รายละเอียดข้อมูลจำนวนโครงการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ชุดโครงการวิจัยย่อย : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประเภททุน : เพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
#โครงการวิจัย
1การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการสู่การพัฒนาธุรกิจเกิดใหม่
    ประเภทโครงการ : ชุดโครงการวิจัยย่อย   โดย : กนิฐา แสงกระจ่าง