รายละเอียดข้อมูลจำนวนโครงการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการวิจัยเดี่ยว : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประเภททุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
#โครงการวิจัย
1การศึกษาคุณค่าและการนำไปใช้ประโยชน์ของพืชมหัศจรรย์ "ถั่วดาวอินคา" เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบ้านน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : เสาวภา ชูมณี
2การตรวจสอบปริมาณสารเคมีและปรสิตที่ก่อโรคในปูน้ำจืดที่พบในระบบนิเวศแหล่งน้ำของจังหวัดเพชรบูรณ์
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : พวงผกา แก้วกรม
3การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของกาแฟในพื้นอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยเทคนิคเครื่องหมายโมเลกุลเอสเอสอาร์
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : สุรเชษฐ เอี่ยมสำอาง
4ฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน และฤทธิ์กระตุ้นการสังเคราะห์เม็ดสีเมลานินของสารสกัด ผักตบไทย (Monochoria hastate (L.) Solms.)
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : สุรางค์รัตน์ พันแสง
5การศึกษาประสิทธิภาพการผลิตไบโอเอทานอลของยีสต์ 3 สายพันธุ์ด้วยกระบวนการเซลลูโลซิกเอทานอล
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : ธนาวรรณ สุขเกษม
6การเพิ่มปริมาณแป้งต้านทานการย่อยในข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่ปลูกในจังหวัดเพชรบูรณ์
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : ศศิธร แท่นทอง
7การศึกษาฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย สแตฟฟิโลคอคคัส ออเรียสที่ดื้อต่อยาเมทิลซิลิน ในสารสกัดหยาบเสลดพังพอนตัวเมียและเมล็ดหัวผักกาดขาว อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : กมล อยู่สุข
8ขีดความสามารถในการรองรับด้านนันทนาการของอุทยานแห่งชาติเขาค้อ
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : ธนาวรรณ พิณะเวศน์
9การหาประสิทธิภาพตัวเก็บประจุไฟฟ้าของ CCTO เซรามิกส์ที่เติมถ่านกัมมันต์ที่ได้จากฝักมะขาม
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : ศานิตย์ สุวรรณวงศ์
10ลักษณะเฉพาะของไลน์กราฟของ k-ไฮเพอร์กราฟเอกรูป
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : ศุภาวัลย์ นันตา
11คุณลักษณะของสมบัติจุดตรึงความต่อเนื่องแบบเอสเบต้า
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : อาดุลย์ จงรักษ์
12ช่วงความเชื่อมั่นของค่าเฉลี่ยประชากรภายใต้การสุ่มโดยใช้ความน่าจะเป็นในการเลือกไม่เท่ากัน
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : ชูเกียรติ โพนแก้ว
13การศึกษาการสกัดน้ำมัน ปริมาณคาเฟอีน สารประกอบฟีนอลิก และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากกากกาแฟในอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : ศศิกานต์ ปานปราณีเจริญ
14การศึกษาชนิดและอัตราส่วนของถ่านชีวภาพจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ต่อสมบัติของดิน การเจริญเติบโต และผลผลิต ของผักกาดขาวปลีที่ปลูกในพื้นที่ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : อิสระ ตั้งสุวรรณ์
15การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เชิงเหตุผล เรื่อง อนุพันธ์ ด้วยโปรแกรม GEOGEBRA
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : อภิวัฒน์ คำภีระ