[รายละเอียดนักวิจัย] 2561 : แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานของงานบริหารและธุรการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

#นักวิจัยหน่วยงาน/คณะสถานะสัดส่วนร้อยละ
1นางวิลาวัลย์ เฉลิมพงษ์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมหัวหน้าโครงการ70
2ศิริลักษณ์ บุญศิริคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมผู้ร่วมวิจัย10
3นางสาววิไล สุกแก้วคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมผู้ร่วมวิจัย10
4นางกุลทินี ปานแดงคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมผู้ร่วมวิจัย10