การตีพิมพ์เผยแพร่

#ปีพ.ศ.ชื่อผลงานการตีพิมพ์ผู้นำเสนอผลงานคะแนนวันที่นำเสนอ
6912556The Relaxed Eddy Accumulation for Estimating Aerosols Dry Deposition above Tropical Forest
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
กาญจน์ คุ้มทรัพย์
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.254 ตุลาคม 2556
6922556แบบจำลองกำหนดการเชิงคณิตศาสตร์สำหรับวางแผนการผลิตน้ำมันก๊าซธรรมชาติ
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ธนภัทร วรปัสสุ
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.2511 กันยายน 2556
6932556การศึกษาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจโดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ของนักเรียนวิชาเอกภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ภูมินทร์ เหลาอำนาจ
  [คณะครุศาสตร์]
0.251 กรกฎาคม 2556
6942556การศึกษาบุคลิกภาพและความสามารถในการปรับตัวของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
สุภาพร ชูสาย
  [คณะครุศาสตร์]
0.251 กรกฎาคม 2556
6952556การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเส้นจากแป้งถั่วเขียวเพาะงอก
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
กฤติกา บูรณโชคไพศาล
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.251 กรกฎาคม 2556
6962556การพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ยุภา คำตะพล
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.251 กรกฎาคม 2556
6972556การออกแบบและสร้างเครื่องกรอกดินใส่ถุงเพาะชำกล้ายางพารา
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ธรรม์ณชาติ วันแต่ง
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.251 กรกฎาคม 2556
6982556การศึกษาการเรียนรู้ตามอัธยาศัยด้านกฎหมายของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ : กรณีศึกษาโรงเรียนวิทยานุกูลนารี
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
สมยศ จันทรสมบัติ
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.251 กรกฎาคม 2556
6992556การศึกษาระดับค่าความสว่างสำหรับการคัดแยกฝักมะขามเสีย
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ณัฐพล ภู่ระหงษ์
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.2522 พฤษภาคม 2556
7002556The Comparison of Point Estimation for Parameter for Geometric Distribution Data in Small Sample Size
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
หยาดพิรุณ ศุภรากรสกุล
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.2514 พฤษภาคม 2556