รายละเอียดข้อมูลจำนวนโครงการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สถานะโครงการ : กำลังดำเนินการ   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประเภททุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
#โครงการวิจัย
1การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อพัฒนา การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
    ประเภทโครงการ : แผนงานวิจัย   โดย : กาญจน์ คุ้มทรัพย์
2การวิเคราะห์เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์
    ประเภทโครงการ : ชุดโครงการวิจัยย่อย   โดย : กาญจน์ คุ้มทรัพย์
3โมเดลการคาดการณ์แนวโน้มการท่องเที่ยว อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล และโครงข่ายประสาทเทียม
    ประเภทโครงการ : ชุดโครงการวิจัยย่อย   โดย : เจษฎาพร ปาคำวัง
4การส่งเสริมเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์วิสาหกิจชุมชน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง
    ประเภทโครงการ : ชุดโครงการวิจัยย่อย   โดย : รุจิรา คุ้มทรัพย์
5การศึกษาผลของกระบวนการห่อหุ้มต่อความคงตัวของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตรพื้นที่เขาค้อ
    ประเภทโครงการ : แผนงานวิจัย   โดย : ชชุรัตน์ ศรีจันทวงศ์
6ผลของสภาวะการเอนแคปซูเลชันโดยการทำแห้งแบบพ่นฝอยน้ำสกัดกระชายดำ
    ประเภทโครงการ : ชุดโครงการวิจัยย่อย   โดย : วิลาสินี ดีปัญญา
7ผลของการห่อหุ้มต่อสมบัติของน้ำมัน อะโวกาโด
    ประเภทโครงการ : ชุดโครงการวิจัยย่อย   โดย : ขวัญจิตต์ อนุกูลวัฒนา
8ผลของสภาวะอบแห้งแบบพ่นฝอยต่อคุณลักษณะทางกายภาพของน้ำเสาวรสผง
    ประเภทโครงการ : ชุดโครงการวิจัยย่อย   โดย : ขนิษฐา ศรีนวล
9บูรณาการเทคโนโลยีออนโทโลยีเพื่อแนะนำแหล่งท่องเที่ยว อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
    ประเภทโครงการ : แผนงานวิจัย   โดย : ฐิณาภัณฑ์ นิธิยุวิทย์
10ระบบแนะนำแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอำเภอเขาค้อด้วยหลักการออนโทโลยี
    ประเภทโครงการ : ชุดโครงการวิจัยย่อย   โดย : ฐิณาภัณฑ์ นิธิยุวิทย์
11ระบบแนะนำแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและประเพณีอำเภอเขาค้อด้วยหลักการออนโทโลยี
    ประเภทโครงการ : ชุดโครงการวิจัยย่อย   โดย : ทัสนันทน์ ตรีนันทรัตน์
12ระบบแนะนำแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตรอำเภอเขาค้อด้วยหลักการออนโทโลยี
    ประเภทโครงการ : ชุดโครงการวิจัยย่อย   โดย : ยุภา คำตะพล
13การศึกษาคุณค่าและการนำไปใช้ประโยชน์ของพืชมหัศจรรย์ "ถั่วดาวอินคา" เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบ้านน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : เสาวภา ชูมณี
14การตรวจสอบปริมาณสารเคมีและปรสิตที่ก่อโรคในปูน้ำจืดที่พบในระบบนิเวศแหล่งน้ำของจังหวัดเพชรบูรณ์
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : พวงผกา แก้วกรม
15การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของกาแฟในพื้นอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยเทคนิคเครื่องหมายโมเลกุลเอสเอสอาร์
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : สุรเชษฐ เอี่ยมสำอาง
16ฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน และฤทธิ์กระตุ้นการสังเคราะห์เม็ดสีเมลานินของสารสกัด ผักตบไทย (Monochoria hastate (L.) Solms.)
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : สุรางค์รัตน์ พันแสง
17การศึกษาประสิทธิภาพการผลิตไบโอเอทานอลของยีสต์ 3 สายพันธุ์ด้วยกระบวนการเซลลูโลซิกเอทานอล
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : ธนาวรรณ สุขเกษม
18การเพิ่มปริมาณแป้งต้านทานการย่อยในข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่ปลูกในจังหวัดเพชรบูรณ์
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : ศศิธร แท่นทอง
19การศึกษาฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย สแตฟฟิโลคอคคัส ออเรียสที่ดื้อต่อยาเมทิลซิลิน ในสารสกัดหยาบเสลดพังพอนตัวเมียและเมล็ดหัวผักกาดขาว อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : กมล อยู่สุข
20ขีดความสามารถในการรองรับด้านนันทนาการของอุทยานแห่งชาติเขาค้อ
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : ธนาวรรณ พิณะเวศน์
21การหาประสิทธิภาพตัวเก็บประจุไฟฟ้าของ CCTO เซรามิกส์ที่เติมถ่านกัมมันต์ที่ได้จากฝักมะขาม
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : ศานิตย์ สุวรรณวงศ์
22ลักษณะเฉพาะของไลน์กราฟของ k-ไฮเพอร์กราฟเอกรูป
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : ศุภาวัลย์ นันตา
23คุณลักษณะของสมบัติจุดตรึงความต่อเนื่องแบบเอสเบต้า
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : อาดุลย์ จงรักษ์
24ช่วงความเชื่อมั่นของค่าเฉลี่ยประชากรภายใต้การสุ่มโดยใช้ความน่าจะเป็นในการเลือกไม่เท่ากัน
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : ชูเกียรติ โพนแก้ว
25การศึกษาการสกัดน้ำมัน ปริมาณคาเฟอีน สารประกอบฟีนอลิก และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากกากกาแฟในอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : ศศิกานต์ ปานปราณีเจริญ
26การศึกษาชนิดและอัตราส่วนของถ่านชีวภาพจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ต่อสมบัติของดิน การเจริญเติบโต และผลผลิต ของผักกาดขาวปลีที่ปลูกในพื้นที่ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : อิสระ ตั้งสุวรรณ์
27การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เชิงเหตุผล เรื่อง อนุพันธ์ ด้วยโปรแกรม GEOGEBRA
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : อภิวัฒน์ คำภีระ