รายละเอียดข้อมูลจำนวนโครงการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สถานะโครงการ : กำลังดำเนินการ   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประเภททุน : เพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
#โครงการวิจัย
1การพัฒนารูปแบบการเชื่อมโยงสรรพสิ่งเพื่อเพิ่มศักยภาพการใช้ประโยชน์ผักพื้นบ้านจังหวัดเพชรบูรณ์
    ประเภทโครงการ : แผนงานวิจัย   โดย : พณณา ตั้งวรรณวิทย์
2การพัฒนาแอพพลิเคชั่นภาพเสมือนจริงเพื่อการเรียนรู้ผักพื้นบ้าน
    ประเภทโครงการ : ชุดโครงการวิจัยย่อย   โดย : ดวงจันทร์ สีหาราช
3การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการองค์ความรู้และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นทางวัฒนธรรมและประเพณี ชาวเขาเผ่าม้ง บ้านเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : ดวงจันทร์ สีหาราช