การตีพิมพ์เผยแพร่

#ปีพ.ศ.ชื่อผลงานการตีพิมพ์ผู้นำเสนอผลงานคะแนนวันที่นำเสนอ
12562รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะการคิดโดยใช้แผนผังความคิดสำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
กานต์ อัมพานนท์
  [คณะครุศาสตร์]
0.801 กรกฎาคม 2562
22562ความชุกของการสัมผัสบุหรี่มือสองระหว่างตั้งครรภ์ของหญิงตั้งครรภ์จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ไพฑูรย์ สอนทน
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.2020 มิถุนายน 2562
32562แบบจำลองสำหรับคำนวณค่ารังสีรวมของดวงอาทิตย์จากข้อมูลอุตุนิยมวิทยาสำหรับจังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ตรีนุช เอลลิส
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.801 พฤษภาคม 2562
42562การพัฒนาระบบการเชื่อมโยงสรรพสิ่งเพื่อการเรียนรู้ผักพื้นบ้าน
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ดวงจันทร์ สีหาราช
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.208 มีนาคม 2562
52562รูปแบบระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการเพื่อยกระดับสู่มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
พณณา ตั้งวรรณวิทย์
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.208 มีนาคม 2562
62562การปลูกและการให้น้ำที่ต่างกันต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิตของข้าว กข61
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
การันต์ ผึ่งบรรหาร
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.2015 กุมภาพันธ์ 2562
72562Comparing the performance of urine and copro-antigen detection in evaluating Opisthorchis viverrini infection in communities with different transmission levels in Northeast Thailand
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
กัญญารัตน์ เดือนหงาย
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
1.008 กุมภาพันธ์ 2562
82562The Development of English for Selling Product Pocket Book for OTOP Entrepreneurs in Phetchabun Province
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
วันวิสาข์ หมื่นจง
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.401 กุมภาพันธ์ 2562
92562Effect of Temperature on the Killing of Opisthorchis viverrini Eggs In Vitro
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
กัญญารัตน์ เดือนหงาย
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
1.001 กุมภาพันธ์ 2562
102562การพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมตกแต่งบ้านพักอาศัยจากเส้นใยเศษของวัชพืชและวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาไปสู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ทิวา แก้วเสริม
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.2024 มกราคม 2562
112562Inkjet Printing of Room-Temperature Gas Sensors for Identification of Formalin Contamination in Squids
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
เกรียงไกร ทิมศร
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
1.0023 มกราคม 2562
122562ผลของอการใช้กิจกรรมจิตตปัญญาศึกษาต่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษาครู
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
นันทวัน พัวพัน
  [คณะครุศาสตร์]
0.801 มกราคม 2562
132562Determine the specific heat capacity, the entropy, and the standard deviation of particle vibration bound-state under the anharmonic oscillator asymmetric potential by partition function method
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
อาทิตย์ หู้เต็ม
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
1.001 มกราคม 2562
142562Evaluation of Specific Heat Capacity and Entropy of Particle Bound Harmonics Oscillator Cosine Asymmetric Potential by Partition Function
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
อาทิตย์ หู้เต็ม
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
1.001 มกราคม 2562
152562Theory Mathematics and Physics Model fitting of Kinematic Parameter for Usain Bolt 100 Metres Sprint at Beijing Plympic Games 2008
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
อาทิตย์ หู้เต็ม
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
1.001 มกราคม 2562
162562การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าว โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล SSR
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
สุรเชษฐ เอี่ยมสำอาง
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.801 มกราคม 2562
172561สายรัดข้อมืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับเตือนภัยผู้บกพร่องทางการได้ยิน
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
วาสนา วงศ์ษา
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.2016 ธันวาคม 2561
182561พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
จิตรนันท์ ศรีเจริญ
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.202 ธันวาคม 2561
192561ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบผลค้อ (LivistonaspeciosaKurz.) ที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
สุรางค์รัตน์ พันแสง
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.2024 พฤศจิกายน 2561
202561การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุกบูรณาการศาสตร์พระราชากับการจัดการเรียนรู้แบบปกติเพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการเรียนรู้เป็นทีม สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาการศึกษาปฐมวัย
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
กมลฉัตร กล่อมอิ่ม
  [คณะครุศาสตร์]
0.801 ตุลาคม 2561
212561การใช้อินโฟกราฟิกในการนำเสนอข้อมูลยุคดิจิทัลคอนเทนต์ ด้วยโปรแกรม Piktochart
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
กัญญ์กุลณัช พีรชาอัครชัย
  [คณะวิทยาการจัดการ]
0.801 ตุลาคม 2561
222561การพัฒนาหลักสูตรวัฒนธรรมอาเซียน สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
สมใจ กงเติม
  [คณะครุศาสตร์]
0.2014 กันยายน 2561
232561The Evaluation of Educational Management in Small-Size School under the Office of Phetchabun Primary Educational Service Area
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ปรมะ แก้วพวง
  [คณะครุศาสตร์]
0.408 กันยายน 2561
242561ผลของปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนต่อคุณภาพเห็ดฟางโดยการเพาะแบบกองเตี้ย
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
นุชจรี สิงห์พันธ์
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.801 กันยายน 2561
252561การจัดการเทคโนโลยีการอบแห้งสมุนไพรว่านชักมดลูกด้วยเครื่องอบแห้งสองพลังงาน สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการสมุนไพรอบแห้ง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
บุษบากร คงเรือง
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.2016 สิงหาคม 2561
262561การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากสตรอว์เบอร์รี่
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
น้ำฝน เบ้าทองคำ
  [คณะครุศาสตร์]
0.009 สิงหาคม 2561
272561Structural and Dielectric Properties of Zn2TiO4 Ceramic from Sol-Gel Method
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ศานต์ พานิชสิติ
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.402 สิงหาคม 2561
282561English Language Requirements and Worker's English Development for Phetchabun Entrepreneurs
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
เครือวัลย์ อินทรสุข
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.4025 กรกฎาคม 2561
292561การศึกษาปริมาณน้ำตาลในหัวแก่นตะวันจากต่างพื้นที่เพาะปลูกในจังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
น้ำฝน เบ้าทองคำ
  [คณะครุศาสตร์]
0.2024 กรกฎาคม 2561
302561ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานราชการฝ่ายกองช่างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
พิศุทธิ์ บัวเปรม
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.2020 กรกฎาคม 2561
312561ผลของโปรแกรมการให้ความรู้และการบริหารร่างกายแบบมณีเวช เพื่อลดการปวดหลังในนักศึกษา
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
เพชรธยา แป้นวงษา
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.2012 กรกฎาคม 2561
322561แอปพลิเคชันนิทานพื้นบ้านเสียงสองภาษา สำหรับนักเรียนพิการทางสายตา : กรณีศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
จีรพรรณ พรหมประเสริฐ
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.2012 กรกฎาคม 2561
332561โครงการศึกษาสถานการณ์การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นพื้นที่ เขต 2 ผลจากการใช้โมเดลความมั่นคงทางสุขภาพ 2560
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
นฤมล จันทร์มา
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.2012 กรกฎาคม 2561
342561การผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยระบบน้ำแบบสูบกลับขนาดเล็ก
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
สนธยา วันชัย
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.2012 กรกฎาคม 2561
352561Study of antibacterial effect of lupinifolin on cytoplasmic membrane of Staphylococcus aureus by flow cytometry
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
กมล อยู่สุข
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.002 กรกฎาคม 2561
362561ผลการพัฒนาหนังสือที่มีปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริมสำหรับการเรียนการสอน เรื่อง ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
เขมปริต ขุนราชเสนา
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.401 กรกฎาคม 2561
372561ความหลากหลายชนิดของแมลงกินได้ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ปรุงจากแมลงกินได้ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
รุจิรา คุ้มทรัพย์
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.401 กรกฎาคม 2561
382561การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูหมักจากมะขาม (Tamarindus indica L.) และแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงพาณิชย์
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ธนาวรรณ สุขเกษม
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.401 กรกฎาคม 2561
392561Quality of Work Life of Officers in Local Administrative Organizations in Khao Kho District, Thailand
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ธีรภัทร กิจจารักษ์
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
1.001 กรกฎาคม 2561
402561การสกัดน้ำมัน และองค์ประกอบกรดไขมัน ของน้ำมันรำข้าวลืมผัวในจังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
นันทรักษ์ รอดเกตุ
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.001 กรกฎาคม 2561
412561รูปแบบการเลี้ยงปลานิลและปลาหมอไทยแบบผสมผสาน
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ธนภัทร วรปัสสุ
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.001 กรกฎาคม 2561
422561การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน และระบบพี่เลี้ยงเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาภาษาอังกฤษสู่ชุมชน
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
วรางคณา ภู่ศิริภิญโญ
  [คณะครุศาสตร์]
0.601 กรกฎาคม 2561
432561ผลของการแปรรูป การเก็บรักษา และการให้ความร้อนซ้ำต่อปริมาณและประสิทธิภาพการต้านอนุมูลอิสระของข้าวพร้อมบริโภคบรรจุถุงรีทอร์ต
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ขวัญจิตต์ อนุกูลวัฒนา
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.801 กรกฎาคม 2561
442561การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวญี่ปุ่นจากข้าวเหนียวดำ (Oryza sativa L.) สายพันธุ์ลืมผัว
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ขวัญจิตต์ อนุกูลวัฒนา
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.801 กรกฎาคม 2561
452561วงจรกำเนิดสัญญาณรูปคลื่นไซน์ชนิดควอเรนเจอร์โหมดกระแสที่ควบคุมได้ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ VDTA
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
วรชัย ศรีสมุดคำ
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.2027 มิถุนายน 2561
462561Structures and Properties of buffer layers with nanometer thickness for PBCMO/YBCO epitaxial multilayers
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ชนัญ ศรีชีวิน
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
1.0013 มิถุนายน 2561
472561Structures and properties of N-doped TiO2 nanotubes arrays synthesized by the anodization method for hydrogrn production
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ชนัญ ศรีชีวิน
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
1.0013 มิถุนายน 2561
482561ศึกษาพฤติกรรมการบริหารร้านกาแฟของผู้ประกอบการที่มีผลต่อความต้องการกาแฟของนักท่องเที่ยว อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
พิมพ์พร เกษดี
  [คณะวิทยาการจัดการ]
0.201 มิถุนายน 2561
492561Biological Aspects of Channa Limbata (Cuvier, 1831) in Ta Bo – Huai Yai Wildlife Sanctuary, Phetchabun Province, Thailand
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
กาญจน์ คุ้มทรัพย์
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
1.001 มิถุนายน 2561
502561ปัจจัยที่สัมพันธ์กับระยะของโรคไตที่เรื้งรังในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ของคนไทย
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ไพฑูรย์ สอนทน
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.2031 พฤษภาคม 2561
512561การสืบค้นย้อนกลับผลิตภัณฑ์ข้าวคุณภาพแบบสูญญากาศของเกษตรกร จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
วรชัย ศรีสมุดคำ
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.2025 พฤษภาคม 2561
522561การศึกษาสภาพการจัดการศึกษาตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
สุปราณี พิศมัย
  [คณะครุศาสตร์]
0.2019 พฤษภาคม 2561
532561Biomass-briquettes fuel from local wisdom for producer gas production
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ปิยรัตน์ มูลศรี
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.801 พฤษภาคม 2561
542561การพัฒนาเครื่องป้องกันนกรบกวนระบบอัตโนมัติด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
นภาพร ตุ้มทองคำ
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.401 พฤษภาคม 2561
552561การพัฒนาตัวบ่งชี้การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
อนุวัติ คูณแก้ว
  [คณะครุศาสตร์]
0.401 พฤษภาคม 2561
562561การศึกษามาตรฐานและการออกแบบระบบไฟฟ้าของครัวเรือนเพื่อสร้างความปลอดภัยด้านไฟฟ้าสู่ชุมชน
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
นฤมล วันน้อย
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.2021 เมษายน 2561
572561การศึกษาวิธีการประเมินความปลอดภัยทางไฟฟ้าของระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ เพื่อสำรวจและสร้างความปลอดภัยสู่ชุมชน
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
เสริมศักดิ์ ทิพย์วงศ์
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.2021 เมษายน 2561
582561การศึกษาวิธีประเมินต้นทุนของระบบป้องกันไฟฟ้าแรงดันต่ำเพื่อสร้างฐานข้อมูลสำหรับการเรียนรู้และออกแบบการติดตั้ง
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
สุวิมล เทียกทุม
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.2021 เมษายน 2561
592561ชุดคัดขนาดละมุดแบบเพลาหมุนวางคู่
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ธรรม์ณชาติ วันแต่ง
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.4019 เมษายน 2561
602561การศึกษาปัจจัยเสี่ยงในการทำงานและการประเมินความพึงพอใจการนำเสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิลไปใช้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
สุวัฒน์ อินทรประไพ
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.801 เมษายน 2561
612561Non-Traditional Threats: Old Wine, New Bottles
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ภาราดา ชัยนิคม
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.4029 มีนาคม 2561
622561การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของสารลูปินิฟอลินต่อเยื่อหุ้มเซลล์ของ Staphylococcus aureus ด้วยวิธี flow cytometry
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
กมล อยู่สุข
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.0027 มีนาคม 2561
632561การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยการผสมผสานวัสดุและศิลปกรรมของท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
มานะ อินพรมมี
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.2023 มีนาคม 2561
642561การพัฒนาชุดกิจกรรมทัศนศิลป์ เพื่อเพิ่มทักษะด้านการเขียนของเด็กปฐมวัยโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 1
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
อลิสณา อนันตะอาด
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.208 มีนาคม 2561
652561การนำไฟฟ้าและความจุไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ศานิตย์ สุวรรณวงศ์
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.208 มีนาคม 2561
662561พัฒนาการประมาณราคางานก่อสร้าง สู่ชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
เดชา ด้วงมาก
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.208 มีนาคม 2561
672561ประสิทธิภาพของการประชาสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ท่ามกลางกระแส เครือข่ายสังคม (Social Network)
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ณัฐแก้ว ข้องรอด
  [คณะวิทยาการจัดการ]
0.208 มีนาคม 2561
682561ปัจจัยที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษในศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
สุภาพร ชูสาย
  [คณะครุศาสตร์]
0.208 มีนาคม 2561
692561การประยุกต์ใช้การประเมินความเสี่ยงสำหรับการพัฒนาเครื่องฉีกก้านใบยาสูบ
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.208 มีนาคม 2561
702561การผลิตผงไก่ย่างข้าวเบือสำเร็จรูป
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ศันสนีย์ อุตมอ่าง
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.208 มีนาคม 2561
712561การเปรียบเทียบวิธีการสกัด การวิเคราะห์หาปริมาณสารประกอบฟีนอลิก และสารต้านอนุมูลอิสระ จากเปลือกหุ้มเมล็ดมะขาม
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
วิไลพร ปองเพียร
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.208 มีนาคม 2561
722561การประเมินระดับกำลังต้านทานแผ่นดินไหวสำหรับอาคารสาธารณะในจังหวัดเพชรบูรณ์ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
เอนกพงศ์ ธรรมาธิวัฒน์
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.208 มีนาคม 2561
732561การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนะเศษวัสดุเหลือใช้ของกล้วยหินและการใช้เสริมเป็นอาหารไก่พื้นเมือง
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
จันทร์จิรา โต๊ะขวัญแก้ว
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.208 มีนาคม 2561
742561ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ของมันพื้นเมืองสกุล (Dioscorea sp.) ในจังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ศิวดล แจ่มจำรัส
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.208 มีนาคม 2561
752561การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมันเลือด
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
นุชจรี สิงห์พันธ์
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.208 มีนาคม 2561
762561Appropriate proportion of water meal (Wolffia arrhiza (L)) and commercial diet in combined feeding for tilapia fingerlings rearing
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ณัฐรินทร์ ศิริรัตนนันท์
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.801 มีนาคม 2561
772561การศึกษาโครงสร้างต้นทุนการผลิตอ้อยจังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ดอกอ้อ ขวัญนิน
  [คณะวิทยาการจัดการ]
0.2015 กุมภาพันธ์ 2561
782561The Study of Rapidly Available Glucose and Slowly Available Glucose of Kluai Hin Banana (Musa sapientum) Flour for Utilization of Noodles
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
น้ำฝน เบ้าทองคำ
  [คณะครุศาสตร์]
0.4015 กุมภาพันธ์ 2561
792561การวิจัยกระบวนการพัฒนาทักษะการวิจัยการจัดการความรู้ทางภาษาและวัฒนธรรม ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ผ่านความหลากหลายทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
กมล บุญเขต
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.202 กุมภาพันธ์ 2561
802561การสร้างเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อการบูรณาการการเรียนรู้สู่ชุมชนสำหรับรองรับประชาคมอาเซียน
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
วุฑฒิณัฏฐ์ รัตนภรณ์
  [คณะวิทยาการจัดการ]
0.202 กุมภาพันธ์ 2561
812561การบูรณาการการจัดการทุนทางวัฒนธรรมในฐานะนวัตกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสำหรับรองรับประชาคมอาเซียน
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ปาณิสรา คงปัญญา
  [คณะวิทยาการจัดการ]
0.202 กุมภาพันธ์ 2561
822561การพัฒนาระบบพยากรณ์บริหารจัดการสินค้าจากฐานทรัพยากรชุมชน
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
เอ็ม สายคำหน่อ
  [คณะวิทยาการจัดการ]
0.202 กุมภาพันธ์ 2561
832561The Development of Database System of Thai Food Local for Communities in Phetchabun, Thailand
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
กนิฐา แสงกระจ่าง
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.4030 มกราคม 2561
842561การประมาณค่าเฉลี่ยประชากร กรณีที่มีข้อมูลสูญหายที่เกิดจากการไม่ตอบเฉพาะบางคำถาม
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ชูเกียรติ โพนแก้ว
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.2025 มกราคม 2561
852561การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสัตว์น้ำ
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
มณีรักษ์ กาญจนรางกูร
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.401 มกราคม 2561
862561การจัดการความรู้สู่ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งแบบถาวร ของชุมชน วัดท่ากกแก ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ธันยมัย รังสิกรรพุม
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.801 มกราคม 2561
872561การจัดการความรู้ความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมของจังหวัดพิจิตร
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
สำราญ ท้าวเงิน
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.401 มกราคม 2561
882561การพัฒนาการผลิตน้ำส้มควันไม้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อการใช้ประโยชน์ทางด้านเกษตรอินทรีย์
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ปิยรัตน์ มูลศรี
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.401 มกราคม 2561
892561การศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของข้าวด้วยลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีน rbcl
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
สุรเชษฐ เอี่ยมสำอาง
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.001 มกราคม 2561
902561แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
กฤษติญา มูลศรี
  [คณะวิทยาการจัดการ]
1.001 มกราคม 2561
912561การจัดการความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและความร่วมมือในการรองรับการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
แก้วตา ผิวพรรณ
  [คณะวิทยาการจัดการ]
0.601 มกราคม 2561
922561ความต้านทานไฟฟ้าของฟิล์มบาง Zn2TiO4 ที่เจือด้วย Fe ภายใต้การฉายแสงอัลตราไวโอเลต
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ศานต์ พานิชสิติ
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.001 มกราคม 2561
932561การพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานระหว่างกังหันลมร่วมกับเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อเป็นต้นแบบครัวเรือนตามแนวพระราชดำริพลังงานทดแทน
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
นิสิต องอาจ
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.401 มกราคม 2561
942561Recent Advances in the Diagnosis and Detection of Opisthorchis viverrini Sensu Lato in Human and Intermediate Hosts for Use in Control and Elimination Programs
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
กัญญารัตน์ เดือนหงาย
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
1.001 มกราคม 2561
952561The Development of the Expanding Rollers, Sapodilla Sizing Machine Model 2
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ธรรม์ณชาติ วันแต่ง
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.001 มกราคม 2561
962561ปัญหาในการสื่อสารและการปรับตัวข้ามวัฒนธรรมของชาวต่างชาติที่ทำงานในสถาบันการศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย
  [คณะวิทยาการจัดการ]
0.801 มกราคม 2561
972560ผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตของกระดอม
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
อมลณัฐ ฉัตรตระกูล
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.2030 ธันวาคม 2560
982560สมบัติบางประการของ 3-ไฮเพอร์กราฟเอกรูป ที่มีอันดับ n และขนาดอย่างน้อย n/2
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
กฤตวิทย์ ลิ่มกุล
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.2022 ธันวาคม 2560
992560การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับสนับสนุนการบริหารงานหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
เอ็ม สายคำหน่อ
  [คณะวิทยาการจัดการ]
0.2022 ธันวาคม 2560
1002560ผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่บูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาและการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
นันทวัน พัวพัน
  [คณะครุศาสตร์]
0.2014 ธันวาคม 2560
1012560ความเข้าใจธรรมชาติวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาครู.
