รายละเอียดข้อมูลจำนวนโครงการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ชุดโครงการวิจัยย่อย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประเภททุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
#โครงการวิจัย
1การวิเคราะห์เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์
    ประเภทโครงการ : ชุดโครงการวิจัยย่อย   โดย : กาญจน์ คุ้มทรัพย์
2โมเดลการคาดการณ์แนวโน้มการท่องเที่ยว อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล และโครงข่ายประสาทเทียม
    ประเภทโครงการ : ชุดโครงการวิจัยย่อย   โดย : เจษฎาพร ปาคำวัง
3การส่งเสริมเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์วิสาหกิจชุมชน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง
    ประเภทโครงการ : ชุดโครงการวิจัยย่อย   โดย : รุจิรา คุ้มทรัพย์
4ผลของสภาวะการเอนแคปซูเลชันโดยการทำแห้งแบบพ่นฝอยน้ำสกัดกระชายดำ
    ประเภทโครงการ : ชุดโครงการวิจัยย่อย   โดย : วิลาสินี ดีปัญญา
5ผลของการห่อหุ้มต่อสมบัติของน้ำมัน อะโวกาโด
    ประเภทโครงการ : ชุดโครงการวิจัยย่อย   โดย : ขวัญจิตต์ อนุกูลวัฒนา
6ผลของสภาวะอบแห้งแบบพ่นฝอยต่อคุณลักษณะทางกายภาพของน้ำเสาวรสผง
    ประเภทโครงการ : ชุดโครงการวิจัยย่อย   โดย : ขนิษฐา ศรีนวล
7ระบบแนะนำแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอำเภอเขาค้อด้วยหลักการออนโทโลยี
    ประเภทโครงการ : ชุดโครงการวิจัยย่อย   โดย : ฐิณาภัณฑ์ นิธิยุวิทย์
8ระบบแนะนำแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและประเพณีอำเภอเขาค้อด้วยหลักการออนโทโลยี
    ประเภทโครงการ : ชุดโครงการวิจัยย่อย   โดย : ทัสนันทน์ ตรีนันทรัตน์
9ระบบแนะนำแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตรอำเภอเขาค้อด้วยหลักการออนโทโลยี
    ประเภทโครงการ : ชุดโครงการวิจัยย่อย   โดย : ยุภา คำตะพล