รายละเอียดข้อมูลจำนวนโครงการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการวิจัยเดี่ยว : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประเภททุน : นักวิจัยรุ่นใหม่
#โครงการวิจัย
1การพัฒนากรรมวิธีการยืดอายุการเก็บรักษามะขามคลุกเพื่อการส่งออก
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : ธนภัทร มะณีแสง