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
กติญา บุญสวน
  [คณะครุศาสตร์]
0.2014 ธันวาคม 2560
1022560การจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานและระบบพี่เลี้ยงเพื่อพัฒนาครูคณิตศาสตร์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
สมฤทัย เย็นใจ
  [คณะครุศาสตร์]
0.2014 ธันวาคม 2560
1032560Production of Biodiesel from Used Vegetable Oil by Using Calcium Oxide Catalyst0
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ศศิกานต์ ปานปราณีเจริญ
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.407 ธันวาคม 2560
1042560การมีส่วนร่วมของผู้รับบริการในระบบประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้ออำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
กฤชสร เข็มเหล็ก
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.207 ธันวาคม 2560
1052560การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการดำเนินกิจกรรมภายในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ธีรภัทร กิจจารักษ์
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.207 ธันวาคม 2560
1062560ผลของโปรแกรมการนวดขาที่มีต่อความเร็ว สำหรับการวิ่งระยะสั้น (50 เมตร) ในนักศึกษาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
สุภาพร วิสุงเร
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.207 ธันวาคม 2560
1072560การเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวในรูปแบบอินโฟกราฟิกและสื่อมัลติมีเดียผ่านเว็บไซต์ กรณีศึกษา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
วิมลวรรณ วงค์ศิริ
  [คณะวิทยาการจัดการ]
0.203 ธันวาคม 2560
1082560การพัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซีบนเครือข่ายด้วยวิธีการ เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
เขมปริต ขุนราชเสนา
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.202 ธันวาคม 2560
1092560ตำราง เรื่อง การสื่อสารดาวเทียม
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
กฤษฏิ์พนธ์ พรรณรัตนชัย
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
1.0030 พฤศจิกายน 2560
1102560ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดควายเก้าแม่ (HiptagecandicansHook.f.)
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
สุรางค์รัตน์ พันแสง
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.2026 พฤศจิกายน 2560
1112560ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดควายเก้าแม่ (HiptagecandicansHook.f.)
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
พวงผกา แก้วกรม
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.2026 พฤศจิกายน 2560
1122560การใช้สารสกัดจากรากยอเป็นสารต่อต้านพฤติกรรมการกินอาหารในนกพิราบ
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
กาญจน์ คุ้มทรัพย์
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.2024 พฤศจิกายน 2560
1132560การจำแนกพันธุ์และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของข้าวพื้นเมืองด้วยเทคนิคอาร์เอพีดี
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
สุรเชษฐ เอี่ยมสำอาง
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.2024 พฤศจิกายน 2560
1142560การศึกษาทรัพยากรชุมชน เพื่อเป็นฐานการเสริมสร้างทรัพยากรที่สำคัญของจังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ดวงจันทร์ สีหาราช
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.2024 พฤศจิกายน 2560
1152560ผลของไคโตซานจากปูน้ำจืดสกุล Thaipotamon ต่อการเจริญเติบโตและลดปัญหาโรครากเน่าจากเชื้อ Sclerotium sp. ของข้าว
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
พวงผกา แก้วกรม
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.2024 พฤศจิกายน 2560
1162560กลไกตามรัฐธรรมนูญ : นักการเมืองไทยไร้ทุจริตอุดมการณ์และความท้าทาย
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
อภินันท์ ทะสุนทร
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.2010 พฤศจิกายน 2560
1172560Effect of gamma irradiation on the 2-acetyl-1-pyrroline content during growth of Thai black glutinous rice (Upland rice)
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
เสาวภา ชูมณี
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
1.005 พฤศจิกายน 2560
1182560ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกยางพาราในจังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
นภาลัย บุญทิม
  [คณะวิทยาการจัดการ]
0.2028 กันยายน 2560
1192560การพัฒนาชุดควบคุมการรับพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
สนธยา วันชัย
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.2028 กันยายน 2560
1202560การใช้แนวคิดจากวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
กอบกาญจน์ วิเศษรัมย์
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.803 กันยายน 2560
1212560การพัฒนาบุคลากรตามแนวทางการจัดการภาครัฐแนวใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนล่าง
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
วิภารัศมิ์ พรพฤฒิพันธุ์
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.401 กันยายน 2560
1222560การพัฒนาบุคลากรที่ส่งผลต่อคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
จิรโรจน์ บุญราช
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.401 กันยายน 2560
1232560รูปแบบการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
สดุดี คำมี
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.401 กันยายน 2560
1242560สมรรถนะของผู้บริหารที่มีผลต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.401 กันยายน 2560
1252560แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ธีรภัทร กิจจารักษ์
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.401 กันยายน 2560
1262560ประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
กฤชสร เข็มเหล็ก
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.401 กันยายน 2560
1272560แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของชุมชนริมฝั่งแม่น้ำป่าสัก ในเขตจังหวัดเลยและจังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
อรุณ สนใจ
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.401 กันยายน 2560
1282560Preparation of Micro-Porous Fibroin Membrane by Emulsion Method
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ปิยรัตน์ มูลศรี
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.801 กันยายน 2560
1292560ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย Bacillus cereus ของลูปินิฟอลินจากลำต้นชะเอมเหนือ
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
กมล อยู่สุข
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.801 กันยายน 2560
1302560การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านนางั่วเหนือ หมู่ที่ 11 ตำบลนางั่ว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
สุภาพร วิสุงเร
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.2031 สิงหาคม 2560
1312560การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ของกลุ่มอาชีพเพื่อพร้อมรับการเปิด AEC: กรณีศึกษากลุ่มอาชีพไส้เมี่ยงสมุนไพร จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
วิภาวดี ผกามาศ
  [คณะวิทยาการจัดการ]
0.2030 สิงหาคม 2560
1322560การประหยัดพลังงานไฟฟ้าของชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
สุชิรา นวลกำแหง
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.2026 สิงหาคม 2560
1332560การศึกษาอัตราชุกภาวะพร่องเอนไซม์กลูโคส 6 ฟอสเฟต ดีไฮโดรจีเนสในนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
กัญญารัตน์ เดือนหงาย
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.2018 สิงหาคม 2560
1342560ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้ปกครองในการส่งเสริมการบริโภคผักและผลไม้ สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน : กรณีศึกษา เขตอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
กัญญารัตน์ เดือนหงาย
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.2017 สิงหาคม 2560
1352560Opium in the hmong culture
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
นฤมล จันทร์มา
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.204 สิงหาคม 2560
1362560การพัฒนารูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
มนัสนันท์ ปิ่นพิทักษ์
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.204 สิงหาคม 2560
1372560The Awareness of Correct English Pronunciations of Business English Major Students at Phetchabun Rajabhat University
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
จีรพรรณ พรหมประเสริฐ
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.401 สิงหาคม 2560
1382560The Proper Non-Chemical Agriculture Message and Channel Design for the Learning of Ban Hin How Farmer Group, Lom Kao District, Phetchabun
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย
  [คณะวิทยาการจัดการ]
0.801 สิงหาคม 2560
1392560การเปรียบเทียบผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคำนวณวิชาเคมีเรื่องปริมาณสารสัมพันธ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับวิธีการสอนและมีผลการเรียนต่างกัน
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
เสาวภา ชูมณี
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.2021 กรกฎาคม 2560
1402560การส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองคาร์บอนต่ำ
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
รุจิรา คุ้มทรัพย์
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.2021 กรกฎาคม 2560
1412560การส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองคาร์บอนต่ำ
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
กาญจน์ คุ้มทรัพย์
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.2021 กรกฎาคม 2560
1422560การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมในมะม่วงบางสายพันธุ์โดยใช้ลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีนrbcl
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
สุรเชษฐ เอี่ยมสำอาง
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.2021 กรกฎาคม 2560
1432560การพัฒนาทักษะการแปลคำความหมายหลายนัยจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
รัชนีวรรณ ประยงค์กุล
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.2021 กรกฎาคม 2560
1442560รูปแบบการทาความเข้าใจเรื่องการสะท้อนและการหักเหของแสงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Focus – Action – Reflection (FAR) Guide
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
อาทิตยา ขาวพราย
  [คณะครุศาสตร์]
0.2021 กรกฎาคม 2560
1452560การพัฒนามโนมติทางวิทยาศาสตร์เรื่องแรงและ แรงลัพธ์ในชีวิตประจำวันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ Predict Observe-Explain (POE).
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
อาทิตยา ขาวพราย
  [คณะครุศาสตร์]
0.2021 กรกฎาคม 2560
1462560ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดทำบัญชีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการแปรรูปผลิตภัณฑ์มะขาม จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
รุ่งลักษณา ดีแจ่ม
  [คณะวิทยาการจัดการ]
0.2021 กรกฎาคม 2560
1472560การพัฒนาชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
นทีธร นาคพรหม
  [คณะครุศาสตร์]
0.2021 กรกฎาคม 2560
1482560การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
อโณทัย พลเยี่ยม เพชรแสง
  [คณะครุศาสตร์]
0.2021 กรกฎาคม 2560
1492560การใช้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ให้บริการธุรกิจสปาในเขตอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ชุติมา อ่ำทอง
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.2021 กรกฎาคม 2560
1502560ปัญหาในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเป็นมัคคุเทศก์ ของผู้ให้บริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
วันวิสาข์ หมื่นจง
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.2021 กรกฎาคม 2560
1512560การถ่ายทอดองค์ความรู้การบริหารจัดการขยะชุมชนเพื่อพัฒนาต่อยอดสู่พาณิชย์
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
พรทวี กองร้อย
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.2021 กรกฎาคม 2560
1522560สืบสานภูมิปัญญาเครื่องมือประมงพื้นบ้านลุ่มแม่น้ำป่าสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ปิยพงศ์ บางใบ
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.2021 กรกฎาคม 2560
1532560การถอดบทเรียนเป็นหนังสือภาพจากการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพของอาหารธรรมชาติในป่าภูเขา บ้านห้วยสนามทราย อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
จินตรัตน์ แสงศิริ
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.2013 กรกฎาคม 2560
1542560พฤติกรรมการปฏิบัติงานราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายกองช่างในองค์กรปกครองส่วนถ้องถินที่มีต่อชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
สุชิรา นวลกำแหง
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.206 กรกฎาคม 2560
1552560การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจโลจิสติกส์ ด้านการขนส่งด้วยรถบรรทุกจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยมาตรฐาน Q เพื่อรองรับการเปิดเสรีด้านการขนส่ง เมื่อเข้าสู่ AEC
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ปุณฑริกา สุคนธสิงห์
  [คณะวิทยาการจัดการ]
0.601 กรกฎาคม 2560
1562560ความสุขในการทำงาน : ความหมายและการวัด
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ธิดารักษ์ ลือชา
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.601 กรกฎาคม 2560
1572560พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์และผลกระทบต่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
หยาดพิรุณ ศุภรากรสกุล
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.801 กรกฎาคม 2560
1582560พฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า OTOP ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
วิศิษฎ์ บิลมาศ
  [คณะวิทยาการจัดการ]
0.2023 มิถุนายน 2560
1592560การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบหม่อนของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ตำบลสะเดาะพง ตำบลหนองแม่น่า อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
พิมพ์พร เกษดี
  [คณะวิทยาการจัดการ]
0.2023 มิถุนายน 2560
1602560ตัวประมาณค่าแบบช่วงสำหรับการประมาณค่าเฉลี่ยประชากรกรณีที่มีข้อมูลสูญหายที่เกิดจากการไม่ตอบเฉพาะบางคำถาม
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ชูเกียรติ โพนแก้ว
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.202 มิถุนายน 2560
1612560Some properties of Sβ-open mappings
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
อาดุลย์ จงรักษ์
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.402 มิถุนายน 2560
1622560การส่งเสริมการขายสินค้าของฝากของที่ระลึกด้วยการทำเหมืองข้อมูลตามอุปสงค์ของนักท่องเที่ยวตามการพยากรณ์อนุกรมเวลา
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
กุณฑลีรัฐ พิมพิลา
  [คณะครุศาสตร์]
0.202 มิถุนายน 2560
1632560การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อพัฒนาทักษะด้านการอ่าน สำหรับเด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
นิตยา นาคอินทร์
  [คณะครุศาสตร์]
0.202 มิถุนายน 2560
1642560การประมาณค่าความแปรปรวนของตัวประมาณค่าผลรวมประชากร กรณีที่มีข้อมูลสูญหายที่เกิดจากการไม่ตอบเฉพาะบางคำถาม
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ชูเกียรติ โพนแก้ว
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.202 มิถุนายน 2560
1652560Biological Aspects of Channa Limbata (Cuvier, 1831) in Ta Bo – Huai Yai Wildlife Sanctuary, Phetchabun Province, Thailand
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
กาญจน์ คุ้มทรัพย์
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
1.001 มิถุนายน 2560
1662560ปัจจัยที่สัมพันธ์กับระยะของโรคไตเรื้อรังในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ของคนไทย การศึกษาระดับชาติ
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ไพฑูรย์ สอนทน
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.2030 พฤษภาคม 2560
1672560การประเมินศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในเขตพื้นที่ จังหวัดเพชรบูรณ์ และผลกระทบต่อความเสถียรภาพของระบบกำลังไฟฟ้าภาคเหนือประเทศไทย
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
นฤมล วันน้อย
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.2029 พฤษภาคม 2560
1682560การเสริมเมล็ดมะขามในอาหารปลานิล
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
พรทิศา ทองสนิทกาญจน์
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.2029 พฤษภาคม 2560
1692560ศึกษาชนิดและปริมาณปุ๋ยอินทรีย์ต่อองค์ประกอบผลผลิตบางประการของอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
การันต์ ผึ่งบรรหาร
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.2029 พฤษภาคม 2560
1702560การพัฒนาผลิตภัณฑ์มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองผลอ่อนแช่อิ่มแบบเร็ว
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ชนิรัตน์ ผึ่งบรรหาร
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.2029 พฤษภาคม 2560
1712560การประยุกต์ใช้วิศวกรรมคันไซในการพัฒนาขนมทองม้วน
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
หทัยนุช จันทร์ชัยภูมิ
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.2029 พฤษภาคม 2560
1722560ThePreservationofInformationResourcesinRajabhatUniversityLibraries
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
อาภาภรณ์ วรรณา
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.4026 พฤษภาคม 2560
1732560การศึกษาลักษณะภายนอกและคาริโอไทป์ของปูป่า (Thaipotamon holthuisi) ในจังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
พวงผกา แก้วกรม
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.2025 พฤษภาคม 2560
1742560การประเมินคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระของพืชสมุนไพรไทยบางชนิด
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
สุรางค์รัตน์ พันแสง
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.2025 พฤษภาคม 2560
1752560Identification of adulteration in uncooked Jasmine rice by a portable low-cost artificial olfactory system
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
เกรียงไกร ทิมศร
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
1.0012 พฤษภาคม 2560
1762560การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนรู้ผ่านเกมในวิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยใช้ Cisco aspire networking academy edition
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ศานต์ พานิชสิติ
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.8010 พฤษภาคม 2560
1772560Effect of Gamma Irradiation on 2-Acetyl-1-pyrroline Content
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
เสาวภา ชูมณี
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
1.001 พฤษภาคม 2560
1782560Low Pressure DC-Plasma System for the Modification of Polymeric Membrane Surfaces
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ฉลาด ยืนยาว
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
1.001 พฤษภาคม 2560
1792560Surface Modification of Psf/Tio 2 Membranes Using Silane Coupling Agents and Dc Plasma Technique
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ฉลาด ยืนยาว
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
1.001 พฤษภาคม 2560
1802560การศึกษาสภาพและปัญหาการใช้พลังงานทดแทนของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลซับสมอทอดอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
สุวัฒน์ อินทรประไพ
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.401 พฤษภาคม 2560
1812560ความขัดแย้งทางการเมืองไทยกับการยกร่างรัฐธรรมนูญพ.ศ.2559 : แนวโน้มการปฏิรูปการเมืองไทย
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
กฤษฎากรณ์ ยูงทอง
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.401 พฤษภาคม 2560
1822560การทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีความสัมพันธ์กับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ณัฐวุฒิ บุ้งจันทร์
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.401 พฤษภาคม 2560
1832560การวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามหลักโยนิโสมนสิการเพื่อสร้างทักษะการคิดและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านการสื่อสาร
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
นันทวัน พัวพัน
  [คณะครุศาสตร์]
0.801 พฤษภาคม 2560
1842560พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการบริหารจัดการพุทธอุทยานเพชรบุระ จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ธีรภัทร ดีเอม
  [คณะวิทยาการจัดการ]
0.2030 เมษายน 2560
1852560พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อถนนคนเดินไทหล่ม อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ภรวลัญช์ มาอยู่
  [คณะวิทยาการจัดการ]
0.2030 เมษายน 2560
1862560รูปแบบวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงอายุเพื่อการถ่ายทอดสุขภาวะสำหรับชุมชน จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ปวิตรา โคบำรุง
  [คณะวิทยาการจัดการ]
0.2030 เมษายน 2560
1872560ลวดลายผ้าจากข้อมูลท้องถิ่นวัฒนธรรม จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ฤทัยทิพย์ รัตนพันธ์
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.607 เมษายน 2560
1882560การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษากับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
