รายละเอียดข้อมูลจำนวนโครงการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการวิจัยเดี่ยว : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประเภททุน : แหล่งทุนภายนอก
#โครงการวิจัย
1การฟื้นฟูการผลิตข้าวเหนียวดำพันธุ์ลืมผัวของชาวนาในตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์สู่เกษตรอัจฉริยะต้นแบบ
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : นุชจรี สิงห์พันธ์