รายละเอียดข้อมูลจำนวนโครงการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการวิจัยเดี่ยว : คณะวิทยาการจัดการ
ประเภททุน : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
#โครงการวิจัย
1การพัฒนาตัวแบบการตลาดกรีนมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อกลุ่มผู้ประกอบการ : หลักฐานเชิงประจักษ์จากความต้องการของผู้บริโภคกรีนในจังหวัดเพชรบูรณ์
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : อำพล ชะโยมชัย
2การพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์ ในยุคไทยแลนด์ 4.0
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : ณัฐแก้ว ข้องรอด
3แนวทางการเพิ่มศักยภาพการจัดการธุรกิจเพื่อรองรับการค้าและการท่องเที่ยว เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจหลวงพระบาง-อินโดจีน-เมาะลำไย
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : กฤษติญา มูลศรี
4ความยากจนและความเหลื่อมล้ำของรายได้ของผู้มีรายได้น้อย กรณีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : พิมพ์พร เกษดี
5การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของโรงเรียนผู้สูงอายุในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : ณัฏฐวัฒน์ แซงภูเขียว
6รูปแบบคุณลักษณะโฮมสเตย์ การรับรู้คุณค่าด้านราคา การรับรู้คุณค่าด้านอารมณ์ที่ส่งผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของผู้รับบริการโฮมสเตย์ในเขตภาคเหนือ
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : สุทธิสินี ถิระธรรมสรณ์
7รูปแบบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและการจัดการนวัตกรรมที่มีผลต่อความสำเร็จวิสาหกิจชุมชนในเขตภาคเหนือตอนล่าง
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : ฐากูร อนุสรณ์พาณิชกุล
8การศึกษาประสิทธิภาพการผลิตและรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ลาดชัน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความอย่างยั่งยืนของรายได้ในจังหวัดเพชรบูรณ์
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : สุพิชชา โชติกำจร
9การพัฒนาชีดความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาดของผู้นำแหล่งท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : พริมาดา บัวหลวง
10การพัฒนารูปแบบผู้ประกอบการเพื่อสังคมเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์สินค้าสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : ปิยะวัน เพชรหมี
11ตัวแบบการลดความสูญเสียจากประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร ที่ส่งผลต่อต้นทุนการฟื้นฟูกิจการของผู้ประกอบการ SMEs
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : กริชชัย ขาวจ้อย