กมลฉัตร กล่อมอิ่ม
  [คณะครุศาสตร์]
0.801 เมษายน 2560
1892560การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพุทธศาสนาในการปลูกฝังความรู้และคุณธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนล่าง
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
สุวัฒน์ อินทรประไพ
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.801 เมษายน 2560
1902560แนวทางการส่งเสริมอาชีพคนพิการตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
นนทชา ชัยทวิชธานันท์
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.2023 มีนาคม 2560
1912560การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานเทศบาลตำบลในจังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
วิภารัศมิ์ พรพฤฒิพันธุ์
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.2023 มีนาคม 2560
1922560การศึกษาปัญหาและพฤติกรรมการใช้งานอินเตอร์เน็ตในสถานศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ประยูร ไชยบุตร
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.2010 มีนาคม 2560
1932560ความพึงพอใจในการใช้ปูนแดงกำจัดลูกน้ำยุงลายของประชาชนบ้านน้ำก้อเศษ หมู่ที่ 10ต.น้ำก้อ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
สุภาพร วิสุงเร
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.2010 มีนาคม 2560
1942560ความหลากชนิดของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินบริเวณน้ำตกธาราเอราวัณจังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
กาญจน์ คุ้มทรัพย์
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.2010 มีนาคม 2560
1952560สัณฐานวิทยาของลูกอ๊อดในพื้นที่น้ำตกธาราเอราวัณตําบลตะเบาะ อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
กาญจน์ คุ้มทรัพย์
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.2010 มีนาคม 2560
1962560ความหลากชนิดและความชุกชุมของผีเสื้อกลางวันในสวนรุกขชาติหนองนารี อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
กาญจน์ คุ้มทรัพย์
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.2010 มีนาคม 2560
1972560ความหลากหลายทางชีวภาพทางไลเคนในอุทยานแห่งชาติเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติมสำหรับนักเรียนชั้นมธยมศึกษาปีที่ 3
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
พวงผกา แก้วกรม
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.2010 มีนาคม 2560
1982560ความหลากชนิดและความชุกชุมของผีเสื้อกลางวันในสวนรุกขชาติหนองนารีอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ธนาวรรณ สุขเกษม
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.2010 มีนาคม 2560
1992560การปฏิรูปสู่รัฐสยามสมัยใหม่ผ่านพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
เกรียงไกร ทองจิตติ
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.2010 มีนาคม 2560
2002560การเมืองในการปฏิรูปการศึกษาไทย : วิเคราะห์ความขัดแย้งในการจัดโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ธานี สุขเกษม
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.2010 มีนาคม 2560
2012560แนวทางการพัฒนากระบวนการงานบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิผลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย
  [คณะวิทยาการจัดการ]
0.2010 มีนาคม 2560
2022560ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
แขก บุญมาทัน
  [คณะครุศาสตร์]
0.2010 มีนาคม 2560
2032560ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของครูที่สอนวิทยาศาสตร์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
แขก บุญมาทัน
  [คณะครุศาสตร์]
0.2010 มีนาคม 2560
2042560ปัจจัยจำแนกผลการดำเนินการระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
แขก บุญมาทัน
  [คณะครุศาสตร์]
0.2010 มีนาคม 2560
2052560ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
แขก บุญมาทัน
  [คณะครุศาสตร์]
0.2010 มีนาคม 2560
2062560ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ชาตรี นาคะกุล
  [คณะครุศาสตร์]
0.2010 มีนาคม 2560
2072560ผลจากการใช้กระบวนการกลุ่มในการสอนทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ณัฐกานต์ พึ่งกุศล
  [คณะครุศาสตร์]
0.2010 มีนาคม 2560
2082560รูปแบบการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
พลากร ชาญณรงค์
  [คณะครุศาสตร์]
0.2010 มีนาคม 2560
2092560การออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีไทหล่ม "เที่ยวไทหล่ม เมืองสงบ มากเสน่ห์"
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ทิวาวรรณ ศิริเจริญ
  [คณะวิทยาการจัดการ]
0.2010 มีนาคม 2560
2102560การพัฒนาและจัดการอุปสงค์ด้านการตลาดการท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
สุพิชชา โชติกำจร
  [คณะวิทยาการจัดการ]
0.2010 มีนาคม 2560
2112560ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
เครือวัลย์ อินทรสุข
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.2010 มีนาคม 2560
2122560ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน และแนวทางการพัฒนาบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ชญาณ์นันท์ ณัชภัคปฐมภพ
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.2010 มีนาคม 2560
2132560การศึกษาความพร้อมของเทศบาลเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ในการบริหารจัดการชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
โดมธราดล อนันตสาน
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.2010 มีนาคม 2560
2142560การเตรียมพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อสภาวะโลกาภิวัฒน์ท้องถิ่นข้ามท้องถิ่น
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ธันยมัย รังสิกรรพุม
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.2010 มีนาคม 2560
2152560แคนลีซู หมู่บ้านเพชรดำ จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
รัฐธนินท์ รวีฉัตรพงศ์
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.2010 มีนาคม 2560
2162560การเมืองภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน กรณีศึกษา ปัญหาที่ดินรอส. อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
วุฒิพงศ์ บัวช้อย
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.2010 มีนาคม 2560
2172560การศึกษาคำศัพท์ภาษาไทหล่ม กรณีศึกษาอำเภอหล่มสัก อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
สมพิศ สายบุญชื่น
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.2010 มีนาคม 2560
2182560ทัศนคติทางการเมืองของประชาชน : ศึกษากรณีจังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
อภิไท สอนทอง
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.2010 มีนาคม 2560
2192560การศึกษาความต้องการศึกษาต่อและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
อภินันท์ ทะสุนทร
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.2010 มีนาคม 2560
2202560ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยท้องถิ่นกับชุมชนในการป้องกันโรคไข้เลือดออก ตำบลนางั่ว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
กมล อยู่สุข
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.2010 มีนาคม 2560
2212560พัฒนาสื่อเสริมการเรียนเรื่องอุปกรณ์ไอซีทีน่ารู้ร่วมกับเทคโนโลยีความจริงเสริม
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
เขมปริต ขุนราชเสนา
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.2010 มีนาคม 2560
2222560การศึกษาผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน โดยใช้ผังความคิดทางปัญญา วิชาระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
เจษฎาพร ปาคำวัง
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.2010 มีนาคม 2560
2232560ลักษณะของฝิ่นในขาวม้งจังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
นฤมล จันทร์มา
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.2010 มีนาคม 2560
2242560ผลของการปรับสมดุลร่างกายด้วยมณีเวชต่ออาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อในผู้สูงอายุ
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
เพชรธยา แป้นวงษา
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.2010 มีนาคม 2560
2252560การพัฒนาระบบคำสั่งเสียงผ่านสมาร์ทโฟนเพื่อควบคุมไฟภายในบ้านแบบเครือข่ายไร้สายสำหรับผู้สูงอายุ
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ศิริวรรณ พลเศษ
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.2010 มีนาคม 2560
2262560การสร้างชุดผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับทดแทนพลังงานไฟฟ้าในระบบส่องสว่างเพื่อการประหยัดพลังงานในอาคาร
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
กฤษฏิ์พนธ์ พรรณรัตนชัย
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.2010 มีนาคม 2560
2272560ระบบส่องสว่างพลังงานสนามแม่เหล็ก
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ณัฐพล ภู่ระหงษ์
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.2010 มีนาคม 2560
2282560การออกแบบและสร้างเครื่องกะเทาะเปลือกมะขาม
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
วิทยา หนูช่างสิงห์
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.2010 มีนาคม 2560
2292560สมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซากของไก่กระดูกดำในสภาพการเลี้ยงที่แตกต่างกันในช่วงอายุ 2 – 20 สัปดาห์
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
จันทร์จิรา โต๊ะขวัญแก้ว
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.2010 มีนาคม 2560
2302560การออกแบบและประดิษฐ์เครื่องหั่นสมุนไพรว่านชักมดลูกเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรในจังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
บุษบากร คงเรือง
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.2010 มีนาคม 2560
2312560ผลของสาหร่ายสไปรูลิน่าต่อการเจริญเติบโตของกบแปลงเพศ
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ปิยพงศ์ บางใบ
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.2010 มีนาคม 2560
2322560สำรวจปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพของฝักมะขามหวานที่มีส่วนในการตัดสินใจ ออกแบบ สร้างแบบร่างต้นแบบการคัดแยกฝักมะขาม
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.2010 มีนาคม 2560
2332560การศึกษาศักยภาพการผลิตพืชอินทรีย์ ของเครือข่ายเกษตรอินทรีย์จังหวัดเพชรบูรณ์ : ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์สู่ตลาด โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเกษตรอินทรีย์จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
สมคิด ฤทธิ์เนติกุล
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.2010 มีนาคม 2560
2342560การสร้างระบบเตือนอุทกภัยช่วงฤดูน้ำหลาก
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ยศวรรธน์ จันทนา
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.2010 มีนาคม 2560
2352560แอปพลิเคชันแนะนำร้านอาหารในอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
วาสนา วงศ์ษา
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.2010 มีนาคม 2560
2362560ความต้องการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ภาณุวัชร์ นิรานนท์
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.2010 มีนาคม 2560
2372560การศึกษาลายพิมพ์ดีเอ็นเอ ปริมาณสารหอม (2-อะเซทิล-1-ไพโรลีน), ความหลากหลายของชนิดสารระเหย ปริมาณแป้งทนย่อยปริมาณกรดแกมมาอะมิโนบิวทิริก (กาบา)และปริมาณแอนโทไซยานิน
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
เสาวภา ชูมณี
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.202 มีนาคม 2560
2382560การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ที่ได้รับและไม่ได้รับการปรับความรู้พื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
อภิวัฒน์ คำภีระ
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.201 มีนาคม 2560
2392560การพัฒนาวิธีการทำขนมทองม้วนโดยประยุกต์ใช้ระบบวิธีการวัดเวลา
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
วิทยา หนูช่างสิงห์
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.201 มีนาคม 2560
2402560ACaseStudyofCommunicativeEnglishinCulturalTourismofPhraBuddhaMahaDhummarajaattheBuddhistPark,PhetchabunProvince
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
กนกวรรณ นวาวัตน์
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.402 กุมภาพันธ์ 2560
2412560TheLocalCommunityEnterprise’sBusinessManagement : ACaseStudyofthePhuKhaoTongVillage,Moo12,WangSanSub - District,WangPongDistrict,PhetchabunProvince
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
มนัสนันท์ ปิ่นพิทักษ์
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.402 กุมภาพันธ์ 2560
2422560UsingFacebookasCommunicationToolForLearningandTeaching
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
นงลักษ์ ยุทธศิลปเสวี
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.402 กุมภาพันธ์ 2560
2432560OutsideTheVeilOfDestruction : heAsean’sDisabilityOnGenocidePrevention
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
พิสิษฐิกุล แก้วงาม
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.402 กุมภาพันธ์ 2560
2442560The Factors Promoting and Obstructing Farmers' Organic Farming In Naagua Commune Municipality, Muang District, Phetchabun Province
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
กิติยวดี สีดา
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.402 กุมภาพันธ์ 2560
2452560The Development of English Correction Software for teaching correct pronunciation to students in primary school at Nhong Mae Na school, Nhong Mae Na sub district, KhaoKho district, Phetchabun
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
จีรพรรณ พรหมประเสริฐ
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.402 กุมภาพันธ์ 2560
2462560The Development of English Correction Software for Teaching Correct Pronumciation to Pupils in A Primary School at Nhong Mae Na School, Nhong Mae Na, Khao Kho, Phetchabun
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ศิริวรรณ พลเศษ
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.402 กุมภาพันธ์ 2560
2472560ตำรา เรื่อง ไมโครคอนโทรลเลอร์
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
สนธยา วันชัย
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
1.0031 มกราคม 2560
2482560ตำรา เรื่อง วิศวกรรมความปลอดภัย
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
บุญรอด ทองสว่าง
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
1.0031 มกราคม 2560
2492560การออกแบบและสร้างเครื่องคัดแยกขนาดละมุดแบบเพลาหมุนวางคู่
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ธรรม์ณชาติ วันแต่ง
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.2031 มกราคม 2560
2502560การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP ของที่ระลึกพวงกุญแจรูปฝักมะขามด้วยวิธีการชุบอโนไดซ์
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
สุวิมล เทียกทุม
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.2031 มกราคม 2560
2512560การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้ปลูกสตรอเบอรี่ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ชาญชัย สุขสกุล
  [คณะวิทยาการจัดการ]
0.2027 มกราคม 2560
2522560กระบวนการสื่อสารเพื่อสร้าง ต่อรอง และรักษาอัตลักษณ์ "ความเป็นม้ง" ของกลุ่มชาติพันธุ์ม้งในอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
รักชนก สมศักดิ์
  [คณะวิทยาการจัดการ]
0.2027 มกราคม 2560
2532560การรู้เท่าทันสื่อของนักศึกษาในกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา การส่งต่อวิดีโอและภาพยนตร์ในสื่อสังคมออนไลน์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
วันฉัตร กันหา
  [คณะวิทยาการจัดการ]
0.2027 มกราคม 2560
2542560การออกแบบและพัฒนาเครื่องผ่าไม้ไก่ย่าง
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
เอราวัณ ชาญพหล
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.2026 มกราคม 2560
2552560ประสิทธิผลของสื่อวีดิทัศน์ในการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ของเด็กก่อนวัยเรียน โรงเรียนบ้านกกไทร ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
กัญญารัตน์ เดือนหงาย
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.2026 มกราคม 2560
2562560อัตราความชุกของโรคพยาธิเข็มหมุดในเด็กปฐมวัย เขตอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
กัญญารัตน์ เดือนหงาย
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.2026 มกราคม 2560
2572560การบริหารจัดการน้ำเพื่อการเพาะปลูกมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ด้วยแนวคิดวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ กรณีศึกษา มะม่วงน้ำดอกไม้ของชุมชนดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
พรทวี กองร้อย
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.2026 มกราคม 2560
2582560ปริมาณมูลไส้เดือนดินสายพันธุ์แอฟริกันไนท์คลอเลอร์ (Eudrilus eugeniae) ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของคะน้า (Brassica alboglabra) ในสภาพโรงเรือน
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
นุชจรี สิงห์พันธ์
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.2026 มกราคม 2560
2592560สภาพนิเวศวิทยาและแหล่งที่อยู่อาศัยปูป่าสกุล Thaipotamon ในจังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
พวงผกา แก้วกรม
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.2026 มกราคม 2560
2602560ผลของการใช้ปุ๋ยพืชสดเพื่อปรับปรุงสมบัติทางกายภาพและเคมีของดินต่อมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
อิสระ ตั้งสุวรรณ์
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.2026 มกราคม 2560
2612560ผลของไคโตซานต่อการเจริญเติบโตของปลาหมอ
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ธนภัทร วรปัสสุ
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.2026 มกราคม 2560
2622560ระบบควบคุมและการตอบสนองด้วยแผ่นเสียงผ่านแอปพลิเคชันแอนดรอยด์
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
วรชัย ศรีสมุดคำ
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.2026 มกราคม 2560
2632560ผลของการใช้ปุ๋ยพืชสดเพื่อปรับปรุงสมบัติทางกายภาพและเคมีของดินต่อมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
การันต์ ผึ่งบรรหาร
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.2026 มกราคม 2560
2642560คุณสมบัติทางกลและทางกายภาพของแผ่นฟิล์มบริโภคจากเปลือกข้าวโพด
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ธนาวรรณ สุขเกษม
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.8023 มกราคม 2560
2652560การพัฒนาชุดการสอนรายวิชาเคมีอนินทรีย์ 1 เรื่อง โครงสร้างโมเลกุลและการศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสำหรับนักศึกษาเคมี
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
วิไลพร ปองเพียร
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.201 มกราคม 2560
2662560ความหลากหลายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองการอนุรักษ์และฟื้นฟู ด้วยการเผยแพร่สู่ชุมชนและโรงเรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
เขมปริต ขุนราชเสนา
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.201 มกราคม 2560
2672560Comparison of the Mathematics and Physics Models Fitting of Velocity Time-Dependent for Usain Bolt in the 100 Metres Sprint
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
อาทิตย์ หู้เต็ม
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
1.001 มกราคม 2560
2682560งานสร้างสรรค์ ได้รับรางวัลชมเชยศิลปินแห่งชาติสัญจร 2560 : ตามรอยพระยุคลบาทอัครศิลปิน สัญจรสอนศิลป์จังหวัดลำปาง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
อภิชาติ งามรุ่งโรจน์
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.401 มกราคม 2560
2692560งานสร้างสรรค์ โครงการนิทรรศการศิลปะคณาจารย์ ณ หอศิลป์ศรีวิชัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
อภิชาติ งามรุ่งโรจน์
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.401 มกราคม 2560
2702560งานสร้างสรรค์ โครงการนิทรรศการศิลปะคณาจารย์ ณ หอศิลป์ศรีวิชัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
อลิสณา อนันตะอาด
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.401 มกราคม 2560
2712560งานสร้างสรรค์ ได้รับรางวัลชมเชยศิลปินแห่งชาติสัญจร 2560 : ตามรอยพระยุคลบาทอัครศิลปินสัญจรสอนศิลป์จังหวัดลำปาง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ฤทัยทิพย์ รัตนพันธ์
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.401 มกราคม 2560
2722560งานสร้างสรรค์ โครงการนิทรรศการศิลปะคณาจารย์ ณ หอศิลป์ศรีวิชัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ฤทัยทิพย์ รัตนพันธ์
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.401 มกราคม 2560
2732560งานสร้างสรรค์ ได้รับรางวัลรางวัลเหรียญเงินศิลปินแห่งชาติสัญจร 2560 : ตามรอยพระยุคลบาทอัครศิลปิน สัญจรสอนศิลป์จังหวัดลำปางณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ทรงเกียรติ บัวลอย
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.401 มกราคม 2560
2742560งานสร้างสรรค์ โครงการนิทรรศการศิลปะคณาจารย์ ณ หอศิลป์ศรีวิชัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ทรงเกียรติ บัวลอย
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.401 มกราคม 2560
2752560งานสร้างสรรค์ ได้รับรางวัลรางวัลเหรียญทองแดงศิลปินแห่งชาติสัญจร 2560 : ตามรอยพระยุคลบาทอัครศิลปิน สัญจรสอนศิลป์จังหวัดลำปางณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ขวัญจิรา เจียนสกุล
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.401 มกราคม 2560
2762560งานสร้างสรรค์ โครงการนิทรรศการศิลปะคณาจารย์ ณ หอศิลป์ศรีวิชัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ขวัญจิรา เจียนสกุล
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.401 มกราคม 2560
