[รายละเอียดนักวิจัย] 2561 : วิถีไทย และวัฒนธรรมประชาธิปไตย : ศึกษากรณีจังหวัดเพชรบูรณ์

#นักวิจัยหน่วยงาน/คณะสถานะสัดส่วนร้อยละ
1อาจารย์ ดร. โดมธราดล อนันตสานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์หัวหน้าโครงการ60
2อาจารย์สุกาญดา ทองคำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ผู้ร่วมวิจัย20
3อาจารย์ ดร. อภิไท สอนทองคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ผู้ร่วมวิจัย20