รายละเอียดข้อมูลจำนวนโครงการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการวิจัยเดี่ยว : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประเภททุน : นักวิจัยรุ่นใหม่
#โครงการวิจัย
1การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : อุไรวรรณ ศรีนารางค์
2การสร้างสรรค์จิตรกรรมสื่อผสมแรงบันดาลใจจากคำขวัญประจำจังหวัดเพชรบูรณ์
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : ขวัญจิรา เจียนสกุล
3นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการออกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : หทัยชนก อ่างหิรัญ