2772560งานสร้างสรรค์ การแสดงนิทรรศการของสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติแห่งประเทศไทย ครั้งที่10 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ทรงเกียรติ บัวลอย
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.601 มกราคม 2560
2782560งานสร้างสรรค์ การแสดงนิทรรศการของสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติแห่งประเทศไทย ครั้งที่10 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ขวัญจิรา เจียนสกุล
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.601 มกราคม 2560
2792560สมการโครงสร้างปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธุรการขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
กฤษติญา มูลศรี
  [คณะวิทยาการจัดการ]
0.601 มกราคม 2560
2802560การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาพลศึกษา
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
กมลฉัตร กล่อมอิ่ม
  [คณะครุศาสตร์]
0.801 มกราคม 2560
2812560สถิติเพื่อการวิจัย
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
อนุวัติ คูณแก้ว
  [คณะครุศาสตร์]
1.001 มกราคม 2560
2822560พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ ความคิดเห็น และรูปแบบรายการจากสื่อวิทยุโทรทัศน์ ของประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ : กรณีศึกษา สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ณัฐแก้ว ข้องรอด
  [คณะวิทยาการจัดการ]
0.601 มกราคม 2560
2832560ระดับทักษะกีฬาฟุตบอลของนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2558
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
วิธวรรธน์ สีชื่น
  [คณะครุศาสตร์]
0.601 มกราคม 2560
2842560นวัตกรรมการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ณัฐตะวัน ลิ้มประสงค์
  [คณะครุศาสตร์]
0.801 มกราคม 2560
2852560แนวทางพัฒนาการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านปราชญ์ชาวบ้าน จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
พีรวัฒน์ สุขเกษม
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.401 มกราคม 2560
2862559การพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เขียนแบบก่อสร้าง สู่ชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
เดชา ด้วงมาก
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.2022 ธันวาคม 2559
2872559การศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP จังหวัดเพชรบูรณ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ขุนแผน ตุ้มทองคำ
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.2022 ธันวาคม 2559
2882559ปริมาณธาตุอาหาร และคุณค่าทางโภชนาการ ในผลมะม่วงน้ำดอกไม่ ในเขตเพาะปลูกตำดลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
รุจิรา คุ้มทรัพย์
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.2019 ธันวาคม 2559
2892559การจัดการธาตุอาหารพืชเพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้ในพื้นที่ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ในรูปแบบ proceeding
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
กาญจน์ คุ้มทรัพย์
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.2019 ธันวาคม 2559
2902559Mixed Integer Linear Programming for Maximizing Effectiveness of Case Assignment in Court of Justice using Met heuristic Optimization
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
กุณฑลีรัฐ พิมพิลา
  [คณะครุศาสตร์]
0.4017 ธันวาคม 2559
2912559การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับการจัดตารางสอนแบบอัตโนมัติ กรณีศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ชลลดา ม่วงธนัง
  [คณะวิทยาการจัดการ]
0.208 ธันวาคม 2559
2922559การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อลดการใช้สารเคมีปราบวัชพืชโดยใช้สารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ศศิธร แท่นทอง
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.208 ธันวาคม 2559
2932559การพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในเขตพื้นที่พุทธอุทยานพระพุทธมหาธรรมราชา จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
กนกวรรณ นวาวัตน์
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.203 ธันวาคม 2559
2942559การสังเคราะห์ข้อมูลชุมชนในการสนับสนุนสู่อาหารปลอดภัยในจังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
กนิฐา แสงกระจ่าง
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.2022 พฤศจิกายน 2559
2952559การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
อัคกะบัทคาน ปาทาน
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.2022 พฤศจิกายน 2559
2962559การพัฒนาแบบจำลองแก้ปัญหาโภชนาการชุมชน โดยใช้เทคนิคเชิงวิเคราะห์แบบลำดับชั้น
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ดวงจันทร์ สีหาราช
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.2022 พฤศจิกายน 2559
2972559การพัฒนาระบบบริหารข้อมูลงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรด้วยเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
เอ็ม สายคำหน่อ
  [คณะวิทยาการจัดการ]
0.2011 พฤศจิกายน 2559
2982559ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและกำลังใจในการทำงานของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในเขตตำบลท่าพล อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
กริชชัย ขาวจ้อย
  [คณะวิทยาการจัดการ]
0.2011 พฤศจิกายน 2559
2992559วิจัยรูปแบบและวิธีการบำบัดน้ำเสียจากชุมชน รีสอร์ท และร้านอาหาร ในเขตการท่องเที่ยวอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ฐากูร อนุสรณ์พาณิชกุล
  [คณะวิทยาการจัดการ]
0.2011 พฤศจิกายน 2559
3002559ผลกระทบของนโยบายภาครัฐที่มีต่ออุปทานมวลรวมของผู้ประกอบการขนาดใหญ่ เขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
พิมพ์พร เกษดี
  [คณะวิทยาการจัดการ]
0.2011 พฤศจิกายน 2559
3012559แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้เพื่อการส่งออกในเขตอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
แก้วตา ผิวพรรณ
  [คณะวิทยาการจัดการ]
0.2011 พฤศจิกายน 2559
3022559รูปแบบและพฤติกรรมการออมของครัวเรือนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
วิศิษฎ์ บิลมาศ
  [คณะวิทยาการจัดการ]
0.2011 พฤศจิกายน 2559
3032559ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของกลุ่มอาชีพ : กรณีศึกษากลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์จากผ้าในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ปุณฑริกา สุคนธสิงห์
  [คณะวิทยาการจัดการ]
0.2011 พฤศจิกายน 2559
3042559วงจรกรองหยุดแถบขนาดเล็กสำหรับโครงข่ายสื่อสารไร้สาย
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
วรชัย ศรีสมุดคำ
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.2011 พฤศจิกายน 2559
3052559The suitable stocking density to growth of macroalgae Spirogyra spp. And its ability of ammonia nitrogen removal
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ณัฐรินทร์ ศิริรัตนนันท์
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.801 พฤศจิกายน 2559
3062559Excited-state energy eigenvalue evaluation of the quantum mechanical potential via numerical shooting method Applied Mechanics and Materials ISSN: 1662-7482, Vol. 855, pp 184- 187 Scopus Q4
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ศานิตย์ สุวรรณวงศ์
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
1.0025 ตุลาคม 2559
3072559The Analytical Description of Projectile Motion of Cricket Ball in a Linear Resisting Medium the Storm Force Applied Mechanics and Materials ISSN: 1662-7482, Vol. 855, pp 188- 191 Scopus Q4
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
สุพจน์ เกิดมี
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
1.0025 ตุลาคม 2559
3082559UV Irradiation Effect on the Surface KTaO3 Crystals Applied Mechanics and Materials ISSN: 1662-7482, Vol. 855, pp 121- 125 Scopus Q4
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ศานิตย์ สุวรรณวงศ์
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
1.0025 ตุลาคม 2559
3092559พฤติกรรมการใช้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
นงลักษ์ ยุทธศิลปเสวี
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.607 ตุลาคม 2559
3102559การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษาสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
กมลฉัตร กล่อมอิ่ม
  [คณะครุศาสตร์]
0.801 ตุลาคม 2559
3112559การพัฒนารูปแบบองค์กรแห่งความสุขในระดับชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
จิรโรจน์ บุญราช
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.2021 กันยายน 2559
3122559นโยบายสาธารณะการตลาดโคเนื้อสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนบ้านหนองแจง ตำบลหนองแจง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
สนธยา ชมภู
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.2021 กันยายน 2559
3132559Isolation and Mycelial Growth of Mushrooms on Different Yam-based Culture Media
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
นุชจรี สิงห์พันธ์
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.801 กันยายน 2559
3142559การทดสอบการเพาะเลี้ยงเชื้อเห็ดเอคโตไมคอร์ไรซา สกุล Russula บนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDB และ MEB ในห้องปฏิบัติการ ในรูปแบบ proceeding
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
พวงผกา แก้วกรม
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.2031 สิงหาคม 2559
3152559การศึกษาผลของครีมมะกรูดต่อการแก้ไขปัญหากลิ่นเท้า
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
มงคล นราศรี
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.2029 สิงหาคม 2559
3162559การเปลี่ยนแปลงการนำไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงโดยใช้สารสกัดของข้าวเหนียวลืมผัวภายใต้การฉายแสง
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ศานิตย์ สุวรรณวงศ์
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.2026 สิงหาคม 2559
3172559การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ของมะขามในจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยโปรแกรม Rapid Miner และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อนำไปใช้ประโยชน์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
กุณฑลีรัฐ พิมพิลา
  [คณะครุศาสตร์]
0.2026 สิงหาคม 2559
3182559กรอบการศึกษาการแก้ไขความขัดแย้งเพื่อสร้างการอนุรักษ์โบราณสถานอย่างมีส่วนร่วม
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ณัฐวุฒิ สุทธิประภา
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.2016 สิงหาคม 2559
3192559บทบาทของกองทัพกับการพัฒนาความมั่นคงตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความมั่นคงร่วมสมัย
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ภาราดา ชัยนิคม
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.2016 สิงหาคม 2559
3202559The Effect of Acute Gamma Ray Irradiation through RbcL Gene in Thai Sweet Tamarindus indica L.
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
เบญจพร ศรีสุวรมาศ
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.4014 สิงหาคม 2559
3212559การมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
สุชิรา นวลกำแหง
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.2010 สิงหาคม 2559
3222559เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาชุมชน บ้านดงมูลเหล็ก ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ลภัสนันท์ สุวรรณศักดิ์
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.2010 สิงหาคม 2559
3232559การยกระดับความรู้ความเข้าใจเรื่องความมั่นคงในประชาคมอาเซียนของนักศึกษา : กรณีศึกษาสาขารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
พัชยา เลือดชัยพฤกษ์
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.2010 สิงหาคม 2559
3242559วัฒนธรรมทางการเมืองไทยในทัศนคติของนักศึกษารัฐศาสตร์ปีที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
พิสิษฐิกุล แก้วงาม
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.2010 สิงหาคม 2559
3252559การพัฒนาทุนมนุษย์ด้วยทุนทางสติปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในศตวรรษที่ 21
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ยชญ์สุธา วิชัยธนพัฒน์
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.2010 สิงหาคม 2559
3262559การเมืองในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ อบต.
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
วุฒิพงศ์ บัวช้อย
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.2010 สิงหาคม 2559
3272559ทักษะและภาวะผู้นำชุมชนยุคใหม่
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
อภิญญา บำรุงจิตต์
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.2010 สิงหาคม 2559
3282558เปรียบเทียบประสิทธิภาพของสมุนไพรท้องถิ่นและเชื้อราไตรโคเดอร์มาต่อการยับยั้งเชื้อ Colletotrichum gloeosporioides ในมะม่วงน้ำดอกไม้
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ธนาวรรณ สุขเกษม
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.2010 สิงหาคม 2559
3292558การศึกษาพลาสติกไซเซอร์ต่อการขึ้นรูปแผ่นฟิล์มบริโภคได้จากเปลือกข้าวโพด
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ธนาวรรณ สุขเกษม
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.2010 สิงหาคม 2559
3302559การประมาณค่าความแปรปรวนของตัวประมาณค่าผลรวมประชากรในการสำรวจตัวอย่าง เมื่อมีข้อมูลสูญหาย
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ชูเกียรติ โพนแก้ว
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.602 สิงหาคม 2559
3312559การออกแบบรูปแบบแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้แบบเปิดผ่านโมบายเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมทักษะการรู้สารสนเทศดิจิตอลสำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
กนิฐา แสงกระจ่าง
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.601 สิงหาคม 2559
3322559Electricity Production from Organic Wastes Fermentation by Microbial Fuel cell Process
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ปิยรัตน์ มูลศรี
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.401 สิงหาคม 2559
3332559การพัฒนากระบวนการทักษะการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
พรพิมล อ่อนศรี
  [คณะครุศาสตร์]
0.2030 กรกฎาคม 2559
3342559การพัฒนากระบวนการพัฒนาการคิดแก้ปัญหา เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ฐิติกานต์ แก้ววิเศษ
  [คณะครุศาสตร์]
0.2029 กรกฎาคม 2559
3352559ข้อเสนอเชิงทดลองว่าด้วยกรอบการศึกษาการเมืองแบบหลังสมัยใหม่
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
พิสิษฐิกุล แก้วงาม
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.2023 กรกฎาคม 2559
3362559การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษาที่เรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยวิธีแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์วิชาการวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์เรื่องลิมิตของลำดับ
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
อาดุลย์ จงรักษ์
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.2022 กรกฎาคม 2559
3372559การใช้ชุด กฎ กติกา เงื่อนไขในการเช็คเวลาเรียนเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการเข้าเรียนของนักศึกษา ที่ลงทะเบียนในรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
เจษฎาพร ปาคำวัง
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.2022 กรกฎาคม 2559
3382559ผลการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF ของนักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
เขมปริต ขุนราชเสนา
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.2022 กรกฎาคม 2559
3392559การประมาณค่าความแปรปรวนของตัวประมาณค่าเฉลี่ยประชากร ในกรณีที่ข้อมูลไม่ตอบสนอง เมื่อสัดส่วนตัวอย่างมีขนาดเล็ก
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ชูเกียรติ โพนแก้ว
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.2022 กรกฎาคม 2559
3402559ฤทธิ์การต้านเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดลูปินิฟอลินจากลำต้นชะเอมเหนือ ต่อเชื้อ Bacillus Cereus
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
กมล อยู่สุข
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.2022 กรกฎาคม 2559
3412559การพัฒนาศักยภาพการผลิต เชื่อมโยงการตลาดสินค้า "ข้าวไร่ลืมผัว" ในระบบเกษตรอินทรีย์ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
วิไลพร ปองเพียร
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.2022 กรกฎาคม 2559
3422559คุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการของนักเรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
รุ่งลักษณา ดีแจ่ม
  [คณะวิทยาการจัดการ]
0.2022 กรกฎาคม 2559
3432559การศึกษาลักษณะทางกายภาพของใบยาสำหรับสร้างแบบงานต้นแบบในการฉีกก้าน
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.2022 กรกฎาคม 2559
3442559การพัฒนาชุดกระทุ้งถ่านสำหรับเตาแก๊สซิไฟเออร์
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
หทัยนุช จันทร์ชัยภูมิ
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.2022 กรกฎาคม 2559
3452559การพัฒนาโปรแกรมการประมาณงานวัสดุก่อสร้างงานอาคาร
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ณัฐพล ภู่ระหงษ์
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.2022 กรกฎาคม 2559
3462559ศึกษาแนวทางการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในอาคารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เพื่อเป็นต้นแบบสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
สุชิรา นวลกำแหง
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.2022 กรกฎาคม 2559
3472559แนวทางการออกแบบก่อสร้างการระบายน้ำ สวนมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง เพื่อเพิ่มผลผลิตนอกฤดูกาล สู่ชุมชนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
เดชา ด้วงมาก
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.2022 กรกฎาคม 2559
3482559ชุดตรวจสอบสถานภาพห้องเรียนไร้สายเพื่อแจ้งเตือนผ่านระบบเครือข่าย
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
สมคิด ฤทธิ์เนติกุล
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.2022 กรกฎาคม 2559
3492559รูปแบบการเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกข้าวคุณภาพด้วยระบบสารสนเทศ
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ยศวรรธน์ จันทนา
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.2022 กรกฎาคม 2559
3502559การออกแบบวงจรซีเควนเชียนลอจิกด้วยวิธีขั้นตอนเชิงวิวัฒนาการ
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
สนธยา วันชัย
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.2022 กรกฎาคม 2559
3512559ระบบส่องสว่างหลอดแอลอีดีในอาคารเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรมด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
นิสิต องอาจ
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.2022 กรกฎาคม 2559
3522559ศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย(สายสนับสนุน) ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
พิศุทธิ์ บัวเปรม
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.2022 กรกฎาคม 2559
3532559สืบสานภูมิปัญญาผู้สูงอายุที่ถูกลืม : บ้านนางั่ว จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
สุภาพร บางใบ
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.2022 กรกฎาคม 2559
3542559การพัฒนาเครื่องแยกเมล็ดออกจากเนื้อมะขามหวาน
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
วิทยา หนูช่างสิงห์
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.2022 กรกฎาคม 2559
3552559การพัฒนาผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่มะม่วงน้ำปลาหวาน
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ชนิรัตน์ ผึ่งบรรหาร
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.2022 กรกฎาคม 2559
3562559ศึกษาผลของวัสดุปลูกจากปุ๋ยหมักจากเปลือกฝักมะขามต่อคุณภาพของดินพร้อมปลูก
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ศิวดล แจ่มจำรัส
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.2022 กรกฎาคม 2559
3572559ปริมาณปุ๋ยมูลไส้เดือนที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของแตงกวา ในสภาพโรงเรือน
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
นุชจรี สิงห์พันธ์
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.2022 กรกฎาคม 2559
3582559การเสริมโปรตีนเซริซินในอาหารปลานิลต่อระบบภูมิคุ้มกัน
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
พรทิศา ทองสนิทกาญจน์
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.2022 กรกฎาคม 2559
3592559การจัดการศัตรูมะขามหวานโดยการมีส่วนร่วมของเกษตรกรผู้ปลูกมะขามหวาน จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
พิพัฒน์ ชนาเทพาพร
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.2022 กรกฎาคม 2559
3602559กลวิธีการใช้ภาษาที่พบในวัจนกรรมคุกคามหน้าอาจารย์ผู้สอน ว่าด้วยการรักษาหน้าตนเองของนักศึกษา
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
รัชนีวรรณ ประยงค์กุล
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.2022 กรกฎาคม 2559
3612559พัฒนานวัตกรรมเครื่องสื่อสารแบบไร้สายเพื่อส่งเสริมการค้าการส่งออกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
จีรพรรณ พรหมประเสริฐ
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.2022 กรกฎาคม 2559
3622559การศึกษาความต้องการใช้ข้อความและสื่อภาษาอังกฤษเพื่อประชาสัมพันธ์การส่งออกมะม่วงน้ำดอกไม้องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ชุติมา อ่ำทอง
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.2022 กรกฎาคม 2559
