รายละเอียดข้อมูลจำนวนโครงการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สถานะโครงการ : กำลังดำเนินการ   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประเภททุน : วิจัยสถาบัน
#โครงการวิจัย
1ปัญหาและการแก้ไขการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : สุนิต สร้อยทอง
2การประเมิน สภาพความปลอดภัย ห้องปฏิบัติการชีววิทยา ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ตามมาตรฐาน ESPReL
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : สมเพียร ฟักทอง
3การจัดการศึกษาออนไลน์ระบบเปิดแบบ MOOC ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : แสงจันทร์ สอนสว่าง
4การเปรียบเทียบระบบและกลไกการติดตามการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : ลักษณ์คณา กิจจรัส
5การพัฒนาความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัยเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (ESPReL)
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : วรินธร ชาติสุภาพ