รายละเอียดข้อมูลจำนวนโครงการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการวิจัยเดี่ยว : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประเภททุน : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
#โครงการวิจัย
1การพัฒนาเตาอบความร้อนต้นทุนต่ำตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : โกศล พิทักษ์สัตยาพรต
2การพัฒนาระบบประมวลผลภาพจากอากาศยานไร้คนขับ เพื่อการตรวจจับศัตรูทางการเกษตร
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : กฤษฏิ์พนธ์ พรรณรัตนชัย
3การวิเคราะห์และออกแบบสะพานขึงด้วยวิธีการไฟไนต์เอลิเมนต์
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : เอนกพงศ์ ธรรมาธิวัฒน์
4การพัฒนาแผ่นชิ้นไม้อัดความหนาแน่นปานกลางจากภูมิปัญญาฟากไม้ไผ่เพื่อผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดเพชรบูรณ์
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : ขุนแผน ตุ้มทองคำ
5การจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีการอบแห้งกระชายดำ ด้วยพลังงานความร้อนร่วมของรังสีอินฟาเรดและลมร้อน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการอบแห้งกระชายดำของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรไฮแลนด์ ตำบลเข้กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : บุษบากร คงเรือง
6กำลังรับแรงอัดของคอนกรีตที่ใช้หินฝุ่นจากโรงโม่หิน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นส่วนผสมแทนทราย
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : สุชิรา นวลกำแหง
7การหาปัจจัยที่เหมาะสมในการต้านทานการสึกหรอ ของเหล็กกล้าไร้สนิม AISI 304 ในสภาวะกรดและอุณหภูมิสูงของอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โดยออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรียล 23 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : ธรรม์ณชาติ วันแต่ง
8ผลของการใช้ละอองข้าวโพดหมักยูเรียในระดับต่างกัน ต่อสมรรถภาพโคเนื้อรุ่น
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : ประธาน เรียงลาด
9ผลของสูตรอาหารต่อการเจริญเติบโตของเอื้องช้างน้าวในสภาพปลอดเชื้อ
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : นุชจรี สิงห์พันธ์
10การออกแบบและสร้างเครื่องร่อนดินทำความสะอาด หัวกระชายดำ สำหรับระบบการผลิตกระชายดำของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไพรไฮแลนด์ ตำบลเข้กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : ปัญญา เทียนนาวา