รายละเอียดข้อมูลจำนวนโครงการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการวิจัยเดี่ยว : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประเภททุน : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
#โครงการวิจัย
1การพัฒนาทักษะทางภาษาของนักเรียนที่มีข้อบกพร่องทางการเขียนสะกดคำควบกล้ำโดยใช้กิจกรรมเสริมทักษะ
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : กอบกาญจน์ วิเศษรัมย์
2นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสารของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านหนองแม่นา ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : จีรพรรณ พรหมประเสริฐ
3การจัดการองค์ความรู้ว่าด้วยการเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อม
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : ภาราดา ชัยนิคม
4การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมโดยการวาดภาพบันทึกช่วงเวลาและความงามของทิวทัศน์ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : ทรงเกียรติ บัวลอย
5วากยสัมพันธ์ของภาษาชาวบนที่พูดในบ้านน้ำเลา ตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : นิคม โยกัญญา
6นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบบูรณาการ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนในอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : วิภารัศมิ์ พรพฤฒิพันธุ์
7การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไทยร่วมสมัย จากรูปลักษณ์จิตรกรรมฝาผนังวัดศรีมงคล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : ฤทัยทิพย์ รัตนพันธ์
8การจัดการสารสนเทศเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ถนอมผิวน้ำมันรำข้าวจากพันธุ์ข้าวพื้นเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : อาภาภรณ์ วรรณา
9การใช้ข้อคิดที่ได้จากวรรณกรรมเป็นแนวทางส่งเสริมพฤติกรรมของเยาวชน
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : นาฏอนงค์ พวงสมบัติ
10การพัฒนาความสามารถของพนักงานภาครัฐด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : ชุติมา อ่ำทอง
11การพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อส่งเสริมทักษะการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : นงลักษ์ ยุทธศิลปเสวี
12การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของชุมชน เทศบาลเมืองหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : สดุดี คำมี
13การใช้กิจกรรมการละครเพื่อพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : อัญชนา ศรีเรืองฤทธิ์
14ยุทธศาสตร์การดูแลรักษาโบราณสถานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมศิลปากร
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : ธิดารักษ์ ลือชา
15แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองประชาธิปไตย เชิงนโยบายของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : สุภชัย ตรีทศ
16การศึกษาต้นแบบการบริหารท้องถิ่นในสังคมผู้สูงอายุประเทศญี่ปุ่นในศตวรรษที่ 21 กรณีศึกษา เมืองชิซึโอกะ จังหวัดชิซึโอกะ
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : ธีรภัทร กิจจารักษ์
17แนวทางการพัฒนาชุมชนสู่หมู่บ้านท่องเที่ยงวิถีชุมชน โดยเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจชุมชนฐานราก ตำบลบุ่งน้ำเต้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : อรุณ สนใจ