รายละเอียดข้อมูลจำนวนโครงการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สถานะโครงการ : กำลังดำเนินการ   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประเภททุน : นักวิจัยรุ่นใหม่
#โครงการวิจัย
1เซลล์พันธุศาสตร์และสัณฐานวิทยาของปลาก้างในพื้นที่ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : สุมาลี พิมพันธุ์