3632559การพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการวิชาการ ของสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
เครือวัลย์ อินทรสุข
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.2022 กรกฎาคม 2559
3642559การจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ลภัสนันท์ สุวรรณศักดิ์
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.2022 กรกฎาคม 2559
3652559การศึกษาแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษา: พื้นที่เพาะปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ตรียากานต์ พรมคำ
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.2022 กรกฎาคม 2559
3662559การศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อพัฒนาสู่การเป็นประชาคมอาเซียน: กรณีศึกษาในเขตชุมชนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
วันวิสาข์ หมื่นจง
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.2022 กรกฎาคม 2559
3672559สภาพการใช้และปัญหาการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติของบรรณารักษ์ใน ห้องสมุดโรงเรียน
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
อาภาภรณ์ วรรณา
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.2022 กรกฎาคม 2559
3682559การพัฒนาแปรรูปผ้ามัดย้อมสีจากมะขามเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทกระเป๋า ของกลุ่มผลิตภัณฑ์กระเป๋าหนัง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
อลิสณา อนันตะอาด
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.2022 กรกฎาคม 2559
3692559ปัญหาการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค กรณีศึกษา ความปลอดภัยของผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าทางอินเตอเน็ต
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
มนัสนันท์ ปิ่นพิทักษ์
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.2022 กรกฎาคม 2559
3702559หลักธรรมารัฐกับบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าเลาอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
สุภชัย ตรีทศ
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.2022 กรกฎาคม 2559
3712559ประสิทธิภาพเรื่องสั้นภาษาอังกฤษจากวัฒนธรรมท้องถิ่นเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
สพลเชษฐ์ ประชุมชัย
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.2022 กรกฎาคม 2559
3722559ทุนทางสังคมกับการจัดการมรดกทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรม กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านวัดโฆษา บ้านท่าช้าง ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ใจสคราญ จารึกสมาน
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.2022 กรกฎาคม 2559
3732559การพัฒนาทักษะการพินิจสารของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยด้วยวิธีการอ่านแบบ SQ3R
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
นาฏอนงค์ พวงสมบัติ
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.2022 กรกฎาคม 2559
3742559กลยุทธ์การพัฒนาของกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ศรีเสด็จ กองแกน
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.2022 กรกฎาคม 2559
3752559การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
สมใจ กงเติม
  [คณะครุศาสตร์]
0.2022 กรกฎาคม 2559
3762559การสำรวจปัญหาการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะครุศาสตร์สาขาวิชาภาษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
นทีธร นาคพรหม
  [คณะครุศาสตร์]
0.2022 กรกฎาคม 2559
3772559การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
อโณทัย พลเยี่ยม เพชรแสง
  [คณะครุศาสตร์]
0.2022 กรกฎาคม 2559
3782559เหตุจูงใจในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ณัฐกานต์ พึ่งกุศล
  [คณะครุศาสตร์]
0.2022 กรกฎาคม 2559
3792559การเปรียบเทียบความพร้อมในการจัดการศึกษาระหว่างสถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
พรพิมล อ่อนศรี
  [คณะครุศาสตร์]
0.2022 กรกฎาคม 2559
3802559การวิเคราะห์ปัจจัยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
วิภาดา นาเลา
  [คณะครุศาสตร์]
0.2022 กรกฎาคม 2559
3812559การเปรียบเทียบความพร้อมในการจัดการศึกษาระหว่างสถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ศิวพร ใสโต
  [คณะครุศาสตร์]
0.2022 กรกฎาคม 2559
3822559ต้นทุนและผลตอบแทนจาการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตำบลศิลา อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
พิชยพิมพ์ คำเพียร
  [คณะวิทยาการจัดการ]
0.2022 กรกฎาคม 2559
3832559การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกข้าวอินทรีย์ในจังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
อัจฉรา กลิ่นจันทร์
  [คณะวิทยาการจัดการ]
0.2022 กรกฎาคม 2559
3842559การรู้เท่าทันสื่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ กรณีศึกษา ละครเรื่องฮอร์โมนวัยว้าวุ่น ซีซั่น 2
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
วันฉัตร กันหา
  [คณะวิทยาการจัดการ]
0.2022 กรกฎาคม 2559
3852559การพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนของชาวบ้านตำบลหนองแม่นา
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ปราณีต ใจหนัก
  [คณะวิทยาการจัดการ]
0.2022 กรกฎาคม 2559
3862559การศึกษาช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนหมู่บ้านหนองรางช้างตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ณัฐณิชา อินทร์เพ็ญ
  [คณะวิทยาการจัดการ]
0.2022 กรกฎาคม 2559
3872559ปัจจัยที่ส่งผลให้ท้องถิ่นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ปวิตรา โคบำรุง
  [คณะวิทยาการจัดการ]
0.2022 กรกฎาคม 2559
3882559แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินของครัวเรือนภาคการเกษตรในจังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
สุพิชชา โชติกำจร
  [คณะวิทยาการจัดการ]
0.2022 กรกฎาคม 2559
3892559คลัสเตอร์ เครื่องมือเพื่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน กรณีศึกษา: กลุ่มผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้เพื่อการส่งออก ตำบลดงมูลเหล็ก จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
จตุพร จันทร์เพชร
  [คณะวิทยาการจัดการ]
0.2022 กรกฎาคม 2559
3902559การศึกษาประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลท่าพล อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ชัญญภัทร นกมั่น
  [คณะวิทยาการจัดการ]
0.2022 กรกฎาคม 2559
3912559ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
อ้อมทิพย์ อุตตโม
  [คณะวิทยาการจัดการ]
0.2022 กรกฎาคม 2559
3922559ศักยภาพและแนวทางการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วนอุทยานน้ำตกธารทิพย์ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ทิวาวรรณ ศิริเจริญ
  [คณะวิทยาการจัดการ]
0.2022 กรกฎาคม 2559
3932559การพัฒนาผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติด้วยระบบการเรียนรู้ร่วมกันทางอิเล็กทรอนิกส์
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
เดือนฉาย ไชยบุตร
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.2022 กรกฎาคม 2559
3942559การหาปริมาณองค์ประกอบทางเคมี และแร่ธาตุที่สำคัญในข้าวพื้นเมืองเพชรบูรณ์ 6 พันธุ์
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ศศิธร แท่นทอง
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.2022 กรกฎาคม 2559
3952559การพัฒนากระดาษใยไหมจากเศษไหม
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ปิยรัตน์ มูลศรี
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.2022 กรกฎาคม 2559
3962559การพัฒนากระบวนการปรับปรุงคุณภาพกลีเซอรีนที่เป็นผลพลอยได้จากการผลิตไบโอดีเซล
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ปิยรัตน์ มูลศรี
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.2022 กรกฎาคม 2559
3972559"การเตรียมเอทานอลจากซังข้าวโพดโดยการใช้ถ่านกัมมันต์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับใช้ประโยชน์ ในน้ำมันเชื้อเพลิงแก๊สโซฮอล์"
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ปิยรัตน์ มูลศรี
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.2022 กรกฎาคม 2559
3982559การพัฒนาบทเรียน e-learning เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML5 แบบผสมผสานตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านสะแกงาม จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
พณณา ตั้งวรรณวิทย์
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.2022 กรกฎาคม 2559
3992559การสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายที่ใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นกลุ่ม (Group Investigation) ที่มีผลต่อทักษะการจัดการความรู้ของนักเรียน
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
พณณา ตั้งวรรณวิทย์
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.2022 กรกฎาคม 2559
4002559การพัฒนาระบบยืนยันตัวตนการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อเสริมแรงการเรียนรู้ของนักเรียน
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
พณณา ตั้งวรรณวิทย์
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.2022 กรกฎาคม 2559
4012559การสังเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนด้วย 4MAT โดยใช้บทเรียนผ่านเครือข่ายรายวิชาการเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
พณณา ตั้งวรรณวิทย์
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.2022 กรกฎาคม 2559
4022559"การสังเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism) โดยใช้บทเรียนผ่านเครือข่าย วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3"
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
พณณา ตั้งวรรณวิทย์
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.2022 กรกฎาคม 2559
4032559การสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค Jigsaw II วิชาการสร้างงานแอนิเมชั่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
พณณา ตั้งวรรณวิทย์
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.2022 กรกฎาคม 2559
4042559การสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) วิชากราฟิกเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
พณณา ตั้งวรรณวิทย์
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.2022 กรกฎาคม 2559
4052559การสังเคราะห์รูปแบบชุดฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซีผ่านเว็บ ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
พณณา ตั้งวรรณวิทย์
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.2022 กรกฎาคม 2559
4062559"การสังเคราะห์รูปแบบชุดกิจกรรมการสอนโดยใช้สื่อประกอบการเขียนโปรแกรมด้วยการสอนแบบ สะเต็มศึกษา รายวิชา การเขียนโปรแกรมภาษาซี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4"
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
พณณา ตั้งวรรณวิทย์
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.2022 กรกฎาคม 2559
4072559"การสังเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนด้วยห้องเรียนกลับด้านโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปรายวิชา การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5"
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
พณณา ตั้งวรรณวิทย์
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.2022 กรกฎาคม 2559
4082559การศึกษาแนวโน้มความต้องการหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
สุภาพร วิสุงเร
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.2022 กรกฎาคม 2559
4092559แอนดรอยด์แอพพลิเคชันจัดเส้นทางการท่องเที่ยวสถานที่สำคัญในจังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ยุภา คำตะพล
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.2021 กรกฎาคม 2559
4102559A Proper Location FACTS Device Placement and Primary Generation Response Definition for Multi-Lines Buses Security Enhancement Under Contingency Analysis
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
นฤมล วันน้อย
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.4014 กรกฎาคม 2559
4112559The Knowledge Management of the Language and Cultural Diversity of Phetchabun Province
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
สำราญ ท้าวเงิน
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.407 กรกฎาคม 2559
4122559The Study of the Possibility of Using Japanese for Golden Mango Exporting
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
จินตรัตน์ แสงศิริ
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.407 กรกฎาคม 2559
4132559การจัดการเรียนรู้ตามหลักโยนิโสมนสิการเพื่อพัฒนาการสร้างแบบจำลองทางความคิด ในรายวิชาชีววิทยาเบื้องต้น
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
นันทวัน พัวพัน
  [คณะครุศาสตร์]
0.207 กรกฎาคม 2559
4142559การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยใช้สะเต็มศึกษา
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
กติญา บุญสวน
  [คณะครุศาสตร์]
0.207 กรกฎาคม 2559
4152559การพัฒนาเครื่องคั่วข้าวใหม่ม้งแบบแนวนอน
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ธรรม์ณชาติ วันแต่ง
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.207 กรกฎาคม 2559
4162559การพัฒนากระบวนการเตรียมผงไฟโบรอินไฮโดรไลเสทจากผง ไฟโบรอินชนิดไม่ละลายน้ำเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง Development of Hydrolysate Fibroin Powder From insoluble Fibroin Powder for Use in Cormetic Products
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ปิยรัตน์ มูลศรี
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.801 กรกฎาคม 2559
4172559การบริการจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำป่าสักเพื่อการเกษตรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดลพบุรี
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
สุวัฒน์ อินทรประไพ
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.601 กรกฎาคม 2559
4182559นโยบายภาครัฐกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัด เพชรบุรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
กมลวิช ลอยมา
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.601 กรกฎาคม 2559
4192559การพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ณัฐวุฒิ บุ้งจันทร์
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.601 กรกฎาคม 2559
4202559การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ที่มีผลต่อการปฏิรูปการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
โดมธราดล อนันตสาน
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.601 กรกฎาคม 2559
4212559ความขัดแย้งทางการเมืองที่มีความสัมพันธ์กับการประชาธิปไตยในประเทศไทย
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
สุภชัย ตรีทศ
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.601 กรกฎาคม 2559
4222559ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
สนธยา ชมภู
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.601 กรกฎาคม 2559
4232559การพัฒนางานทักษะการวิจัยและจิตวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาด้วยการจัดการเรียนรู้แบบวิจัยเป็นฐานในวิชาวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
น้ำฝน เบ้าทองคำ
  [คณะครุศาสตร์]
0.801 กรกฎาคม 2559
4242559การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ชั้นปีที่ 3 ที่เรียน เรื่อง สถิติเพื่อทดสอบประสิทธิภาพเครื่องมือวิจัย ของกลุ่มที่เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคการแบ่งกลุ่มแบบกลุ่มสัมฤทธิ์กับกลุ่มที่เรียนโดยวิธีปกติ
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ชาตรี นาคะกุล
  [คณะครุศาสตร์]
0.601 กรกฎาคม 2559
4252559ปัจจัยที่มีผลต่อการกระทำผิดวิจัยของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ณัฐตะวัน ลิ้มประสงค์
  [คณะครุศาสตร์]
0.601 กรกฎาคม 2559
4262559การพัฒนาความสามารถการเรียนรู้โดยใช้แผนผังมโนทัศน์ของนักศึกษาสาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รายวิชา การวิเคราะห์น้ำ เรื่อง คุณภาพน้ำ
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
รุจิรา คุ้มทรัพย์
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.401 กรกฎาคม 2559
4272559การพัฒนาชุดการสอนรายวิชาเคมีอนินทรีย์ 1 เรื่อง โครงสร้างโมเลกุลและการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเคมี
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
วิไลพร ปองเพียร
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.601 กรกฎาคม 2559
4282559ความหลากหลายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองและการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ของข้าวพื้นเมืองเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ศศิธร แท่นทอง
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.601 กรกฎาคม 2559
4292559การวิเคราะห์ทางอุทกศาสตร์ของโรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายอ่างเก็บน้ำห้วยป่าเลา อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
เอนกพงศ์ ธรรมาธิวัฒน์
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.2028 มิถุนายน 2559
4302559การพัฒนาโปรแกรมจำลองการจัดตารางการทำงานของหน่วยงานประมวลผลกลาง
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
พิมพ์พรรณ ทิพยแสง
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.2022 มิถุนายน 2559
4312559การศึกษาแนวทางการจัดการและนำระบบสารสนเทศมาใช้กับศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ศานต์ พานิชสิติ
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.2022 มิถุนายน 2559
4322559การประมาณค่าความแปรปรวนของตัวประมาณค่าเฉลี่ยประชากร เมื่อมีข้อมูลสูญหายและสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นในการเลือกไม่เท่ากัน
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ชูเกียรติ โพนแก้ว
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.802 มิถุนายน 2559
4332559การพัฒนาสารไทเทเนียมไดออกไซด์เคลือบบนวัสดุกันกระแทกเพื่อยืดอายุการเก็บรักษามะม่วงน้ำดอกไม้หลังการเก็บเกี่ยว
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
บุษบากร คงเรือง
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.201 มิถุนายน 2559
4342558การเปลี่ยนแปลงปริมาณสารหอม (2-acetyl-1-pyrroline) ในระหว่างการเจริญเติบโต และผลของรังสีแกมมาต่อปริมาณสารหอม (2-acetyl-1-pyrroline) ชนิดของสารระเหยและปริมาณกรดแกมมาอะมิโนบิวทีริก (กาบา) ในข้าวไร่พญาลืมแกง
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
เสาวภา ชูมณี
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.2031 พฤษภาคม 2559
4352559ผลของรังสีแกมมาต่อปริมาณสารหอม(2-acetyl-1-pyrroline) และปริมาณกรดแกมมาอะมิโนบิวทิริก(กาบา) ในข้าวไร่พญาลืมแกง
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
เสาวภา ชูมณี
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.2031 พฤษภาคม 2559
4362559ผลการเสริมแคลเซียนบิวทีเรทในอาหารต่อการเจริญเติบโตของลูกสุกรหย่านม
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
จันทร์จิรา โต๊ะขวัญแก้ว
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.2030 พฤษภาคม 2559
4372559ประสิทธิภาพปุ๋ยมูลไส้เดือนต่อการผลิตพริกจินดาในโรงเรือนปลูกพืชทดลอง
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
นุชจรี สิงห์พันธ์
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.2030 พฤษภาคม 2559
4382559การพัฒนาวัสดุไม้ไผ่เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ขุนแผน ตุ้มทองคำ
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.2027 พฤษภาคม 2559
4392559การป้องกันโรคราแป้งของแตงกวาโดยใช้สารนาโนซิงค์ออกไซต์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
สุปราณี พิศมัย
  [คณะครุศาสตร์]
0.2027 พฤษภาคม 2559
4402559ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพต่อดัชนีชี้วัดภาวะอ้วนในนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
เพชรธยา แป้นวงษา
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.2027 พฤษภาคม 2559
4412559วิธีลดลำดับโครงสร้างวงจรทอนระดับแรงดันโหมดควบคุมกระแสเฉลี่ยด้วยขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ณัฐพล ภู่ระหงษ์
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.2025 พฤษภาคม 2559
4422559วงจรควอเดรเจอร์ออสซิลเลเตอร์โหมดกระแสโดยใช้ CDCTAs ที่สามารถควบคุมแอมปลิจูดด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ยศวรรธน์ จันทนา
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.2025 พฤษภาคม 2559
4432559วงจรกรองถี่โหมดกระแสแบบหลายหน้าที่โดยใช้ VDTAs
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
วรชัย ศรีสมุดคำ
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.2025 พฤษภาคม 2559
4442559การประยุกต์ใช้วิธีอาณานิคมมดเพื่อจัดเส้นทางการท่องเที่ยวในอำเภอเขาค้อ
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ธนภัทร มะณีแสง
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.2025 พฤษภาคม 2559
4452559การศึกษาและสร้างเครื่องต้นแบบการตรวจวัดและบันทึกการใช้พลังงานไฟฟ้าแบบไร้สายสำหรับโครงข่ายเฝ้าติดตามคุณภาพกำลังไฟฟ้าและประเมินผลการอนุรักษ์พลังงานอัจฉริยะ
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
นฤมล วันน้อย
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.2011 พฤษภาคม 2559
4462559มาตรการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาตามนโยบายของรัฐในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 จังหวัดพิจิตรและกำแพงเพชร
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.802 พฤษภาคม 2559
4472559การพัฒนาชุดการเรียนวิทยาศาสตร์เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นการใช้ประโยชน์จากการผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองของชุมชนดงมูลเหล็กอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
สุวิทย์ วรรณศรี
