[รายละเอียดนักวิจัย] 2562 : การจัดการเทคโนโลยีเครื่องต้นแบบอัดยางขอบมุ้งลวด (แบบบานเปิด) สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจอลูมิเนียมขนาดย่อม อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

#นักวิจัยหน่วยงาน/คณะสถานะสัดส่วนร้อยละ
1อาจารย์เอราวัณ ชาญพหลคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมหัวหน้าโครงการ70
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรัตว์ รัตนวัยคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมผู้ร่วมวิจัย10
3อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมผู้ร่วมวิจัย10
4อาจารย์หทัยนุช จันทร์ชัยภูมิคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมผู้ร่วมวิจัย10