รายละเอียดข้อมูลจำนวนโครงการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สถานะโครงการ : กำลังดำเนินการ   คณะวิทยาการจัดการ
ประเภททุน : ทุนภายในคณะ
#โครงการวิจัย
1ปัจจัยการสื่อสารภายในองค์กรที่ส่งผลต่อการเปิดรับข่าวสารของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : ปิลันธนา สงวนบุญญพงษ์
2การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริการโฮมสเตย์ กรณีศึกษา โฮมสเตย์บ้านสนสวย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : จตุพร จันทร์เพชร
3การพัฒนาตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน เพื่อเพิ่มความ สามารถในการแข่งขัน : กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์ชาใบหม่อน กลุ่มอาชีพหนองแม่นา หมู่ 6 อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : ปุณฑริกา สุคนธสิงห์
4ความผูกพันต่อองค์การที่มีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของบุคลากร มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพชรบูรณ์
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : ปิยะนุช พรหมประเสริฐ
5การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพไส้เมี่ยงสมุนไพร จังหวัดเพชรบูรณ์
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : วิภาวดี ผกามาศ
6พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อโฮมสเตย์เสลี่ยงแห้ง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : นันทกานต์ ศรีปลั่ง
7พฤติกรรมการรับรู้ของนักท่องเที่ยวที่มีต่อรีสอร์ทที่พักผ่านการสื่อสารทางการตลาดในอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : ปราณีต ใจหนัก
8การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลต่อการใช้อินเทอร์เน็ตในกระบวนการเรียนรู้ของบุคลากร กรณีศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพชรบูรณ์
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : ชลลดา ม่วงธนัง
9อิทธิพลของพฤติกรรมผู้ประกอบการ ความสามารถในการปรับตัว และความสามารถทางนวัตกรรมที่มีผลต่อผลการดำเนินงานทางธุรกิจ : ข้อมูลเชิงประจักษ์จากโครงการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : เจน จันทรสุภาเสน