รายละเอียดข้อมูลจำนวนโครงการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สถานะโครงการ : กำลังดำเนินการ   คณะวิทยาการจัดการ
ประเภททุน : แหล่งทุนภายนอก
#โครงการวิจัย
1การสร้างมูลค่าและการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มสินค้าอัตลักษณ์วิถีไทยจังหวัดเพชรบูรณ์ : กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจทอผ้าบ้านเนินละคร ตำบลนาสนุน อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : ปิยะวัน เพชรหมี