of Database System of Thai Food Local for Communities in Phetchabun, Thailand
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
กนิฐา แสงกระจ่าง
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.4030 มกราคม 2561
842561การประมาณค่าเฉลี่ยประชากร กรณีที่มีข้อมูลสูญหายที่เกิดจากการไม่ตอบเฉพาะบางคำถาม
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ชูเกียรติ โพนแก้ว
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.2025 มกราคม 2561
852561การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสัตว์น้ำ
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
มณีรักษ์ กาญจนรางกูร
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.401 มกราคม 2561
862561การจัดการความรู้สู่ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งแบบถาวร ของชุมชน วัดท่ากกแก ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ธันยมัย รังสิกรรพุม
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.801 มกราคม 2561
872561การจัดการความรู้ความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมของจังหวัดพิจิตร
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
สำราญ ท้าวเงิน
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.401 มกราคม 2561
882561การพัฒนาการผลิตน้ำส้มควันไม้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อการใช้ประโยชน์ทางด้านเกษตรอินทรีย์
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ปิยรัตน์ มูลศรี
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.401 มกราคม 2561
892561การศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของข้าวด้วยลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีน rbcl
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
สุรเชษฐ เอี่ยมสำอาง
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.001 มกราคม 2561
902561แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
กฤษติญา มูลศรี
  [คณะวิทยาการจัดการ]
1.001 มกราคม 2561