[รายละเอียดนักวิจัย] 2562 : ระบบสืบค้นข้อมูลเชิงความหมายด้วยออนโทโลยี เพื่อการจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการควบคุมโรคและแมลงศัตรูมะขามหวานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

#นักวิจัยหน่วยงาน/คณะสถานะสัดส่วนร้อยละ
1อาจารย์ ดร. พิมพ์พรรณ ทิพยแสงคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมหัวหน้าโครงการ70
2อาจารย์ศานต์ พานิชสิติคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมผู้ร่วมวิจัย30