รายละเอียดข้อมูลจำนวนโครงการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงานวิจัย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประเภททุน : เพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
#โครงการวิจัย
1การพัฒนารูปแบบการเชื่อมโยงสรรพสิ่งเพื่อเพิ่มศักยภาพการใช้ประโยชน์ผักพื้นบ้านจังหวัดเพชรบูรณ์
    ประเภทโครงการ : แผนงานวิจัย   โดย : พณณา ตั้งวรรณวิทย์