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.2029 เมษายน 2559
4482559การพัฒนาวัสดุกันกระแทกจากแกลบผสมฟองน้ำยายางธรรมชาติเพื่อการขนส่งมะม่วงน้ำดอกไม้
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
สุวิมล เทียกทุม
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.2029 เมษายน 2559
4492559องค์ประกอบของปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
กฤษติญา มูลศรี
  [คณะวิทยาการจัดการ]
0.401 เมษายน 2559
4502559การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษาเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
กมลฉัตร กล่อมอิ่ม
  [คณะครุศาสตร์]
0.401 เมษายน 2559
4512559รูปแบบการจัดการพลังงานชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ปิยรัตน์ มูลศรี
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.401 เมษายน 2559
4522559การเปลี่ยนแปลงการนำไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงภายใต้การฉายแสง
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ศานิตย์ สุวรรณวงศ์
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.2031 มีนาคม 2559
4532559การเตรียมความพร้อมด้านการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์สู่ประชาคมอาเซียน
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
อภินันท์ ทะสุนทร
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.2028 มีนาคม 2559
4542559ขันติธรรมกับความท้าทายในการสร้างประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
พิสิษฐิกุล แก้วงาม
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.2028 มีนาคม 2559
4552559ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้ของเกษตรกรในตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
นภาลัย บุญทิม
  [คณะวิทยาการจัดการ]
0.2011 มีนาคม 2559
4562559การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจโลจิสติกส์ด้านการขนส่งด้วยรถบรรทุกจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยมาตรฐาน Q เพื่อรองรับการเปิดเสรีด้านการขนส่ง เมื่อเข้าสู่ AEC
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ปุณฑริกา สุคนธสิงห์
  [คณะวิทยาการจัดการ]
0.2011 มีนาคม 2559
4572559Hydrology and Water Studies of Hydroelectric power plants of Huai Pa Law Reservoir, Muang District, Phetchabun Province
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
เอนกพงศ์ ธรรมาธิวัฒน์
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.8010 มีนาคม 2559
4582559การจัดการความรู้ความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์ กรณีศึกษา การจัดการความรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทหล่ม
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
สำราญ ท้าวเงิน
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.204 มีนาคม 2559
4592559An Optimum Technique for Renewable Power Generations Integration to Power System using Repeated Power Flow Technique Considering Voltage Stability Limit
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
นฤมล วันน้อย
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.402 มีนาคม 2559
4602559การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยระบบพี่เลี้ยงวิชากระบวนการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
อาดุลย์ จงรักษ์
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.201 มีนาคม 2559
4612559การสืบสานพลังงานทดแทนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ : การพัฒนาระบบรดน้ำอัตโนมัติจากเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อรดน้ำต้นมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
เสริมศักดิ์ ทิพย์วงศ์
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.201 มีนาคม 2559
4622559การศึกษาระบบการขนส่งด้วยรถไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ปัญญา เทียนนาวา
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.201 มีนาคม 2559
4632559การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ผลิตข้าวพญาลืมแกง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ชาญชัย สุขสกุล
  [คณะวิทยาการจัดการ]
0.601 มีนาคม 2559
4642558ความหลากหลายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองและการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ของข้าวพื้นเมืองเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
อัคกะบัทคาน ปาทาน
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.208 กุมภาพันธ์ 2559
4652559การแปรรูปข้าวไรซ์เบอรี่เพื่อพัฒนาธุรกิจท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
กิติยวดี สีดา
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.2031 มกราคม 2559
4662559ผลของยีสต์ Saccharomyces cerevisiae ต่อการเจริญเติบโตของปลาหมอ
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ธนภัทร วรปัสสุ
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.2028 มกราคม 2559
4672559การพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนการสอนด้วย m-Learning กรณีศึกษา รายวิชา การเขียนโปรแกรมภาษาเบื้องต้น
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
พณณา ตั้งวรรณวิทย์
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.2020 มกราคม 2559
4682559การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่งบนสังคมออนไลน์ รายวิชา การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
พณณา ตั้งวรรณวิทย์
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.2020 มกราคม 2559
4692559การศึกษารายละเอียดของโรงไฟฟ้าพลังน้ำห้วยป่าเลา
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
เอนกพงศ์ ธรรมาธิวัฒน์
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.401 มกราคม 2559
4702559การใช้เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี กรณีศึกษาพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
เอ็ม สายคำหน่อ
  [คณะวิทยาการจัดการ]
0.601 มกราคม 2559
4712559การบริหารคุณภาพองค์การที่มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะของผู้บริหารระดับต้นเขตบริการสุขภาพที่ 3 กระทรวงสาธารณสุข
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ณัฐวุฒิ บุ้งจันทร์
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.801 มกราคม 2559
4722559การจัดการความรู้ความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
สำราญ ท้าวเงิน
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.801 มกราคม 2559
4732559ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการกำหนดนโยบายสาธารณะโครงการรับจำนำข้าว
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
กมลวิช ลอยมา
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.601 มกราคม 2559
4742559การอนุรักษ์และสืบทอดประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น แบบมีส่วนร่วมของคนในตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
แขก บุญมาทัน
  [คณะครุศาสตร์]
0.601 มกราคม 2559
4752559ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมรูปแบบการเรียนรู้ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาในชั้นเรียนคณิตศาสตร์กับระดับความสามารถในการแก้ปัญหา เมื่อครูสอนด้วยระบบพี่เลี้ยง
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ชาตรี นาคะกุล
  [คณะครุศาสตร์]
0.601 มกราคม 2559
4762558การศึกษาตัวทำลายที่มีผลต่อปริมาณแอนโทไซยานินในข้าวไร่ลืมผัว
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
วิไลพร ปองเพียร
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.201 มกราคม 2559
4772558การประเมินคุณค่าทางโภชนาการในกระยาสารทจากข้าวกล้องพญาลืมแกงงอก
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ตรีชฎา อุทัยดา
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.2024 ธันวาคม 2558
4782558การพัฒนากลยุทธการมีส่วนร่วมการบริหารสถานศึกษาเพื่อพร้อมรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กรณีศึกษาการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพร้อมรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
กานต์ อัมพานนท์
  [คณะครุศาสตร์]
0.2024 ธันวาคม 2558
4792558แอพพลิเคชันวิเคราะห์กำไรจากการปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้บนสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ดวงจันทร์ สีหาราช
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.2017 ธันวาคม 2558
4802558การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์เพื่อถ่ายทอดความรู้เรื่อง ไอซีทีในชีวิตประจำวันสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ณัฐพล ชัยทวิชธานันท์
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.203 ธันวาคม 2558
4812558งานสร้างสรรค์ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงโครงการศิลปินแห่งชาติสัญจร 2559
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
อภิชาติ งามรุ่งโรจน์
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.4018 พฤศจิกายน 2558
4822558งานสร้างสรรค์ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง โครงการศิลปินแห่งชาติสัญจร 2559
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ฤทัยทิพย์ รัตนพันธ์
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.4018 พฤศจิกายน 2558
4832558งานสร้างสรรค์ได้รับรางวัลชมเชย โครงการศิลปินแห่งชาติสัญจร 2559
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ทรงเกียรติ บัวลอย
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.4018 พฤศจิกายน 2558
4842558การตรวจสอบเพื่อระบุข้าวพันธุ์ปลูกพื้นเมืองเพชรบูรณ์โดยใช้ลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีน rbcl
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
เบญจพร ศรีสุวรมาศ
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.2010 พฤศจิกายน 2558
4852558คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่ 2161/2558 แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการและให้ได้รับเงินเดือนตำแหน่งมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
สรวงพร กุศลส่ง
  [คณะครุศาสตร์]
1.009 พฤศจิกายน 2558
4862558คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่ 2161/2558 แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการและให้ได้รับเงินเดือนตำแหน่งมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
พวงผกา แก้วกรม
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
1.009 พฤศจิกายน 2558
4872558ความร่วมมือของอาเซียนด้านการจัดการภัยธรรมชาติ : พัฒนาการและความท้าทาย
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ภาราดา ชัยนิคม
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.205 พฤศจิกายน 2558
4882558จินตกรรมสงครามและการสร้างชาติ : กรณีศึกษาภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์การเมืองเรื่องไทยรบพม่า
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
พิสิษฐิกุล แก้วงาม
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.205 พฤศจิกายน 2558
4892558DNA Barcodes for cultivar identification of Thailand Tamarindus indica L.
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
เบญจพร ศรีสุวรมาศ
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.404 พฤศจิกายน 2558
4902558Effect of Cooking Methods on Gamma-Aminobutyric Acid (GABA) and Anthocyanin Content of Germinated Brown Rice (Leumpua Purple Sticky Rice)
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
เสาวภา ชูมณี
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.404 พฤศจิกายน 2558
4912558การเปรียบเทียบปริมาณสารอาหารจากปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพจากแหนแดงที่ใช้มูลไก่ มูลสุกร และมูลโค
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
สุรางค์รัตน์ พันแสง
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.202 พฤศจิกายน 2558
4922558การเปรียบเทียบประสิทธิภาพโมเดลการจำแนกและการเลือกคุณลักษณะสำคัญสำหรับคุณภาพการขายผลิตภัณฑ์ทางโทรศัพท์
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
พณณา ตั้งวรรณวิทย์
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.2029 ตุลาคม 2558
4932558แอพพลิเคชันแสดงตำแหน่งโรงคัดบรรจุมะม่วงน้ำดอกไม้บนสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ยุภา คำตะพล
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.2024 ตุลาคม 2558
4942558การประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เพื่อพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว เชื่อมโยงกับเทศกาลงานกาชาดมะขามหวานของจังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ธนาวรรณ พิณะเวศน์
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.2024 ตุลาคม 2558
4952558การแสดงนิทรรศการของสามคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ทรงเกียรติ บัวลอย
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.602 ตุลาคม 2558
4962558ความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์ของชุมชนจากพืชสมุนไพรและเห็ดในพื้นที่อ่างเก็บน้ำคลองลำกง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
สุวิทย์ วรรณศรี
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.203 กันยายน 2558
4972558ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศเกษตรที่สูง กรณีศึกษา ชุมชน ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
กาญจน์ คุ้มทรัพย์
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.203 กันยายน 2558
4982558การเตรียมและวิเคราะห์ค่าการดูดซับของถ่านกัมมันต์จากซังข้าวโพดโดยวิธีการกระตุ้นทางเคมี
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
รุจิรา คุ้มทรัพย์
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.203 กันยายน 2558
4992558แนวทางการบริหารงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ชญาณ์นันท์ ณัชภัคปฐมภพ
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.802 กันยายน 2558
5002558The Conservation and Preservation of Information Resources in Rajabhat University Libraries : A Preliminary Study
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
อาภาภรณ์ วรรณา
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.4026 สิงหาคม 2558
5012558The Factors influencing success of Local Taxtile Business in Thailand : Review and Research Agenda
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ปิยะวัน เพชรหมี
  [คณะวิทยาการจัดการ]
0.4017 สิงหาคม 2558
5022558A Development of Picture Books Entitled Phetchabun Sweet Tamarind for Primary Student Grade Level 1 under the Office of Phetchabun Primary Education Service Area
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ปรมะ แก้วพวง
  [คณะครุศาสตร์]
0.4024 กรกฎาคม 2558
5032558การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียวตามแนว 5Es Model โดยใช้ Model วิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ไพศาล สุธีบรรเจิด
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.2023 กรกฎาคม 2558
5042558การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ตามหลักการสอน 9 ขั้นตอนของกาเย่ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
พณณา ตั้งวรรณวิทย์
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.2023 กรกฎาคม 2558
5052558การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียบนแท็บเล็ต โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
พณณา ตั้งวรรณวิทย์
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.2023 กรกฎาคม 2558
5062558การใช้เทคนิคการฝึกปฏิบัติเพื่อการพัฒนาผู้เรียนเรื่องการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
สนธยา วันชัย
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.2023 กรกฎาคม 2558
5072558การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบจิกซอว์ เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ รายวิชา EDCI201 การออกแบบการจัดการเรียนรู้
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
สุวัทนา สงวนรัตน์
  [คณะครุศาสตร์]
0.2023 กรกฎาคม 2558
5082558สภาพการบริหารจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ของสถานศึกษาขนาดเล็กสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ.เพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ณัฐตะวัน ลิ้มประสงค์
  [คณะครุศาสตร์]
0.2023 กรกฎาคม 2558
5092558Mitochondrial DNA sequences of 37 collar-spined echinostomes (Digenea: Echinostomatidae) in Thailand and Lao PDR reveals presence of two species: Echinostoma revolutum and E. miyagawai
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
กัญญารัตน์ เดือนหงาย
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
1.0018 กรกฎาคม 2558
5102558การใช้สื่อมัลติมีเดียในการเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอน เรื่อง การแพร่และพระบวนการออสโมซิสในสิ่งมีชีวิต
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
สุรเชษฐ เอี่ยมสำอาง
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.203 กรกฎาคม 2558
5112558Evaluation Energy of Oscillation in Circuit for Damped Force
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
สุพจน์ เกิดมี
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.203 กรกฎาคม 2558
5122558Evaluation correlation function of particle for the harmonics oscillator of Hyperbolic Secant Cosine symmetric potential via numerical shooting meth
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
อาทิตย์ หู้เต็ม
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.203 กรกฎาคม 2558
5132558อัตราความชุกของโรคพยาธิเข็มหมุดในเด็กปฐมวัย ตำบลตะเบาะ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
กัญญารัตน์ เดือนหงาย
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.203 กรกฎาคม 2558
5142558การวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์มะขาม 10 พันธุ์ปลูกด้วยเทคนิคไมโครแซทเทลไลท์และการใช้ยีน rbcl
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
สุรเชษฐ เอี่ยมสำอาง
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.203 กรกฎาคม 2558
5152558ผลของฮอร์โมน 17 เบตา เอสตราไดออลต่อการแปลงเพศปลาหมอ
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ธนภัทร วรปัสสุ
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.202 กรกฎาคม 2558
5162558การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยการจัด กิจกรรมการเรียนรูดวยกลุมรวมมือแบบจิกซอว เพื่อพัฒนาความรู ความเขาใจ รายวิชา EDCI201 การออกแบบการจัดการเรียนรู
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
สุวัทนา สงวนรัตน์
  [คณะครุศาสตร์]
0.801 กรกฎาคม 2558
5172558สภาพการบริหารจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรูของสถานศึกษา ขนาดเล็กสังกัดสํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดเพชรบูรณ
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ณัฐตะวัน ลิ้มประสงค์
  [คณะครุศาสตร์]
0.801 กรกฎาคม 2558
5182558การให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขกับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของประชาชน เทศบาลตำบลปราสาททอง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
สุชินชยันต์ เพ็ชรนิล
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.601 กรกฎาคม 2558
5192558ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในจังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
หยาดพิรุณ ศุภรากรสกุล
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.801 กรกฎาคม 2558
5202558การใช้ภาษาในหนังสือพิมพ์บันเทิง
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
กอบกาญจน์ วิเศษรัมย์
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.601 กรกฎาคม 2558
5212558ศึกษาพฤติกรรมการสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์ ด้านใฝ่หาความรู้ด้านความมีระเบียบวินัย สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
กมลฉัตร กล่อมอิ่ม
  [คณะครุศาสตร์]
0.601 กรกฎาคม 2558
5222558แอพพลิเคชันความรู้เรื่องมะม่วงน้ำดอกไม้บนสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ไพศาล สุธีบรรเจิด
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.2026 มิถุนายน 2558
5232558CDCTA and OTA Realizations of a Multiphase Sinusoidal Oscillator
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
กฤษฏิ์พนธ์ พรรณรัตนชัย
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
1.0018 มิถุนายน 2558
5242558ผลของสารนาโนซิงค์ออกไซด์ในการยับยั้งเชื้อราแป้งของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
สุปราณี พิศมัย
  [คณะครุศาสตร์]
0.2018 มิถุนายน 2558
5252558การพัฒนาสวัสดิการสำหรับผู้ประสบปัญหาในบ้านพักเด็กและครอบครัวอย่างมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
นนทชา ชัยทวิชธานันท์
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.2012 มิถุนายน 2558
5262558Hidden The Face of Thai-Democracy
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]

  []
0.4029 พฤษภาคม 2558
5272558ทัศนคติผู้ฟังเทศน์มหาชาติ กรณีศึกษา วัดในเขตอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
วิฑูรย์ วีรศิลป์
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.4029 พฤษภาคม 2558
5282558Hidden The Face of Thai-Democracy
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
อภิไท สอนทอง
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.4029 พฤษภาคม 2558
5292558ภูมิปัญญาท้องถิ่นการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ เพื่อการพึ่งพาตนเองของวิถีชีวิตชุมชน
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
อัคกะบัทคาน ปาทาน
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.2020 พฤษภาคม 2558
5302558การออกแบบและสร้างเครื่องปั้นเนื้อมะขามแก้ว
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
วิทยา หนูช่างสิงห์
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.2020 พฤษภาคม 2558
