รายละเอียดข้อมูลจำนวนโครงการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สถานะโครงการ : กำลังดำเนินการ   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประเภททุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
#โครงการวิจัย
1ตัวแบบที่ดีในการบริหารจัดการขยะชุมชนแบบครบวงจร : กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : พัชยา เลือดชัยพฤกษ์
2การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Khaokoh: Switzerland of Thailand สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : สพลเชษฐ์ ประชุมชัย
3กระบวนการเรียนรู้การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเพื่อเสริมสร้างชุมชนต้นแบบ
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : มนัสนันท์ ปิ่นพิทักษ์
4การสร้างทุนทางภาษาและวัฒนธรรมชาวลีซอ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : สำราญ ท้าวเงิน
5การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากภายใต้กลไกประชารัฐสู่ศูนย์กลางตลาดสินค้า นวัตกรรมทางการเกษตรในพื้นที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : จุฬา เจริญวงค์
6มาตรการทางกฎหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่มีประสิทธิภาพในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : นงลักษณ์ อานี
7สัญวิทยาทางการเมืองของพระตำหนักเขาค้อ
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : พิสิษฐิกุล แก้วงาม