รายละเอียดข้อมูลจำนวนโครงการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สถานะโครงการ : กำลังดำเนินการ   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประเภททุน : วิจัยสถาบัน
#โครงการวิจัย
1แนวทางการพัฒนางานการจัดทำคำของบประมาณและงานเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี : กรณีศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : จรุวัตร คำยอด