5312558การศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมในการพัฒนาวัสดุจากงานประดับยนต์สำหรับทำเสื้อเกราะกันกระสุนระดับ 2 ที่มีค่าแบล็คเฟซซิกเนเจอร์ต่ำ
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ธรรม์ณชาติ วันแต่ง
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.2020 พฤษภาคม 2558
5322558การออกแบบและสร้างอุปกรณ์จับยึดหมุนเพลาในงานตัดด้วยแท่นตัดไฟเบอร์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ปัญญา เทียนนาวา
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.2020 พฤษภาคม 2558
5332558การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติจากการมีส่วนร่วมของชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
กนิฐา แสงกระจ่าง
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.2020 พฤษภาคม 2558
5342558การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชุมชนท้องถิ่นโดยใช้แท็บเล็ต
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
กนิฐา แสงกระจ่าง
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.2020 พฤษภาคม 2558
5352558การศึกษาประสิทธิภาพของถ่านอัดแท่งจากถ่านไม้มะขามผสมถ่านซังข้าวโพด
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
สุปราณี พิศมัย
  [คณะครุศาสตร์]
0.2020 พฤษภาคม 2558
5362558การเปรียบเทียบความพร้อมในการจัดการศึกษาระหว่างสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
อาทิตยา ขาวพราย
  [คณะครุศาสตร์]
0.2020 พฤษภาคม 2558
5372558การพัฒนาเข็มขัดตรวจจับแหล่งกำเนิดเสียงสำหรับผู้ที่บกพร่องทางการได้ยิน
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ศิริวรรณ พลเศษ
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.203 พฤษภาคม 2558
5382558Advances in the Diagnosis of Human Opisthorchasis : Development of Opisthorchis viverrini Antigen Detection in Urine
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
กัญญารัตน์ เดือนหงาย
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
1.0021 เมษายน 2558
5392558อนุสิทธิบัตร ชุดตัดแป้งขนมผิงลงถาด
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ธรรม์ณชาติ วันแต่ง
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.4010 เมษายน 2558
5402558ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
จุฬา เจริญวงค์
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.601 มีนาคม 2558
5412558การศึกษาทัศนคติของผู้รับบริการด้านการแพทย์แผนไทยต่อการบำบัดรักษาโรคด้วยแพทย์แผนไทย
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
สุภาพร วิสุงเร
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.801 มีนาคม 2558
5422558การพัฒนาศักยภาพทางการตลาด ผลิตภัณฑ จากเศษผา และสรางเครือขายความรวมมือ : กรณีศึกษา กลุมอาชีพตัดเย็บบานน้ํารอน อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ปุณฑริกา สุคนธสิงห์
  [คณะวิทยาการจัดการ]
0.2020 กุมภาพันธ์ 2558
5432558การพัฒนากลยุทธการประชาสัมพันธเพื่อ สงเสริมการทองเที่ยววิถีพุทธในเขตเทศบาล เมืองเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
เอกชัย แสงโสดา
  [คณะวิทยาการจัดการ]
0.2020 กุมภาพันธ์ 2558
5442558ลวดลายผ้าทอพื้นบ้านใน ตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
นภาลัย บุญทิม
  [คณะวิทยาการจัดการ]
0.2014 กุมภาพันธ์ 2558
5452558การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัยเพื่อช่วยในการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
เอ็ม สายคำหน่อ
  [คณะวิทยาการจัดการ]
0.2014 กุมภาพันธ์ 2558
5462558พัฒนาการท่องเที่ยวชมกล้วยไม้ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติเขาค้อแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านเล่ากี่ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
วรภพ บุญประกอบ
  [คณะวิทยาการจัดการ]
0.2014 กุมภาพันธ์ 2558
5472558ความพึงพอใจของประชาชนต่อการมีส่วนร่วม ในการให้บริการขององค์การบริหารส่วน ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
อภิไท สอนทอง
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.2014 กุมภาพันธ์ 2558
5482558การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำก้อ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
อภิไท สอนทอง
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.2014 กุมภาพันธ์ 2558
5492558การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนางั่ว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
อภิไท สอนทอง
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.2014 กุมภาพันธ์ 2558
5502558ทัศนคติของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วน ตำบลนายม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
อภิไท สอนทอง
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.2014 กุมภาพันธ์ 2558
5512558ความคิดเห็นของประชาชนทางการเมืองต่อการกำหนดนโยบายสาธารณะระดับท้องถิ่น : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ้งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
สุวัฒน์ อินทรประไพ
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.2014 กุมภาพันธ์ 2558
5522558ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารของผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลวังโบสถ์ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
สุวัฒน์ อินทรประไพ
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.2014 กุมภาพันธ์ 2558
5532558นโยบายการป้องกันอาชญากรรมแบบมีส่วนร่วมของสถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
สุวัฒน์ อินทรประไพ
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.2014 กุมภาพันธ์ 2558
5542558แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานของประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
สุวัฒน์ อินทรประไพ
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.2014 กุมภาพันธ์ 2558
5552558ภาวะผู้นำ ทัศนคติต่องานการมีส่วนร่วม และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของเจ้าหน้าที่องค์การเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
สุวัฒน์ อินทรประไพ
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.2014 กุมภาพันธ์ 2558
5562558การใช้ BMWP และ ASPT กลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเพื่อตรวจติดตามคุณภาพน้ำในสวนรุกชาติหนองนารี
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
กาญจน์ คุ้มทรัพย์
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.2014 กุมภาพันธ์ 2558
5572558การประยุกต์ใช้วิธีนิเวศวิศวกรรมในการจัดการศัตรูข้าว กรณีศึกษา แปลงข้าวขาวดอกมะลิ 105 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
กาญจน์ คุ้มทรัพย์
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.2014 กุมภาพันธ์ 2558
5582558การประเมินคุณภาพน้ำในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์โดยใช้กลุ่มแมลงน้ำ
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
กาญจน์ คุ้มทรัพย์
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.2014 กุมภาพันธ์ 2558
5592558ความหลากหลายชนิดและความชุกชุมของผีเสื้อกลางวันในเขตน้ำตกธารทิพย์ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
กาญจน์ คุ้มทรัพย์
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.2014 กุมภาพันธ์ 2558
5602558การใช้แมลงน้ำเป็นดัชนีชีวภาพบ่งชี้คุณภาพน้ำ ในน้ำตกธารทิพย์ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
กาญจน์ คุ้มทรัพย์
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.2014 กุมภาพันธ์ 2558
5612558ผลของ BA และ NAA ต่อการเจริญเติบโตและ การพัฒนาของโปรโตคอร์มกล้วยไม้ไอยเรศ (Rhynchostylis retusa L. Blume) ในสภาพปลอดเชื้อ
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
สุรเชษฐ เอี่ยมสำอาง
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.2014 กุมภาพันธ์ 2558
5622558การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ไอศกรีมลูกหม่อน
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ตรีชฎา อุทัยดา
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.2014 กุมภาพันธ์ 2558
5632558ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบอริยสัจสี่ร่วมกับสื่อ Social Media ที่มีผลต่อสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
เขมปริต ขุนราชเสนา
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.2014 กุมภาพันธ์ 2558
5642558การประยุกต์ใช้การตรึงเซลล์โพรไบโอติกด้วยเทคนิคไมโครเอนแคปซูเลชั่นในผลิตภัณฑ์น้ำเสาวรส
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
กานต์ แย้มพงษ์
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.2014 กุมภาพันธ์ 2558
5652558การประเมินคุณค่าทางโภชนาการของน้ำส้มสายชูหมักพร้อมดื่มจากเปลือกสับปะรดที่เหลือทิ้งที่หมักโดยเชื้อแบคทีเรีย Acetobacter aceti TISTR 102 และ Gluconobacter oxydans TISTR 402
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ธนาวรรณ สุขเกษม
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.2014 กุมภาพันธ์ 2558
5662558การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์สำหรับแสดงผลและวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพแรงดันไฟฟ้าแบบรายงานผลโดยตรงของอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
นฤมล วันน้อย
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.2014 กุมภาพันธ์ 2558
5672558การจัดการความเสี่ยงและสภาพอันตรายต่าง ๆ ในโรงปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
นรัตว์ รัตนวัย
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.2014 กุมภาพันธ์ 2558
5682558ศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
พิศุทธิ์ บัวเปรม
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.2014 กุมภาพันธ์ 2558
5692558รูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในอาคารของบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
สุชิรา นวลกำแหง
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.2014 กุมภาพันธ์ 2558
5702558การออกแบบและสร้างเครื่องทำแบบหล่อแบบเปลือกสำหรับเป็นสื่อการเรียนการสอน
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
สุวิมล เทียกทุม
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.2014 กุมภาพันธ์ 2558
5712558การออกแบบและสร้างเครื่องผลิตไบโอดีเซลสำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสินวิชาการจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
หทัยนุช จันทร์ชัยภูมิ
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.2014 กุมภาพันธ์ 2558
5722558การสร้างระบบเตือนภัยและเฝ้าระวังพิบัติของจังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
เอนกพงศ์ ธรรมาธิวัฒน์
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.2014 กุมภาพันธ์ 2558
5732558การกล่อมเกลาทางการเมือง และทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ภาราดา ชัยนิคม
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.2014 กุมภาพันธ์ 2558
5742558ศึกษาประวัติและความเลื่อมใสศรัทธาของประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีต่อหลวงพ่อทบ : กรณีศึกษา ตำบลวังชมภู อำเภอเมือง และตำบลชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
จันทร์พิมพ์ มีเปี่ยม
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.2014 กุมภาพันธ์ 2558
5752558ประเพณีบุญผะเหวด : กรณีศึกษาประเพณีบุญผะเหวด ชาวไทย-หล่ม อำเภอหล่มสักและอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
กมล บุญเขต
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.2014 กุมภาพันธ์ 2558
5762558ศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
สพลเชษฐ์ ประชุมชัย
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.2014 กุมภาพันธ์ 2558
5772558ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในการศึกษากฎหมายของนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์สู่การประกอบวิชาชีพกฎหมาย
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
เครือวัลย์ อินทรสุข
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.2014 กุมภาพันธ์ 2558
5782558การประยุกต์ทฤษฎีภาวะผู้นำของมาคิอาแวลลีเพื่อวิเคราะห์คุณลักษณะของผู้นำทางการเมืองไทย
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
พิสิษฐิกุล แก้วงาม
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.2014 กุมภาพันธ์ 2558
5792558การบริหารจัดการเขตแดนระหว่างไทย-พม่า : กรณีศึกษาบริเวณแม่น้ำสาย และแม่น้ำรวก จังหวัดเชียงราย
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
พัชยา เลือดชัยพฤกษ์
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.2014 กุมภาพันธ์ 2558
5802558การพัฒนาสังคมแห่งความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์สู่สังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
สำราญ ท้าวเงิน
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.2014 กุมภาพันธ์ 2558
5812558ผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมจากโครงการรับจำนำข้าวของชาวนา ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
กิติยวดี สีดา
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.2014 กุมภาพันธ์ 2558
5822558การปรับตัวในการเรียนในระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หมู่เรียน 5611020231 และ 5611020232 ในรายวิชากฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
มนัสนันท์ ปิ่นพิทักษ์
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.2014 กุมภาพันธ์ 2558
5832558วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุที่ทำให้เกิดการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ผิดพลาดของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
จีรพรรณ พรหมประเสริฐ
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.2014 กุมภาพันธ์ 2558
5842558การทำงานเป็นทีมของโรงเรียนปริยัติสามัญในจังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
วิฑูรย์ วีรศิลป์
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.2014 กุมภาพันธ์ 2558
5852558ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเชื่อทางการเมืองของคนไทย : ศึกษากรณีจังหวัดพิจิตร
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
อภิไท สอนทอง
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.2014 กุมภาพันธ์ 2558
5862558การศึกษาสภาพและปัญหาในการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาของครูผู้สอนในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
อาทิตยา ขาวพราย
  [คณะครุศาสตร์]
0.2014 กุมภาพันธ์ 2558
5872558เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกับการปฏิบัติตามมาตรฐาน
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ไพศาล สุธีบรรเจิด
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.2029 มกราคม 2558
5882558การวิเคราะห์จำแนกปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการเรียนสูงและต่ำของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
อนุวัติ คูณแก้ว
  [คณะครุศาสตร์]
0.601 มกราคม 2558
5892558อำนาจผลประโยชน์ทางการเมืองกับการวิเคราะห์กำหนดนโยบายสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ณัฐวุฒิ บุ้งจันทร์
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.801 มกราคม 2558
5902558การพัฒนาทางการเมืองกับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองในสังคมไทย (พ.ศ. 2549 – 2556)
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ณัฐวุฒิ บุ้งจันทร์
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.801 มกราคม 2558
5912558ความขัดแย้งในระบบราชการระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ณัฐวุฒิ บุ้งจันทร์
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.801 มกราคม 2558
5922558นโยบายรัฐกับการจัดสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัดพิษณุโลก
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ณัฐวุฒิ บุ้งจันทร์
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.801 มกราคม 2558
5932558Evaluation of the “Grow Everything to Eat and Eat Everything to Cultivate” Project : A Case in Subsamortod Sub-District, Bung Samphan District, Phetchabun Province, Thailand
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
สมบัติ บุญเลี้ยง
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
1.001 มกราคม 2558
5942558Numerical results of energy in circuit with damped alternating emf
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
สุพจน์ เกิดมี
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.401 มกราคม 2558
5952558Effects of strain on the Schwinger pair creation in graphene
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
อาทิตย์ หู้เต็ม
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
1.001 มกราคม 2558
5962558Evaluated Excited-State Time-Independent Correlation Function and Eigenfunction of the Harmonics Oscillator Cosine Asymmetric Potential via Numerical Shooting Method
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
อาทิตย์ หู้เต็ม
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
1.001 มกราคม 2558
5972558ผลของไฮโดรคอลลอยด์ต่อคุณภาพของแป้งก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูป
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ขวัญจิตต์ อนุกูลวัฒนา
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.601 มกราคม 2558
5982558ปริมาณสารอาหารในน้ำและการเจริญเติบโตของสาหร่ายเตาในแหล่งน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ณัฐรินทร์ ศิริรัตนนันท์
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.801 มกราคม 2558
5992558การออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ปั๊มโลหะเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าของที่ระลึกพวงกุญแจโลหะรูปฝักมะขาม กลุ่มสตรีก้าวหน้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ และสำรวจความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ธรรม์ณชาติ วันแต่ง
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.801 มกราคม 2558
6002558สัดส่วนที่เหมาะสมของการใช้แหนเล็ก (Lemna perpusilla) ร่วมกับอาหารเม็ดสำเร็จรูปในการเลี้ยงดูลูกปลานิล
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ณัฐรินทร์ ศิริรัตนนันท์
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.801 มกราคม 2558
6012558ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตชุมชนเมืองเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.801 มกราคม 2558
6022557Institutional Repositories in Thai Universities
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
อาภาภรณ์ วรรณา
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.405 พฤศจิกายน 2557
6032558คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูประกอบการ ทางดานการทองเที่ยว
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
เจน จันทรสุภาเสน
  [คณะวิทยาการจัดการ]
0.601 พฤศจิกายน 2557
6042557คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ประกอบการทางด้านการท่องเที่ยว
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
เจน จันทรสุภาเสน
  [คณะวิทยาการจัดการ]
0.601 พฤศจิกายน 2557
6052557การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกะเทาะเปลือกมะขาม
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
วิทยา หนูช่างสิงห์
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.2030 ตุลาคม 2557
6062557Study of Factors Affecting Artificail Aging of 6061 Aluminum Alloy by Factorial Design
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ธรรม์ณชาติ วันแต่ง
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.4027 กันยายน 2557
6072557กระบวนการเรียนรู้การทำเกษตรชีวภาพเพื่อลดการใช้สารเคมี
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ศศิธร แท่นทอง
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.2011 กันยายน 2557
6082557การป้องกันปัญหายาเสพติดของเยาวชนไทย ภาคเหนือตอนล่างสู่ความเข็มแข้ง ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
สนธยา ชมภู
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.601 กันยายน 2557
6092557ความเชื่อทางการเมืองของนิสิต กรณีศึกษามหาวิทยาลัย ราชภัฏเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
อภิไท สอนทอง
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.801 กันยายน 2557
6102557Genetic Characterization and Phylogenetic Analysis of Echinostomes from Free-Grazing Ducks in Thailand using Ribosomal DNA Sequences
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
กัญญารัตน์ เดือนหงาย
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
1.001 กันยายน 2557
6112557การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์เพื่อการตลาดเชิงรุก
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
กฤษติญา มูลศรี
  [คณะวิทยาการจัดการ]
0.601 สิงหาคม 2557
6122557การแสดงออกของยีนไคติเนสในการต้านทานโรคราในมะขาม
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
สุรเชษฐ เอี่ยมสำอาง
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.601 สิงหาคม 2557
6132557การสกัดเพคตินจากกะหล่ำปลี (Brassica oleracea L.var.capitata L.) ภูทับเบิก ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ธนาวรรณ สุขเกษม
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.601 สิงหาคม 2557
6142557Evaluation of impulse respose function displacement and velocity - sine decaying forcing function via Green's function method
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
อาทิตย์ หู้เต็ม
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.601 สิงหาคม 2557
6152557การปรับปรุงพันธุ์มะขามต้านเชื้อราด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ยีน rbcL ร่วมกับเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการฉายรังสีแกมมา
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
เบญจพร ศรีสุวรมาศ
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.2029 กรกฎาคม 2557
