การตีพิมพ์เผยแพร่

#ปีพ.ศ.ชื่อผลงานการตีพิมพ์ผู้นำเสนอผลงานคะแนนวันที่นำเสนอ
412561รูปแบบการเลี้ยงปลานิลและปลาหมอไทยแบบผสมผสาน
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ธนภัทร วรปัสสุ
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.001 กรกฎาคม 2561
422561การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน และระบบพี่เลี้ยงเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาภาษาอังกฤษสู่ชุมชน
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
วรางคณา ภู่ศิริภิญโญ
  [คณะครุศาสตร์]
0.601 กรกฎาคม 2561
432561ผลของการแปรรูป การเก็บรักษา และการให้ความร้อนซ้ำต่อปริมาณและประสิทธิภาพการต้านอนุมูลอิสระของข้าวพร้อมบริโภคบรรจุถุงรีทอร์ต
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ขวัญจิตต์ อนุกูลวัฒนา
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.801 กรกฎาคม 2561
442561การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวญี่ปุ่นจากข้าวเหนียวดำ (Oryza sativa L.) สายพันธุ์ลืมผัว
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ขวัญจิตต์ อนุกูลวัฒนา
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.801 กรกฎาคม 2561
452561วงจรกำเนิดสัญญาณรูปคลื่นไซน์ชนิดควอเรนเจอร์โหมดกระแสที่ควบคุมได้ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ VDTA
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
วรชัย ศรีสมุดคำ
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.2027 มิถุนายน 2561
462561Structures and Properties of buffer layers with nanometer thickness for PBCMO/YBCO epitaxial multilayers
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ชนัญ ศรีชีวิน
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
1.0013 มิถุนายน 2561
472561Structures and properties of N-doped TiO2 nanotubes arrays synthesized by the anodization method for hydrogrn production
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ชนัญ ศรีชีวิน
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
1.0013 มิถุนายน 2561
482561ศึกษาพฤติกรรมการบริหารร้านกาแฟของผู้ประกอบการที่มีผลต่อความต้องการกาแฟของนักท่องเที่ยว อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
พิมพ์พร เกษดี
  [คณะวิทยาการจัดการ]
0.201 มิถุนายน 2561
492561Biological Aspects of Channa Limbata (Cuvier, 1831) in Ta Bo – Huai Yai Wildlife Sanctuary, Phetchabun Province, Thailand
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
กาญจน์ คุ้มทรัพย์
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
1.001 มิถุนายน 2561
502561ปัจจัยที่สัมพันธ์กับระยะของโรคไตที่เรื้งรังในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ของคนไทย
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ไพฑูรย์ สอนทน
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.2031 พฤษภาคม 2561