[รายละเอียดนักวิจัย] 2564 : การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อจุลชีพจากสารสกัดสมุนไพรและการพัฒนาฐานข้อมูลสมุนไพรเศรษฐกิจ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

#นักวิจัยหน่วยงาน/คณะสถานะสัดส่วนร้อยละ
1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมล อยู่สุขคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวหน้าโครงการ60
2อาจารย์วรรณวัฒน์ อินทองคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้ร่วมวิจัย40