รายละเอียดข้อมูลจำนวนโครงการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงานวิจัย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประเภททุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
#โครงการวิจัย
1การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อพัฒนา การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
    ประเภทโครงการ : แผนงานวิจัย   โดย : กาญจน์ คุ้มทรัพย์
2การศึกษาผลของกระบวนการห่อหุ้มต่อความคงตัวของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตรพื้นที่เขาค้อ
    ประเภทโครงการ : แผนงานวิจัย   โดย : ชชุรัตน์ ศรีจันทวงศ์
3บูรณาการเทคโนโลยีออนโทโลยีเพื่อแนะนำแหล่งท่องเที่ยว อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
    ประเภทโครงการ : แผนงานวิจัย   โดย : ฐิณาภัณฑ์ นิธิยุวิทย์