รายละเอียดข้อมูลจำนวนโครงการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สถานะโครงการ : กำลังดำเนินการ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเภททุน : วิจัยสถาบัน
#โครงการวิจัย
1พัฒนาระบบตรวจเช็คกระแสไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : หรรษธร ขวัญหอม
2พัฒนาระบบแจ้งการรับส่งพัสดุ สำนักงานอธิการบดี
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : วรรณภัสร์ ปราบพาลา