[รายละเอียดนักวิจัย] 2561 : ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานบุคล ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

#นักวิจัยหน่วยงาน/คณะสถานะสัดส่วนร้อยละ
1อาจารย์อ้อมทิพย์ อุตตโมคณะวิทยาการจัดการหัวหน้าโครงการ60
2อาจารย์ชัญญภัทร นกมั่นคณะวิทยาการจัดการผู้ร่วมวิจัย10
3อาจารย์ชัชากร คัชมาตย์คณะวิทยาการจัดการผู้ร่วมวิจัย10
4อาจารย์สุวิมล พันธ์โตคณะวิทยาการจัดการผู้ร่วมวิจัย10
5อาจารย์ปิยะนุช พรหมประเสริฐคณะวิทยาการจัดการผู้ร่วมวิจัย10