รายละเอียดข้อมูลจำนวนโครงการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สถานะโครงการ : กำลังดำเนินการ   สถาบันวิจัยและพัฒนา
ประเภททุน : วิจัยสถาบัน
#โครงการวิจัย
1การศึกษาพัฒนาระบบการตีพิมพ์วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : ชุติมา พุฒอ่อน
2การศึกษาความต้องการรับบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาหมู่บ้านในพื้นที่เป้าหมาย กชช. 2ค จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : รัดดา สำราญพันธุ์