รายละเอียดข้อมูลจำนวนโครงการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการวิจัยเดี่ยว : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประเภททุน : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
#โครงการวิจัย
1ภาวะสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน จังหวัดเพชรบูรณ์
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : นฤมล จันทร์มา
2การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและคาร์บอนฟุตพริ้นท์การผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก : กรณีศึกษาโรงงานขนาดเล็กของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : พรทวี กองร้อย
3การคัดเลือกแอคติโนแบคทีเรียจากข้าวอินทรีย์ : การผลิตกรดอินโดล-3-แอซีติก และการนำไปใช้ส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้นข้าว
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : กานต์ แย้มพงษ์
4คุณลักษณะของเมมเบรนคอมโพสิทที่เติมแต่งด้วยอนุภาค นาโนซิลิกาและไททาเนียมแบบมีรูพรุนที่สังเคราะห์ด้วยวิธีอย่างง่าย
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : ฉลาด ยืนยาว
5การศึกษาโครงสร้างและสมบัติอิเล็คทรอนิกส์ของวัสดุนาโน สำหรับก๊าซเซนเซอร์ด้วยวิธี SCC-DFTB
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : เกรียงไกร ทิมศร
6M เมทริกซ์จาคอปส์ธาล ขนาด 3x3 และสมบัติของ Mn ที่สัมพันธ์กับค่าเฉพาะ
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : ทิวาพร ขันผนึก
7การรู้จำตัวเลขไทยที่เขียนด้วยลายมือด้วยการเรียนรู้เชิงลึก
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : เขมปริต ขุนราชเสนา
8ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้สุขภาพกับการจัดการตนเองในผู้ป่วยโรคเบาหวานของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 กรณีศึกษาโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดเพชรบูรณ์
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : ไพฑูรย์ สอนทน
9การพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณ์พกพา เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ จังหวัดเพชรบูรณ์
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : อนุพงษ์ สุขประเสริฐ
10การทำนายการตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกเรียน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ด้วยเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมและต้นไม้ตัดสินใจ
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : เจษฎาพร ปาคำวัง