6162557ตัวแบบเฉดทางการเมืองกับการวิจัยอุดมการณ์ทางการเมืองในเชิงปริมาณ
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
พัชยา เลือดชัยพฤกษ์
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.202 กรกฎาคม 2557
6172557กระบวนการพัฒนาการคิดสร้างสรรค์เพื่องานนิเทศศาสตร์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย
  [คณะวิทยาการจัดการ]
0.801 กรกฎาคม 2557
6182557การศึกษาพฤติกรรมการเข้าเรียนของนักศึกษา สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
พิศุทธิ์ บัวเปรม
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.601 กรกฎาคม 2557
6192557การพัฒนาเครื่องกรอกดินใส่ถุงเพาะชำกล้ายางพารา รุ่น 2
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ธรรม์ณชาติ วันแต่ง
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.801 กรกฎาคม 2557
6202557การเตรียมไบโอดีเซลจากน้ำมันที่ใช้แล้วโดยการใช้ถ่านกัมมันต์ดัดแปรเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ปิยรัตน์ มูลศรี
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.2026 มิถุนายน 2557
6212557การศึกษาทัศนคติของผู้รับบริการด้านการแพทย์แผนไทยต่อการบำบัดรักษาโรคด้วยแพทย์แผนไทย
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
สุภาพร วิสุงเร
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.2026 มิถุนายน 2557
6222557การศึกษาอัตราชุกโรคพยาธิเข็มหมุดในเด็กปฐมวัย เขตอำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
กัญญารัตน์ เดือนหงาย
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.2026 มิถุนายน 2557
6232557การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง กลยุทธการเชื่อมโยงปรัชญา การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลและการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
แขก บุญมาทัน
  [คณะครุศาสตร์]
0.2011 มิถุนายน 2557
6242557Social Welfare Needs and Policies for Elderly People in Thailand : A Case Study in Pitsanulok Community
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
สมบัติ บุญเลี้ยง
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
1.001 มิถุนายน 2557
6252557พัฒนาระบบ เปิด-ปิด ไฟฟ้าภายในอาคารด้วยระบบปฏิบัติการสมาร์ทโฟน
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ศิริวรรณ พลเศษ
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.2014 พฤษภาคม 2557
6262557การบริหารงานโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
สุวัฒน์ อินทรประไพ
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.801 พฤษภาคม 2557
6272557Roles of liver fluke infection as risk factor for cholangiocarcinoma
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
กัญญารัตน์ เดือนหงาย
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
1.001 พฤษภาคม 2557
6282557ความเกลียดชัง : สำรวจทฤษฎีและข้อคิดเห็นบางประการ
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
พิสิษฐิกุล แก้วงาม
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.2030 มีนาคม 2557
6292557บทบาทของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลของการปกครองส่วนท้องถิ่น
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
เอกชัย แสงโสดา
  [คณะวิทยาการจัดการ]
0.2021 มีนาคม 2557
6302557การศึกษาคุณลักษณะของครูยุคใหม่
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
อนุวัติ คูณแก้ว
  [คณะครุศาสตร์]
0.2014 กุมภาพันธ์ 2557
6312557การจัดการความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา : รูปแบบและแนวทางประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
น้ำฝน เบ้าทองคำ
  [คณะครุศาสตร์]
0.2014 กุมภาพันธ์ 2557
6322557การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่าย เรื่องเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา สำหรับวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
อิศราพร ชัยงาม
  [คณะครุศาสตร์]
0.2014 กุมภาพันธ์ 2557
6332557Physical performance and six-minute walk test distance in overweight or obese Thais: effects of brisk and twist walking with hand-weight loading exercise training program
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ปรเมษฐ์ วงษ์พุทธิชัย
  [คณะครุศาสตร์]
0.4014 กุมภาพันธ์ 2557
6342557สารต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารฟีนอลลิกทั้งหมดของเห็ดป่าจากป่าชุมชนบ้านน้ำจาง จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
น้ำฝน เบ้าทองคำ
  [คณะครุศาสตร์]
0.6014 กุมภาพันธ์ 2557
6352557การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการย้อมผ้าฝ้ายด้วยสีจากข้าวเหนียวดำและความคงทนของสี
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
น้ำฝน เบ้าทองคำ
  [คณะครุศาสตร์]
0.6014 กุมภาพันธ์ 2557
6362557ความต้องการของชุมชนต่อการให้บริการวิชาการของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ปุณฑริกา สุคนธสิงห์
  [คณะวิทยาการจัดการ]
0.2014 กุมภาพันธ์ 2557
6372557การศึกษารูปแบบการจัดการส่วนประสมการตลาดแบบมีส่วนร่วม ตามแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรหนองรีร่วมใจ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
วิไลพร วงษ์อินทร์
  [คณะวิทยาการจัดการ]
0.2014 กุมภาพันธ์ 2557
6382557การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน : กรณีศึกษาพรมเช็ดเท้า กลุ่มแม่บ้านน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ปุณฑริกา สุคนธสิงห์
  [คณะวิทยาการจัดการ]
0.2014 กุมภาพันธ์ 2557
6392557การพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ณัฐชยา หุมนา
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.2014 กุมภาพันธ์ 2557
6402557พัฒนาความสามารถในการอ่านของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยผ่านข่าวภาษาอังกฤษ
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
สพลเชษฐ์ ประชุมชัย
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.2014 กุมภาพันธ์ 2557
6412557คุณลักษณะของนักปกครองในการพัฒนาชุมชนที่มีความเชื่อแบบดั้งเดิม : กรณีศึกษาบ้านห้วยแดง ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
พิสิษฐิกุล แก้วงาม
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.2014 กุมภาพันธ์ 2557
6422557การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักอิทธิบาท 4 ของเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี อำเภอวิเชียร จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
สุวัฒน์ อินทรประไพ
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.2014 กุมภาพันธ์ 2557
6432557การมีส่วนร่วมของประชาชนในการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ : กรณีศึกษา การคุ้มครองดูแลและรักษาอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
สุวัฒน์ อินทรประไพ
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.2014 กุมภาพันธ์ 2557
6442557ความเชื่อทางการเมืองของนิสิตรัฐประศาสนศาสตร์ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
อภิไท สอนทอง
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.2014 กุมภาพันธ์ 2557
6452557การเมืองเรื่องการปฏิรูปการศึกษา : ศึกษากระบวนการกำหนดนโยบายและความขัดแย้งในกระบวนการนโยบาย
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ธานี สุขเกษม
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.2014 กุมภาพันธ์ 2557
6462557บทบาทของผู้ใหญ่บ้านที่มีต่อการพัฒนาการเมืองในระดับท้องถิ่น ศึกษาเฉพาะอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
อนิรุต บุญพิมพ์
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.2014 กุมภาพันธ์ 2557
6472557บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานสวัสดิการบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
นนทชา ชัยทวิชธานันท์
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.2014 กุมภาพันธ์ 2557
6482557การปรับใช้ขันติธรรมเพื่อสร้างความปรองดอง และบทเรียนบางประการจากการวงศาวิทยาว่าด้วย Toleration
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
พิสิษฐิกุล แก้วงาม
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.2014 กุมภาพันธ์ 2557
6492557การนำศีลห้าไปใช้แก้ปัญหาการทุจริตของบุคลากรภาครัฐ
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
สุวัฒน์ อินทรประไพ
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.2014 กุมภาพันธ์ 2557
6502557การศึกษาเรื่องความตายเพื่อบรรเทาความโลภ โกรธ หลง
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
สุกาญดา ทองคำ
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.2014 กุมภาพันธ์ 2557
6512557วัฒนธรรมทางการเมืองของหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
วิฑูรย์ วีรศิลป์
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.2014 กุมภาพันธ์ 2557
6522557การศึกษาเพื่อพัฒนาการเมือง และการหายไปจากประชาธิปไตยไทยของ “ความอดทนอดกลั้น”
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
พิสิษฐิกุล แก้วงาม
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.2014 กุมภาพันธ์ 2557
6532557การบำบัดน้ำเสียชุมชนด้วยถ่านกัมมันต์จากเมล็ดมะขาม
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ฤทัยรัตน์ น้อยคนดี
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.2014 กุมภาพันธ์ 2557
6542557ความต้องการการท่องเที่ยวและปัจจัยส่งเสริมการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
หยาดพิรุณ ศุภรากรสกุล
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.2014 กุมภาพันธ์ 2557
6552557การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและความสัมพันธ์กับแหล่งที่อยู่อาศัยของนกในอ่างเก็บน้ำคลองลำกง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
สุวิทย์ วรรณศรี
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.2014 กุมภาพันธ์ 2557
6562557การศึกษา ความหลากหลายทางชีวภาพในอ่างเก็บน้ำคลองลำกง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
สุวิทย์ วรรณศรี
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.2014 กุมภาพันธ์ 2557
6572557ความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรบริเวณพื้นที่ภูแผงม้า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
สุวิทย์ วรรณศรี
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.2014 กุมภาพันธ์ 2557
6582557ฝิ่นในวัฒนธรรมม้ง
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
นฤมล จันทร์มา
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.2014 กุมภาพันธ์ 2557
6592557การศึกษาคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำคลองลำกง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
สุวิทย์ วรรณศรี
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.2014 กุมภาพันธ์ 2557
6602557เครื่องอบข้าวเปลือกพลังงานไมโครเวฟอัตโนมัติ
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
เอนกพงศ์ ธรรมาธิวัฒน์
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.2014 กุมภาพันธ์ 2557
6612557การวิเคราะห์จำแนกปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการเรียนสูงและต่ำของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
อนุวัติ คูณแก้ว
  [คณะครุศาสตร์]
0.2014 กุมภาพันธ์ 2557
6622557การออกแบบและพัฒนาเครื่องกรอกน้ำจิ้ม
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.2014 กุมภาพันธ์ 2557
6632557การออกแบบและพัฒนาชุดดันรังไหมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บรังไหมจากจ่อไม้โดยใช้วัสดุที่มีความยืดหยุ่น
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
สุวิมล เทียกทุม
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.2014 กุมภาพันธ์ 2557
6642557ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการปฏิบัติการทดสอบวิเคราะห์ขนาดของดินเม็ดหยาบ โดยวิธีตะแกรงร่อนในวิชาปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
สุชิรา นวลกำแหง
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.2014 กุมภาพันธ์ 2557
6652557The Development of Health Communication Support System behind Flood
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
พณณา ตั้งวรรณวิทย์
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.4012 กุมภาพันธ์ 2557
6662557การมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนแบบบูรณาการรายวิชา ความจริงของชีวิต
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
วิฑูรย์ วีรศิลป์
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.2029 มกราคม 2557
6672557วิกฤติเชิงคุณค่าของประชาธิปไตยไทย : ประชาธิปไตยแบบชนชั้นนำกับความเท่าเทียม(เทียม) ในพื้นฐานตรรกะว่าด้วยการทำประชามติเรื่องความปรองดองในทางการเมือง
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
พิสิษฐิกุล แก้วงาม
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.2023 มกราคม 2557
6682557การออกแบบและสร้างเครื่องทำขนมผิง
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ธรรม์ณชาติ วันแต่ง
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.2023 มกราคม 2557
6692557การศึกษาบริบทชุมชนเพื่อการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในเขตตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ตรียากานต์ พรมคำ
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.401 มกราคม 2557
6702557การเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยในเมียนมาร์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ธานี สุขเกษม
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.401 มกราคม 2557
6712557การศึกษาผลการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
กอบกาญจน์ วิเศษรัมย์
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.601 มกราคม 2557
6722557การสร้างประชาธิปไตยในเมียนมาร์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ธานี สุขเกษม
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.801 มกราคม 2557
6732557นิเวศวิทยา หลักการเทคนิคการศึกษาและนิเวศวิทยาประยุกต์
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
พวงผกา แก้วกรม
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
1.001 มกราคม 2557
6742557Calculation of the tunneling time using the extended probability of the quantum histories approach
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
อาทิตย์ หู้เต็ม
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
1.001 มกราคม 2557
6752557Evaluation of correlation functions and wave-functions of the Gaussian random potentials by numerical shooting method
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
อาทิตย์ หู้เต็ม
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
1.001 มกราคม 2557
6762557Evaluate Correlation Function for Excited-State of the Harmonics Oscillator Sine Asymmetric Potential via Numerical Shooting Method
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
อาทิตย์ หู้เต็ม
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
1.001 มกราคม 2557
6772557Evaluate Correlation Function forthe Harmonics Oscillator Gaussian-Cosine Rational Symmetric Double-well Potential via Numerical Shooting Method
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
อาทิตย์ หู้เต็ม
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
1.001 มกราคม 2557
6782557Evaluate Correlation Function, Wave Function and Energy of the Harmonics Oscillator Hyperbolic Secant-Cosine Rational Asymmetric Potential via Numerical Shooting Method
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
อาทิตย์ หู้เต็ม
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
1.001 มกราคม 2557
6792557Correlation Function of Gaussian-Sine Asymmetric Potential by Shooting Method
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
อาทิตย์ หู้เต็ม
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
1.001 มกราคม 2557
6802557Correlation Function of Modified Gaussian-Sine Rational Asymmetric Potential via Numerical Shooting Technique
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
อาทิตย์ หู้เต็ม
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
1.001 มกราคม 2557
6812557Evaluate Correlation Function of the Harmonics Oscillator Gaussian Cosine Angle Two Degree Rational Asymmetric Potential via NSM
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
อาทิตย์ หู้เต็ม
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
1.001 มกราคม 2557
6822557Determine Impulse Response Displacement Function of Exponential-Cosine Decaying Forcing Function from Green'ร Function Technique
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
อาทิตย์ หู้เต็ม
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
1.001 มกราคม 2557
6832557Correlation Function of Gaussian Rational Asymmetric Potential by Shooting Method
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
อาทิตย์ หู้เต็ม
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
1.001 มกราคม 2557
6842557Atomic Density Fluctuation of Harmonic Scillator Cosine Asymmetric Potential via Numerical Shooting Method
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
อาทิตย์ หู้เต็ม
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
1.001 มกราคม 2557
6852557Evaluation of Density Matrix and Helmholtz free Energy for Harmonic Oscillator Asymmetric Potential via Feynmans Approach
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
อาทิตย์ หู้เต็ม
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
1.001 มกราคม 2557
6862557Using HAZOP and FTA to Analyse Security Vulnerability of Web Application and Infrastructure
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ภูมิศักดิ์ สนามชัยสกุล
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.401 มกราคม 2557
6872557แผ่นเกราะกันกระสุนจากวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ธรรม์ณชาติ วันแต่ง
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.401 มกราคม 2557
6882557การสังเคราะห์ตัวควบคุมแบบ PI, PD และ PID โหมดกระแสโดยใช้ AD844 A Synthesis of Current-mode PI, PD และ PID Controllers Employing AD844
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
กฤษฏิ์พนธ์ พรรณรัตนชัย
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.601 มกราคม 2557
6892557โครงการพัฒนาเครื่องทำขนมผิง
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ธรรม์ณชาติ วันแต่ง
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
1.001 มกราคม 2557
6902557โครงการพัฒนาเครื่องกรอก-ปอกข้าวหลาม
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
วิทยา หนูช่างสิงห์
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
1.001 มกราคม 2557
6912556The Relaxed Eddy Accumulation for Estimating Aerosols Dry Deposition above Tropical Forest
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
กาญจน์ คุ้มทรัพย์
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.254 ตุลาคม 2556
6922556แบบจำลองกำหนดการเชิงคณิตศาสตร์สำหรับวางแผนการผลิตน้ำมันก๊าซธรรมชาติ
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ธนภัทร วรปัสสุ
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.2511 กันยายน 2556
6932556การศึกษาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจโดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ของนักเรียนวิชาเอกภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ภูมินทร์ เหลาอำนาจ
  [คณะครุศาสตร์]
0.251 กรกฎาคม 2556
6942556การศึกษาบุคลิกภาพและความสามารถในการปรับตัวของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
สุภาพร ชูสาย
  [คณะครุศาสตร์]
0.251 กรกฎาคม 2556
6952556การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเส้นจากแป้งถั่วเขียวเพาะงอก
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
กฤติกา บูรณโชคไพศาล
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.251 กรกฎาคม 2556
6962556การพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ยุภา คำตะพล
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.251 กรกฎาคม 2556
6972556การออกแบบและสร้างเครื่องกรอกดินใส่ถุงเพาะชำกล้ายางพารา
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ธรรม์ณชาติ วันแต่ง
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.251 กรกฎาคม 2556
6982556การศึกษาการเรียนรู้ตามอัธยาศัยด้านกฎหมายของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ : กรณีศึกษาโรงเรียนวิทยานุกูลนารี
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
สมยศ จันทรสมบัติ
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.251 กรกฎาคม 2556
6992556การศึกษาระดับค่าความสว่างสำหรับการคัดแยกฝักมะขามเสีย
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ณัฐพล ภู่ระหงษ์
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.2522 พฤษภาคม 2556
7002556The Comparison of Point Estimation for Parameter for Geometric Distribution Data in Small Sample Size
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
หยาดพิรุณ ศุภรากรสกุล
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.2514 พฤษภาคม 2556
7012556แนวการศึกษากระบวนการไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยในชนบท
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ฐากูร อนุสรณ์พาณิชกุล
  [คณะวิทยาการจัดการ]
0.251 พฤษภาคม 2556
7022556Efficient method for protoplast isolation of Jatropha curcas L.
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
นุชจรี สิงห์พันธ์
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.2517 มกราคม 2556
7032556คุณภาพการทำงานของบุคลากรส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
สุภัทธนีย์ ขุนสิงห์สกุล
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.251 มกราคม 2556