รายละเอียดข้อมูลจำนวนโครงการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ชุดโครงการวิจัยย่อย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประเภททุน : เพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
#โครงการวิจัย
1การพัฒนาแอพพลิเคชั่นภาพเสมือนจริงเพื่อการเรียนรู้ผักพื้นบ้าน
    ประเภทโครงการ : ชุดโครงการวิจัยย่อย   โดย : ดวงจันทร์ สีหาราช