รายละเอียดข้อมูลจำนวนโครงการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการวิจัยเดี่ยว : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประเภททุน : ทุนภายในคณะ
#โครงการวิจัย
1การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ : ศึกษากรณีนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : ธานี สุขเกษม
2แนวทางอนุรักษ์การละเล่นพื้นบ้าน “รำโทน” บ้านป่าแดง ตำบลป่าเลา อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : กมล บุญเขต
3การศึกษาความต้องการจำเป็นในการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : วันวิสาข์ หมื่นจง
4บทบาทของพระสงฆ์ในจังหวัดเพชรบูรณ์กับการพัฒนาสังคมในศตวรรษที่ 21
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : สัญห์สรรป์ศร ยมสีดา
5การศึกษาสภาพปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : ตรียากานต์ พรมคำ
6กระบวนการสร้างประชาธิปไตย : เปรียบเทียบการเมืองประเทศเมียนมากับประเทศไทย
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : อภินันท์ ทะสุนทร
7ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพทาง การเมืองตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ของนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : ณัถฑ์ เขียวงาม
8บทบาทพรรคการเมืองไทยในการสร้างประชาธิปไตย ระหว่างปี 2540 – 2557 ในจังหวัดเพชรบูรณ์
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : ธันยมัย รังสิกรรพุม
9ทัศนคติต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของทหาร : ศึกษากรณีกองพันทหารช่างที่ 8 กองพลทหารม้าที่ 1 จังหวัดเพชรบูรณ์
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : ณัฐวุฒิ สุทธิประภา
10การพัฒนาทักษะการสืบค้นสารสนเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : ภาณุวัชร์ นิรานนท์